Септември ще бъде май, но само ако ние - пчеларите, се постараем това да стане

Инж. Георги Русимов
Какво имам предвид? Великата майка – природата, следва неумолимия си ход съобразно своите природни закони. След лятото идва есен, след есента – зима. След 22 юни, денят на лятното слънцестоене, майката започва бързо да намалява своята яйценосна дейност. Скоростта на есенния регрес е един път и половина по-голяма от скоростта на пролетния прогрес. Към 30 септември майките обикновено преустановяват окончателно яйцеснасянето. Само някои млади майки продължават да снасят яйца до средата на октомври.
През септември почти няма нектарна паша. Цъфтят есенни минзухари, синя жлъчка, астра (звездичка), дива коприва, някои видове детелина и др. От тях пчелите събират предимно прашец, който е от голямо значение за бъдещото развитие на семействата. И така, какво можем и трябва да направим за пчелите през септември?
1. Да продължим стимулативното подхранване със захарен сироп 1:1, но не по-късно от 10 септември. Презумпцията е да не се изтощават новите пчели с преработката на захарния сироп;
2. Да подменим компрометираните през сезона некачествени майки, стига да имаме нови млади майки;
3. Да продължим борбата срещу оси, стършели, мравки и др. неприятели;
4. Да стесним входовете на кошерите, ако не сме направили това през август;
5. В края на месеца да стесним Дадан-Блатовите кошери на толкова пити, колкото са покрити с пчели. Махаме стари, черни, пробити, смъкнати и маломедни пити с оглед подмяната им през следващия сезон. Тук важи правилото: всяка година да подменяме поне една четвърт от питите;
6. Използваме това отваряне да премахнем противовароатозните ленти, а така също да преценим и запишем силата на семействата и количеството мед и прашец. Може да придадем пити с мед и прашец на семейства, които не са се запасили достатъчно;
7. Тъй като през есента мишките се връщат от полето и навлизат в хамбари, складове, мазета, в това число и в кошерите, задължително трябва да сложим мишепредпазители;
8. Зад преградната дъска не слагаме никакви изолационни материали. Въздухът е най-добрият изолатор. Изолираме обаче тавана добре със стиропор, вестници, възглавници или вълнени и памучни дрехи;
9. Осигуряваме завет (заслон) на кошерите, а така също и стабилност на капаците.
Това всъщност е зазимяването. Останалото е Божа работа.

Публикувана в Пчела и кошер

Ефекти от билкови продукти, произведени в България

Екип от български учени от СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ, от ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ и от БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ проведе двегодишни проучвания (2019-2020 г.) върху разработените в България билкови продукти НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС, произведени от ЕКСТРАКТФАРМА - София.
extraktfarma3 1 siteСлед като екипа от учени доказа, че билковите продукти НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС намаляват нивата на спорите на Nosema ceranae, увеличават силата на пчелните семейства и получената от тях продукция, изследванията продължиха с цел установяване за пръв път на ефектите от прилагането на тези продукти върху преживяемостта на пчелните семейства през зимата, имунитета на пчелите и тяхното общо физиологично състояние.
Това е втори материал за тези продукти, публикуван на престижната международна платформа MDPI със седалище в Базел, Швейцария в списание Diversity на 23.05.2021 г.
Application of the Natural Products NOZEMAT HERB and NOZEMAT HERB PLUS Can Decrease Honey Bee Colonies Losses during the Winter
Rositsa Shumkova, Ralitsa Balkanska, Tsvetoslav Koynarski and Peter Hristov
Diversity 2021, 13, 228.
https://doi.org/10.3390/d13060228
ПРИЛАГАНЕТО НА НАТУРАЛНИТЕ ПРОДУКТИ НОЗЕМАТ ХЕРБ И НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС МОЖЕ ДА НАМАЛИ СМЪРТНОСТТА НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПРЕЗ ЗИМАТА
Росица Шумкова, Ралица Балканска, Цветослав Койнарски, Петър Христов
Тук ще представим със съкращение част от материала, включен в статията, като пълния текст може да намерите на https://www.mdpi.com/1424-2818/13/6/228, или на страницата на ЕКСТРАКТФАРМА.
Пчелните семейства са третирани с билковите продукти НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС по 4 пъти през интервал от 7 дни през м. август 2019 г., м. април и м. август 2020 г. с цел да се оцени количеството на общия протеин и лизозим в хемолимфата на млади пчели работнички. Оценена е и консумацията на храна и смъртността на пчелите по време на първия клиничен преглед на пчелните семейства през пролетта на 2020 година (м. март).
1. Консумирана от пчелните семейства храна през зимата
Количеството на консумираната от пчелните семейства храна през зимата е представено в следната таблица:
extraktfarma3 2 siteОт представените в таблицата резултати се вижда, че количеството на пчелния мед при първия клиничен преглед на семействата в групите, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ (3,42±0,27 kg) и с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС (3,24±0,14 kg) е значително повече в сравнение с контролната група.
Тези резултати показват, че приложението на двете билкови добавки значително намаляват количеството на консумираната храна през зимата. Пчелни семейства, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ консумират значително по-малко храна през зимата, в сравнение с тези, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС. Индикаторът за общото количество консумирана храна показва подобна зависимост между контролата и групите, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ и с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС. Пчелните семейства от контролната група (9,67±0,19 кг) консумират значително повече храна, приблизително с 30% и с 20% повече в сравнение с групите, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ (6,76±0,30 kg) и с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС (7,07±0,14 kg). Освен това има значителна разлика в общото количество консумирана храна от пчелни семейства, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ в сравнение с тези, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС.

И накрая, изчислената консумирана храна за една рамка пчели в групите, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ (1,29±0,01 kg) и с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС (1,38±0,09 kg) е значително по-малка от тази, в контролната група (2,08±0,19 kg). Пчелните семейства, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ консумират около 7% по-малко храна от тези, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС. Получените резултати по отношение на параметъра на консумирана храна за една рамка пчели в групите, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ и с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС показват добро зимуване на тези пчелни семейства. Стойността на този параметър в контролната група (2,08±0,19 kg) показва лошо зимуване на тези пчелни семейства. Резултатите показват, че използването и на двете билкови добавки се свързва с много по-ниска консумация на храна при зимуващи пчелни семейства и използването на НОЗЕМАТ ХЕРБ е по-подходящо от приложението на НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС.
2. Загуби на пчелни семейства през зимата
Резултатите от проучването на въздействието от приложението на продуктите НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС върху смъртността на пчелните семейства са представени на фиг. 1.
extraktfarma3 3 siteКонтролната група показва много значими разлики в сравнение с групите, третирани с НОЗЕМАТ ХЕРБ и с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС. Процентът на много лошо зимували пчелни семейства (40%) е доста висок и се наблюдава само в контролната група. Процента на добре зимуващи пчелни семейства е най-висок в групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС (53%), в сравнение с контролната група (20%) и с групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ (44%). Най-високият процент от много добре зимуващи пчелни семейства се наблюдава в групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ (56%). Изненадващо, лошо зимуващите семейства в групата, третирна с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС (27%) са малко повече в сравнение с тези в контролната група (20%). В групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ няма лошо зимуващи семейства (фиг. 1). Получените резултати дават основание да се направи заключение, че продукта НОЗЕМАТ ХЕРБ има положителен ефект върху успешното презимуване на пчелните семейства. За разлика от НОЗЕМАТ ХЕРБ, другата билкова добавка, НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС, показва по-нисък ефект върху зимуващите пчелни семейства, тъй като получените резултати от гледна точка на лошо и много добре зимуващи пчелни семейства от тази група са подобни на тези в контролната група (фиг. 1).

Продължение на материала, включен в статията, като пълния текст може да намерите на https://www.mdpi.com/1424-2818/13/6/228, или на страницата на ЕКСТРАКТФАРМА.
3. Влияние на билковите добавки върху общото съдържание на протеин и лизозим в хемолимфата на пчели
3.1. Влияние на билковите добавки НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС върху общото съдържание на протеин в хемолимфата на пчели
Оценено е влиянието на билковите добавки НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС върху общото съдържание на протеин в хемолимфата на пчели през м. юни и м. септември 2020 г. (фиг. 2). Получените резултати за стойностите на този параметър през юни 2020 г. показват по-високо съдържание на протеин в групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ (77,25±8,79 g/L) и в групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС (73,10±10,55 g / L), в сравнение с контролната група (62,17±6,28 g/L) (F = 6,285, df = 6, p = 0,054; F = 1,274, df = 6, p = 0,310, съответно), но разликите не са статистически значими.
По време на второто изследване (септември 2020 г.) се наблюдава намаляване на стойностите на този показател повече от два пъти и в трите експериментални групи. След това съдържанието на протеин остава най-високото в групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ (35,34±11,05 g/L), в сравнение с групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС (30,88±13,01 g/L) и контролната група (31,41±13,79 g/L) (F = 0,097 , df = 6, p = 0,785; F = 0,073, df = 6, p = 0,803, съответно).
Подобно на проучването през юни 2020 г., през септември 2020 г. не са открити значителни разлики между трите експериментални групи по отношение на съдържанието на протеин в хемолимфата на пчелите. Установени са значителни разлики по отношение на този показател при сравняване на резултатите от м. юни с резултатите, получени през м. септември.
През есента съдържанието на протеин в групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ намалява значително, с над 50% (от 77,25±8,79 g/L на 35,34±11,05 g/L) (ANOVA с HSD post hoc тест на Tukey F = 26,502, df = 6 p = 0,006, p <0,01). В сравнение с м. юли 2020 г. (73,10±10,55 g/L), съдържанието на протеин в групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС намалява значително повече, с 58% през м. септември 2020 г. (30,88±13,01 g/L) (ANOVA с HSD post hoc тест на Tukey F = 9,373, df = 6, p = 0,037, p <0,05), докато в контролната група намаляването е около 50 % (ANOVA с последващ тест на HSD на Tukey F = 7,968, df = 6, p = 0,048, p <0,05).
extraktfarma3 4 siteФиг. 2. Средни (SD) стойности на общото съдържание на протеин (g/L) в хемолимфа на пчели след прилагане на билкови добавки НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС и в нетретирана (контролна) група. Звездичките показват нивото на значимост, определено от дисперсионен анализ, последван от post hoc тест за многократно сравнение на Tukey. * p <0,05, ** p <0,01.
Резултатите от проучването показват, че само НОЗЕМАТ ХЕРБ значително влияе върху нивата на съдържание на протеин.
3.2. Влияние на билковите добавки НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС върху съдържанието на лизозим в хемолимфата на пчели
Аналогично на оценката за общото съдържание на протеин в хемолимфата на пчелите, съдържанието на лизозим е оценено приблизително два месеца след прилагането на НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС - м. юни и м. септември 2020 г. (фиг. 3).
През юни 2020 г. групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС (0,56±0,23 mg/L) показва значително по-високи стойности на този параметър в сравнение с контролната група и групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ.
Получените резултати от първото приложение на билковите добавки показват значителен ефект на продукта НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС върху съдържанието на лизозим в хемолимфата на пчелите в сравнение с НОЗЕМАТ ХЕРБ. Интересно е да се отбележи, че по време на второто изследване (септември 2020 г.) стойността на съдържанието на лизозим в групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ (0,18±0,8 mg/L) се е увеличило в сравнение с предишното измерване (F = 4,401, df = 6, p = 0,090 ); обаче разликите не са статистически значими. Леко увеличение също е наблюдавано при контролната група (0,25±0,5 mg/L), докато количеството на лизозим в групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС намалява (0,47±0.11 mg/L).
Въпреки наблюдаваното намаляване на съдържанието на лизозим през м. септември 2020 г. в сравнение с м. юни 2020 г., стойностите на лизозим в групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС през есента поддържат по-високи нива в сравнение с групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ и с контролната група (F = 11.172, df = 6, p = p <0,05; F = 9,902, df = 6, p = 0,051, съответно).
Получените резултати от приложението на двете билкови добавки ясно демонстрират положителен ефект след третиране с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС върху съдържанието на лизозим в хемолимфата на пчелите (фиг. 3).
Фиг. 3. Средни (± SD) стойности на съдържанието на лизозим (mg/L) в хемолимфа на пчели след прилагане на билковите добавки НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС и в нетретирана (контролна) група. Звездичките показват нивото на значимост, определено от дисперсионен анализ, последван от post hoc тест за многократно сравнение на Tukey. * p <0,05, ** p <0,01 в сравнение с нетретираната контрола и групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ.
extraktfarma3 5 siteТези данни дават основание за обяснение на получените от изследването резултати. Разликата в състава на НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС е присъствието на витамин С в последния. Този факт, както и наблюдаваното по-високо съдържание на общ протеин и лизозим в хемолимфата на пчелите в късна есен дава основание да се очаква удължена продължителност на живот и оцеляване на пчелните семейства през зимата в групата, третирана с НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС, като се има предвид техния хуморален имунитет и по-специално съдържанието на лизозим (фиг. 3), както и техния повишен капацитет на антиоксидантна защита поради допълнителното включване на витамин С. Тези предположения се подкрепят допълнително от установения висок процент на добро зимуване на пчелните семейства (фиг. 1). Освен това авторите предлагат нивата на общия протеин и съдържанието на лизозим в хемолимфата на пчелите през късна есен да се използват като маркери за медоносни пчели с удължена продължителност на живот.
В заключение, това е първото проучване в България, което оценява на живо влиянието на билковите добавки НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС върху оцеляването на пчелните семейства през зимата и върху общото съдържание на протеин и лизозим в хемолимфата на пчелите. Резултатите от това проучване показват, че прилагането на двете билкови добавки оказва положително въздействие върху зимуващите пчелни семейства, при което НОЗЕМАТ ХЕРБ има по-изразен ефект. След прилагане на НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС се наблюдава значително увеличение на съдържанието на общ протеин и на лизозим в хемолимфата на пчелите, което обуславя удължената продължителност на живот на „зимните пчели“, вероятно поради повишената активност на хуморалния имунен отговор и на повишената антиоксидантната способност за детоксикация.
Според авторите, въпреки че механизмите на действие на НОЗЕМАТ ХЕРБ и НОЗЕМАТ ХЕРБ ПЛЮС тепърва ще бъдат изяснени изцяло, резултатите предполагат НОВ ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД за оцеляване на пчелните семейства през зимата и тяхното добро общо физиологично състояние.

Публикувана в Пчела и кошер

В условия на пандемия връзките между хората и в частност между пчеларите отслабват  Необходими са нови форми за осъществяване на контакти и изяви

Близо година и половина откакто върлува Ковид 19 в България. През това време почти не се провеждаха форуми и масови прояви, свързани с пчеларството. Това се наложи, както от ограничителните мерки, така и от отлагане на прояви с масов характер. Липсата на обществени прояви и масови срещи между пчеларите у нас вече се усеща като празнота в пчеларския организиран живот. Това също така противоречи с изградения манталитет на хората - да обсъждат заедно, да „сверят часовника“ за каквото и да било, просто да се разходят, за да видят познати или като своеобразен пчеларски туризъм.
Всички тези неща вече ги няма!
А много вероятно е този режим да продължи още дълго време..., което ще рече, че трябва да се търсят нови форми и те да са интересни и полезни не само за участниците в тях, но и за всички пчелари и съпричастните към пчеларството. Дигитализацията (цифровизацията) владее вече почти всички сфери на обществения и социален живот, но това ли е пътят и ако е, как ще заменим утвърдените традиции с нови форми?
Защото:
 Всяка пчеларска проява има своята изградена визия, свързана с особеностите на мястото, където се провежда – така е например с току-що проведената „Медена седянка по еленски“. Не сме в състояние дистанционно или чрез интернет да заместим личния контакт и визуалното възприятие;
 Очакванията на участниците, най-вече пчелари, във всяко изложение, форум или семинар са непосредствено възприемане на информация, личен контакт, коментар на момента, задаване на въпроси и получаване на отговори. „Сблъсъкът“ или фиксирането на точките на интерес стават в момента и ангажират участието на личността, активизират нейното възприятие и анализирането на ставащото в момента. Съвсем друго става в интернет, социалните мрежи, уебинарите, пред личния компютър или смартфон, където можеш да премълчиш, да затвориш или просто да отложиш контактуването или решаването на определен въпрос;
 Организираното пчеларство ще продължава в своето кризисно развитие. Вижте какво става с утвърдени форми на държавното управление, парламентаризма и партийния живот в България. Има известна аналогия и с организациите в пчеларството, както и с кризата в идентичността и представителството пред административните органи и институциите. Достатъчно е да си зададем въпроса кой/кои представляват пчеларството днес и наистина ли те представляват и споделят нашето собствено виждане по различни въпроси. Вниквайки в тези неща виждаме колко са сложни и неопределени, а неопределеността може да бъде пагубна.
Промяната ще е трудна за повечето, да не кажем за всички участници в процеса, било специалисти или просто пчелари с различни интереси!
Разбира се, ще се намират различни начини за преодоляване на описаните затруднения в пчеларския живот, ще има и сполучливи решения. Но докато продължава тази ситуация, в която се намират пчеларите в България, всички занимаващи се с пчеларство или имащи отношение към пчеларството, ще са губещи! Сега е времето водещи организации у нас, както и изявени пчеларски лидери да поемат отговорността и да очертаят новите приоритети, новите форми на организационен живот, новото БЪДЕЩЕ на пчеларството!
(Пик)

Публикувана в Пчела и кошер

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев откри Осемнадесетото издание на фестивала на Странджанския манов мед. Събитието по традиция се провежда в град Царево в периода 2-10 август и събира производители на пчелни продукти от цялата страна.

В приветствието си към пчеларите от региона, заместник-министър Събев припомни, че от април 2019 г. „Странджанския манов мед“ е в Европейския регистър на Защитените наименования за произход (ЗНП) и защитените географски указания на земеделските и хранителни продукти. „Признанието за високото качество на този продукт и връзката му с уникалната природа на региона дойде именно с вписването му на европейско ниво, а той несъмнено е черното злато в сърцето на Странджа планина – неповторим със своя специфичен вкус, аромат на печени плодове и карамел“ отбеляза още Събев.

Земеделският заместник-министър посочи, че регистрацията на ЗНП открива нови перспективи за пчеларите в района. От нея могат да се възползват всички пчелари в географската област, които задължително трябва да са в системата на контрол от сертифицираща фирма за съответствие със спецификацията на продукта. „Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя пчеларите в тази посока, като за втора година финансира разходите по контрола на ЗНП „Странджански манов мед“, а тези средства се изплащат на производителите (по de minimis) от ДФ „Земеделие“, допълни Георги Събев.

Той призова повече производителите да се възползват от възможностите на ЗНП „Странджански манов мед“. По този начин техният уникален продукт ще се утвърди в максимална степен на българския пазар и ще може да завоюва своето място на европейския и световен пазар на пчелен мед.

„С радост приветствам работата по изготвяне на документацията за регистрация и на Странджанския цветен прашец – друг характерен продукт за района. От страна на министерството, имате пълна подкрепа в процеса на кандидатстване“ каза още заместник-министърът.

Георги Събев запозна земеделските стопани, че в новия стратегически план е предвидено финансиране на мерки, касаещи продуктите, регистрирани по схемите за качество, като това ще спомогне за популяризирането на тези продукти и повишаване на интереса към тях.

Публикувана в Пчела и кошер
Четвъртък, 29 Юли 2021 13:03

Загубите на пчели са преодолими

Изводи и препоръки от доклад на EFSA относно загубите на пчелни семейства в Европа

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Оценката на екологичния риск на пестицидите е област, в която има големи очаквания за промяна (Група на главните научни съветници, 2018 г.). За да отговори на такива очаквания, EFSA е идентифицирала пропуски по отношение на методологии, данни, знания и опит в оценката на риска за околната среда и като следствие, възможности за прилагане. Системният подход, посочен в настоящото научно становище, е тясно свързан с много от тези цели.
Активно вещество или ПРЗ могат да бъдат одобрени в ЕС, ако те не представляват неприемливи рискове за околната среда, включително пчели
Следователно, оценката на риска в Ръководството на EFSA се фокусира върху едно вещество (ПРЗ) и техните предназначения и не отчита комбинираните ефекти от излагане на множество химикали и / или други стресови фактори. За разлика от това, системният подход в настоящото научно становище предлага възможност на оценителите на риска да допълнят своята оценка на риска с допълнителни доказателства за здравето на пчелите от данни за мониторинг и моделиране на симулации.
Подходът е разработен за медоносните пчели, но може да бъде приложен към земни пчели, самотни пчели и други опрашители, за да се засили тяхната защита и екосистемните услуги, които те предоставят на околната среда.
ПРЕПОРЪКИ
Системният подход е нов и иновативен и се препоръчва поетапно въвеждане. Системата за моделиране може да бъде приложена за оценка на риска от пестициди поетапно, от по-проста оценка на отделни вещества до по-сложна оценка на смеси, ландшафтни и косвени ефекти. Системният подход би позволил оценка на риска от пестициди в контекста на множество стресови фактори. Това също би укрепило настоящите подходи. Това научно становище е фокусирано върху системен подход за оценка на екологичния риск от множество стресори при медоносните пчели.
Тази работа е първият случай в историята на EFSA, който интегрира принос от социалните науки под формата на целенасочени изследвания в рамките на настоящите подходи за оценка на риска.
Подобна платформа ще се нуждае от специални ресурси, които да позволят на пчелните специалисти и мениджърите на данни да разработват, координират и поддържат платформата в полза на заинтересованите страни. Ключовите въпроси за внимание включват качеството на данните и полезността на ключовите резултати за заинтересованите страни.
Дигиталните инструменти и типове данни (индикатори), които трябва да се събират в мрежата от интелигентни кошери, за наблюдение и оценка на здравословното състояние на пчелите, бяха определени в инструментариума HEALTHY-B. Понастоящем тези инструменти и индикатори се прецизират и приоритизират в рамките на изследователския проект B-GOOD. Яснотата относно качеството на тези инструменти (включително тяхната точност и надеждност) и показателите се очаква да осигурят подкрепа за цялостното усилие за събиране на данни.
Европейският парламент подчерта липсата на хармонизирани и стандартизирани данни в ЕС за здравето на пчелите и пчеларството. Това научно становище предлага няколко начина за подобряване на събирането и споделянето на данни в полза на здравето на пчелите и пчеларството в ЕС чрез насърчаване на достъпността, качеството, надеждността, откритостта и прозрачността на данните. Мрежата от интелигентни кошери трябва да се използва като катализатор за тези усилия.
Базираният на системи подход трябва да докладва съответната информация по начин, който ще позволи на гражданите на ЕС да разберат по-добре причините и основните механизми за загуби на пчели, както в ЕС, така и в целия свят.

Публикувана в Пчела и кошер

Изключително актуален и значим днес е въпроса допустима ли е употребата на пчелен мед от диабетици? ● Да не забравяме, че последната дума имат лекуващите ни специалисти

По материали на Милан Стоянов
Многото проучвания по света показват, че консумирането на екологичен пчелен мед в малки дози понижава нивото на кръвната захар. Инсулиноподобното му действие се дължи на фруктозата и микроелементите в него.
Фруктозата се възприема от организма без необходимост от инсулин. Проучвания на учени от различни страни установяват, че фруктозата в пчелния мед може да лекува диабет. Тъй като пчелният мед е богат на въглехидрати, то при консумирането му настъпва увеличаването на вътрешната секреция /образуване и отделяне на секрет/ на инсулин. Инсулинът води до повишено постъпване на аминокиселини в мускулатурата. При този процес освен отделяне на инсулин се синтезират сиротонин и други вещества в мозъка, които намаляват главоболието.
Преминаването на фруктозата през клетъчната мембрана не е свързано с наличието на инсулин, което е особено важно за диабетно болни. Изложеното твърдение доказват и учени от Индия и Германия. Те също установяват, че фруктозата в меда не се нуждае от хормона инсулин за нейното преработване и усвояване от организма.
Ферментите са биологични катализатори, които се образуват в живите организми и участват в почти всички жизнени процеси. Те се изработват и в организма на пчелите и преминават в меда. В пчелния мед присъстват голямо количество от разнообразни ферменти, изработвани от слюнчените жлези на пчелите. Те играят важна роля в процеса на трансформиране на нектара в мед. Липсата или намаленото им съдържание в меда е свидетелство за фалшифициран, прегрят или неправилно съхраняван. Основните, съдържащи се в меда, ферменти са глюкооксидаза, инвертаза и диастаза. Те направляват и регулират обмяната на веществата в организма. За медицината са известни тежки заболявания, предизвикани от нарушената обмяна на веществата. Едно от тях с многоаспектни негативни последици за човешкото здраве е Диабет тип 2. Благодатната роля на ферментите в меда върху обмяната на веществата в организма дава основание да се препоръчва използването на чистия пчелен мед като лечебно средство срещу това коварно заболяване, което се поражда от нарушената обмяна на веществата.
Другият фактор, който определя полезната роля на пчелния мед за диабетика, е съдържащите се в него микроелементи берлий, барий, калций, манган, стронций, които действат върху хормонопродукцията на задстомашната жлеза. Най-подходящи за диабетици са акациевия, слънчогледов, плодовия В тях преобладава фруктозата, а тя се усвоява от организма без необходимост от инсулин. В акациевия мед фруктозата е 41%, а глюкозата 35%. Плодовият мед, събран от цъфналите плодови насаждения /ябълки, круши, сливи, череши, праскови, кайсии/, съдържа 42% фруктоза и 31 % глюкоза.Към посочените видове спада и малиновия мед, който съдържа 41,5% фруктоза и 33,57% гликоза, но той се среща много рядко.
Японски учени доуточняват, че антидиабетичната реакция на пчелния мед се определя и от съдържащия се в него двузахарид палатилоза, който е с много стабилен междумолекулярни връзки, поради което неговият разпад протича равномерно и бавно.
УСВОЯВАНЕТО НА ЗАХАРИТЕ ОТ МЕДА Е МНОГО ПО-БАВНО ОТ УСВОЯВАНЕТО ИМ ОТ ЦАРЕВИЦАТА, ОРИЗА И КАРТОФИТЕ
Известният апитерапевт Стоймир Младенов препоръчва меда като лечебно средство за диабетици. Препоръчително е използването на нектарен мед до 100 грама дневно.
Канелата в съчетание с пчелен мед съдейства за регулиране на кръвната захар, активизира работата на панкреаса, повишава производството на инсулин и абсорбиране на глюкозата от клетките. Ароматът на канелата активизира концетрацията на ума и зрителната памет.
Приемането на една лъжица мед и половин кафена лъжичка канела на прах три пъти дневно ускорява сърдечния мускул и намалява нивото на холестерина в кръвоносните съдове.
Нивото на холестерина се понижава с около 10% за два- три часа, ако се приложи следната рецепта: прави се смес от две лъжици мед, три чаени лъжици канела и две чаши топла вода. Изпива се бавно в продължение на един час. Същата рецепта облекчава и болките с артритен произход.
ПРИЕМАНЕТО НА ПЧЕЛЕН МЕД НА ГЛАДНО ПОМАГА НА СТОМАХА
Препоръчва се при язва и гастрит. Да се приема два часа преди ядене или три часа след храна. Взема се по 30 грама в топла вода или мляко.
Пчелният мед има лечебно действие при дозирано приемане три пъти дневно в течно състояние два часа преди храна или три часа след хранене. Предозирането предизвиква пресищане на организма и ускорява дейността на подстомашната жлеза. Нормалната доза за денонощие е грам на килограм тегло, разпределен на няколко приема.

Публикувана в Пчела и кошер

Можем да предвидим бъдещи неудачи, които зависят и от дейността на пчеларя

Инж. Георги Русимов, с. Мещица
Битието на живата природа следва един извечен цикъл – раждане (възраждане), възход, апогей, падение и смърт (заспиване). Този закон се отнася и за живота на пчелните колонии. Всички знаем графиката за развитие на пчелното семейство.
През зимата пчелното семейство е в режим „standby” (изчакване), като в края й достига своя популационен минимум. В същия период започва пробуждането и възраждането му, което се развива по възходяща линия през месеците април, май и юни, като в края на юни и началото на юли достига своя максимум. И после, по силата на горепосочения закон, започва неизбежната регресия, която приключва през октомври. Пчелното семейство „заспива“ – преминава в режим на изчакване.
Това в най-общи линии е описанието на този цикъл. За нуждите на пчеларската наука и на непосредствената пчеларска практика би било добре да използваме и малко математика. Съчетавайки математическите методи с биологичните закони за развитие на пчелното семейство можем да определим:
1. Скоростта и ускорението на развитие на пчелното семейство през пролетния прогрес и лятно-есенния регрес.
2. Прогнозно пролетно-летните пчели в произволен бъдещ момент и в определен времеви хоризонт – N прогн.
3. Броя на пролетно-летните пчели за деня на наблюдението – N набл.
4. Максималното яйцеснасяне на майката в нейния зенит – N max.
5. Броя на есенно-зимните пчели, които ще заземим в дадено семейство.
Всичко това е най-добре да го направим през април и май, когато данните от замерването на пилото са най-представителни и когато все още имаме време да реагираме адекватно, като коригираме евентуалните неблагоприятни и нежелани тенденции в развитието на обследваното пчелно семейство.
И така, какви стъпки трябва да предприемем, за да изчислим броя на пчелите в даден момент в дадено пчелно семейство?
1. Определяме скоростта V на развитие на пчелното семейство. Скоростта на развитие V показва с колко яйца се увеличава или намалява яйцеснасянето за едно денонощие.
Имаме V пролетно развитие и V есенно развитие.
V прол.разв. = 0,2.F/(n набл. + 10) (форм. 1), където:
F – установената площ с яйца и пило в деня на наблюдението (n набл.)
n набл. – деня, в който извършваме наблюдението и измерването на пилото в пчелното семейство. Този ден се брои от деня, в който се излюпват първите пчели в семейството. За моя район този ден е около 21.02.
Данните за определяне на V прол.разв. е най-добре да се вземат през месеците април и май, когато те са най-представителни и могат да служат за определяне на средната скорост на развитие както на средни по сила семейства, така и на силни и слаби семейства.
2. Прогнозно изчисляване броя на пролетните пчели за периода 21.02 – 01.04, когато все още нямаме отмиране на новоизлюпени пчели – N прогнозно.
N прогн. = 1/2 V прол.разв. n(n+1), където
V прол.разв. – скорост на пролетно развитие, изчислена по форм. 1
n – денят, за който искаме да изчислим (прогнозираме) броя на пчелите.
Денят n се брои по календара от 21.02, когато се излюпват първите пчели.
3. Прогнозно изчисляване броя на пчелите за периода от 01.04 до 12.07 (денят на максимално излюпване на пчели).
N прогн. = 40.V прол.разв.(n – 20), където:
n – денят, за който искаме да изчислим (прогнозираме) броя на пчелите.
Денят n се брои по календара от 21.02, когато се излюпват първите пчели.
4. Изчисляване на N max – максималното яйцеснасяне на майката в апогея на яйценосната й дейност – 22.06.
N max се определя чрез установяване на площта, покрита с яйца, личинки и запечатано пило, измерена в кв.см.
N max = Т.V прол.разв. = 28.F/(n набл. + 10), където:
Т = 140 – период на пролетно развитие (от 01.02 до 22.06 – за моя район)
F – осеменената площ в кв.см в деня на наблюдението (n набл.)
n набл. – деня на наблюдение, което е желателно да се извършва в периода април-май, когато данните за яйцеснасянето са най-представителни и могат да се използват както за средни, така за силни и слаби семейства.
n набл. се отчита от първия ден на излюпването на пчелите – за моя район това е денят около 21.02. Денят на първите снесени яйца, а така също денят на първите излюпени пчели се определят чрез контролен блиц преглед на пилото в обичайния за вашия район период за пронасяне на майките.
5. Изчисляване броя на есенно-зимните пчели.
Есенно-зимните пчели се излюпват след 01.08 и те на практика са тези, които ще зазимим през есента. Техния брой изчисляваме по формулата:
N з.пч. = 1/2(N max – 39.V ес.рег.)(N max/V ес.рег. – 39), където:
N з.пч. – брой на зимните пчели
V ес.рег. = N max – 0,182.F/(n набл. – 11) – скорост на лятно-есенното развитие на семейството (есенна регресия).
n набл. се брои от 22.06, като самото наблюдение за отчитане на F се извършва след 01.08.
6. Денят, в който майката ще преустанови яйцеснасянето:
n стоп = N max/V ес.рег.
Може би ще се запитате, какъв е смисълът да определяме прогнозно броя на пчелите в определен бъдещ момент. Смисълът е в това, че няколко месеца преди медосбора ние ще знаем силата на нашите пчелни семейства в периода на медосбора и ще имаме достатъчно време да предприемем адекватни мерки за пречупване на евентуални неблагоприятни тенденции. Ако изчислим, че по време на медосбора броят на пчелите в дадено семейство е под 30 хил., което е признак, че то няма да даде мед, можем да предприемем следните конкретни мерки:
1. Форсиране развитието на слабите семейства чрез даване на допълнителна „газ“ – засилено подхранване с мед и/или захарен сироп.
2. Превключване на по-висока „скорост“ чрез придаване на пита (пити) със запечатано пило, придаване на млади пчели или цели слаби семейства.
3. Ако постигнатата скорост на развитие не ни удовлетворява, то сменяме „колата“ – т.е. сменяме старата компрометирана майка с млада, качествена майка.

Публикувана в Пчела и кошер
Понеделник, 19 Юли 2021 11:30

Изгодно за двете страни

Формирането на цени за опрашването и плащанията според вида на земеделската култура

Когато се говори за ролята на пчелите в опрашването на културните растения, особено за такива, които се нуждаят от медоносната пчела за своето развитие и добра реколта, винаги се вземат предвид двете страни на процеса – фермерът обработващ своите площи и пчеларят отглеждащ своите пчели.
На първо място има една особеност, която е много важна – договарянето за опрашване на определени култури започва далеч преди цъфтежа (за българските условия в октомври, ноември). В процеса на договаряне трябва да се предвидят евентуалните загуби, породени от технология, лоши климатични условия, разстояния и т.н.

oprashvane 4 tab1 site
В таблица 1 предлагаме препоръчителни цени, използвани от фермери и пчелари в периода 2006-2007 г в Тасмания. Всички цени са без ДДС, в австралийски долари.
На таблица 2 са показани ориентировъчните бройки за разполагане на пчелни семейства на хектар, според вида на културата (пак за този регион).
Макар и оскъдни, представените данни дават информация за значението, което местните фермери отдават на опрашването на медоносните пчели. Очевидно ползата за двете страни в процеса е голяма, като разбира се спазват изискванията към пчелните семейства, описани в предишните публикации.

oprashvane 4 tab2 site
(ПиК)

Публикувана в Пчела и кошер

Пчеларите, изпълнили договорите си по Националната програма по пчеларство (НПП), могат да подават заявления за плащане до 16 август 2021 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

Близо 730 хил. лева е изплатената до момента от Държавен фонд „Земеделие“ финансова помощ по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2021 г. От 1 юни 2021 г., когато започна приема на заявления за плащане по програмата, до момента са приети над 500 заявления.

За всяка от посочените в договора дейности от мерките на НПП може да бъде подадено отделно заявление за плащане.

Припомняме, че кандидатите по Пчеларската програма трябва да са извършили одобрените им разходи в периода от 1 август на предходната финансова година (2020 г.) до 31 юли (2021 г.) на финансовата година, за която са кандидатствали. Важно изискване е кандидатът да има валидна регистрация като земеделски стопанин в регистъра на земеделските стопани на МЗХГ, да е подал актуална информация за пчелините и броя на пчелните семейства в регистъра на пчелините воден от БАБХ, да няма задължения към държавния бюджет, да не е осъждан.

Подадените заявления за плащане подлежат, както на административни проверки, така и на проверки на място за изпълнението на дейностите по договора.

Публикувана в Пчела и кошер
Понеделник, 05 Юли 2021 15:15

Биологичното пчеларство

Реалност и перспективи в световен мащаб и в Русия

Източник: rosorganic.ru
Международното изложение на технологии за животновъдство и полско фуражно производство AGROS-2021, проведено в Москва в изложбения център "Крокус Експо", събра 280 изложители от 22 страни по света. Сред 56 бизнес събития се проведе и семинар по биологично пчеларство. Събитието беше организирано от Природна пчеларска асоциация на Русия.
Днес, въпреки влизането в сила в Русия от 2020 г. на Закон за биологичните продукти, биологичното пчеларство остава най-бавно растящият сектор на органичните вещества, въпреки че в страната има доста територии, подходящи за такива дейности. Експертите на пазара и производителите на органичен мед говориха за спецификата на индустрията и нейните перспективи.
Както отбеляза модераторът Иван Пигарев, изпълнителен директор на Природната пчеларска асоциация на Русия, дискусията се проведе в навечерието на 20 май, Международния ден на пчелите. „Медът сега е един от най-сериозните сертифицирани продукти. Нуждаем се от институция, която да регулира развитието на биологичното пчеларство и да създаде репутация на онези пчелини, които работят в тази област. В Европа тази посока се развива много активно, в Русия засега има само един пчелин, сертифициран по биологични стандарти “, подчерта Иван Пигарев.
pchela8 2siteГлобалното биологично пчеларство ще достигне близо 1 милиард долара до 2025 година
Днес, каза Олег Мироненко, изпълнителен директор на Националния органичен съюз, биологичното земеделие се развива активно в света: „До 2018 г. този сектор нарастваше с темпове от 10-12 процента годишно. Годината на пандемията, противно на очакванията, имаше положително въздействие върху биологичния сектор, като много страни показаха 20% ръст и повече през 2020 г. Например, Великобритания преди това показа 4-5% ръст, а миналата година отчете почти 30% органичен ръст на рафтовете. Но биологичното пчеларство все още заема незначителна част в биологичното земеделие - 0,5 процента от пазара, това са 650 милиона долара (без да се брои производството на див мед, който принадлежи към сектора на дивите растения и се развива бавно и според различни правила). Ръстът в продажбите на биологични пчеларски продукти е почти 11 процента годишно, до 2025 г. обемът на този пазар ще достигне почти 1 милиард долара годишно. "
Но засега Русия не участва в този процес. Както припомни Олег Мироненко, в Русия само мордовската компания "ARIVERA" има международен и руски сертификат за биологично пчеларство. Но вече много пчеларски компании се интересуват от прехода към биологично производство.
БИОЛОГИЧНОТО ПЧЕЛАРСТВО ИМА КАКТО ПРЕДИМСТВА, ТАКА И ПРОБЛЕМИ
Плюсовете включват:
• Повишена цена на меда: биологичният мед (като краен продукт и като суровина) има по-висока цена на пазара в сравнение с конвенционалния мед;
• Повишена продаваемост: По-лесно е да се продава биологичен мед, тъй като се счита за по-здравословен от небиологичния мед;
• Осигуряване на качество на меда за купувачите: клиентите са уверени в качествен продукт, тъй като стандартите за производство и боравене с биологичен мед се следят внимателно от сертифициращия орган;
• Удовлетвореност от производството на чист продукт: много фермери преминават към биологично земеделие поради ползите за околната среда;
• Всеки буркан органичен мед е проследим: Сертифицираният органичен мед изисква подходящо етикетиране на продукта.
От минусите:
• Наличие на подходящи места за пчелини: трудно е да се намерят подходящи места за пчелини, които отговарят на стандартите за биологичен мед по всяко време на годината.
• Ограничения на терапиите за заболявания: органичният мед изключва съвместно използване на антибиотици. Следователно възможностите за лечение на заболявания са по-ограничени.
• Ограничаване на практиките за управление на храненето: биологичният производител на медоносни пчели трябва да гарантира, че в близост до кошерите му няма небиологични ферми
• Разходи и време за преход: Средният пчелар не може внезапно да премине към биологично производство на мед.
• Други разходи: производството включва и други разходи като разходите за присъединяване към сертифициращ орган, разходи за сертифициране, разходи за одит и др.
• По-голямо водене на документация: биологичното производство на мед включва водене на подробни записи на всички етапи на производство, преработка и продажба на дребно.
Flag of RussiaОсновният документ за всеки пчелар, който иска да се занимава с биологични продукти, е ГОСТ 33980-2016 „Правила за производство, преработка, етикетиране и продажба на биологични продукти“, където член 7 описва основните правила на биологичното пчеларство, които са еквивалентни на правилата на Европейски регламент 834. "Въпреки това, изминали са вече 13 години от датата на приемане на този регламент, поради което правилата се променят/допълват, от следващата година в Европа влиза в сила нов регламент за биологичното производство със съответните изменения.
Планираме да изменим законодателството си въз основа на 848-ия стандарт - каза Олег Мироненко. - Ако искате да изнасяте в Европа, тогава от 1 януари 2022 г. производството на мед трябва да отговаря на новия регламент. Европейският и китайският пазар ще бъдат важни за нас по отношение на износа на биологични пчеларски продукти. Освен това медът е по-търсен там като суровина, а не като краен продукт”.
Изпълнителният директор на NOS посочи, че сега в Русия са акредитирани 9 сертифициращи компании, докато само 3 компании от тях могат да сертифицират животновъдството, а оттам и пчеларството: Organic Expert, Roskachestvo и Test-Tatarstan. 17 чуждестранни компании сертифицират продукти за европейския пазар, от които 9 фирми сертифицират животновъдството, включително пчеларството.
Ксения Фирсова, водещ експерт на сертифициращата компания Organic Expert LLC, каза на участниците в семинара за процедурата за сертифициране: „За пчеларството периодът на конверсионно производство е 1 година. Всичкият восък и пчелни пити трябва да бъдат заменени с органични и ако не е достатъчна една година, тогава този преходен период се удължава. Възможни са изключения: за създаване на нови пчелини е разрешено да се използва восък, който не отговаря на изискванията на биологичното производство, ако са изпълнени други изисквания, трябва да има документ, потвърждаващ чистотата на восъка. Времето за преобразуване може и даже ще се съкрати, ако компанията вече е изпълнила изискванията на биологичния стандарт, преди да подаде заявлението, т.е. се включва и преходният период.
Особености на биологичното пчеларство, свързано с контрола на района:
Радиусът на полета на медоносната пчела е 3 км, не е лесно да се осигури чистота на земеделските полета на такова разстояние: „Необходимо е земята наоколо да не се третира с пестициди. Следователно не всички площи са подходящи за биологично пчеларство. " Друг проблем е, че е много трудно да се придобие органична восъчна основа, така че пчеларските ферми трябва да организират производството на основи сами.
Бенджамин Форстър, собственик на руско-швейцарското биологично пчеларство „Форстер“, Русия-Швейцария, разказа за своя опит.
В Русия медът се проверява от гледна точка на ветеринарния контрол, както и за захар, нишесте и други компоненти, докато восъкът и медът освен това не трябва да съдържат пестициди и антибиотици. „В Европа все още не всички восъци са органични, дори след 30 години забрана на пестицидите, все още има восък с остатъци от тези вещества. Но само истински чистият восък се счита за органичен. Чистотата на восъка и съответно на восъчната основа трябва да се проверяват в лаборатории, обясни пчеларят. "Използваме чист восък, ръчно изработен, но в голям пчелин е трудно да го направим на ръка."
Принципи за грижа за пчелите и естествено (биологично) пчеларство
Бенджамин Форстър сподели методи за борба с пчелните болести, включително акари, които заразяват пчелите (вароатоза). Според опита на специалист в органичното пчеларство антибиотиците могат успешно да бъдат заменени с киселини (по-специално оксалова киселина).
„Биологичното пчеларство е важна работа и отговорност за следващите поколения. Това е положителна и радостна работа “, казва Бенджамин Фостър.
Руските биологични пчелари ще се интересуват както от външния, така и от вътрешния пазар, подчерта Олег Мироненко. Ако по-рано чужди държави - големи потребители на органични вещества сами са се снабдявали с биологичен мед, сега такъв мед се доставя по-често от трети страни, като: Бразилия, Замбия, България, Чили, Мексико.
Основните потребителски пазари са разположени в развитите страни. Европа има пазарен дял от 39%, следвана от Северна Америка с 31%. Китайският пазар на потребление има по-висок темп на растеж - 16,4%.
Вътрешният пазар е не по-малко интересен за руския мед от чуждестранния. Днес пазарът на биологични продукти в Русия се оценява на 192 милиона евро, докато по рафтовете има 6-7 вида органичен мед, но само един от тях е руски.
В Русия много търговски вериги вече са направили отделен рафт за биологични продукти, по-специално веригите хипермаркети Globus и Azbuka Vkusa. Ръстът на органичните продажби средно при различните търговци на дребно беше около 30 процента тази година. Днес обаче редица органични продукти са в недостиг. Сега медът е на трето място по искания от веригите към доставчиците, на второ място след зеленчуците и плодовете.
„Според търговията на дребно пазарът ще расте. До 2030 г. руският пазар на биопродукти може да възлезе на около 5 милиарда долара, от които до 1,5 процента (75 милиона долара) могат да бъдат мед и продукти от мед. Дали сами ще запълним пазара или ще дойдат чужди продукти, това е въпросът, на който трябва да отговорим, допълва Олег Мироненко.

Публикувана в Пчела и кошер
Страница 1 от 19

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта