Преценката е индивидуална и зависи от много условия

Доц.д-р. Пламен ХРИСТОВ
Oпитен пчелин "Бряста" база Велико Търново на ИЖН – Костинброд
През изминалата зима, заради драстично високата смъртност, за която както скоро разбрахме сме си били виновни САМО самите ние, много пчелари вече започват с майкопроизводството. Още повече, че календарно, вече е и време за това. 

Производството на маточници обаче, особено когато те са предназначени за пчелни майки, е силно зависимо от температурните условия на външната среда. Това засяга първия етап - изхранването и инкубирането на маточните ларви, но в още по-голяма степен касае приемането на маточния материал (маточници или излюпени майки) в нуклеусите. При студено и дъждовно време процента на приемане може да достигне шокиращо ниски резултати. Съзряването на младите майки в тях е подложено на температурни спадове, особено пък когато нуклеусите са сформирани без пило, а посрещането им от брачните полети е направо рисково за тях. При студено и безберитбено време, летящите пчели са си в нуклеусите и щъкащият безцеремонно върху тях „скакалец“ - младата и енергична майка, често направо ги „вбесява“. В един момент те започват да се струпват около нея и яростно се опитват да я сварят в собствения и' сос, както правят това с другите нарушители - стършели и др. Това явление съм го изпитал на гърба си по възможно най-болезнения вариант, всеки път когато съм го започвал по-рано от обичайното. Резултатът е бил горе долу като този - от 33 нуклеуса, само 3 оплодени майки. Когато се стопли времето, изведнаж всичко си тръгва като по написаното в учебниците. Това явление всъщност, както се оказа впоследствие, е добре познато на европейските майкопроизводители и е специално описано в нарочна глава от знаменитата монография на Рутнер (1981).
Настоящият пчеларски сезон започна, но и продължава с продължително студено и ветровито време. Според проф. Г.Рачев например, средно денонощната температура през тазгодишният месец април, до този момент - 17.04.21г, е с цели 4°С по-ниска, но не в сравнение с миналогодишната, а със средната за месеца, при това откакто се водят метеорологични наблюдения у нас. Това забави, както развитието на растителните видове, така и на пчелните семейства.
Ето защо се налага внимателно да се подбере времето на започване на майкопроизводството. Не само за да се отговори адекватно на потребностите на пчеларите от млади майки, не само за да се гарантира тяхното високо качество, но и рандемана на получените майки да е добър за пчеларя. Ако се получи обратното, т.е. нисък рандеман, единствения резултат е, че само се съсипват семействата и се връщат с най-малко месец назад.
Според споменатия Рутнер, ето основните маркери, които очертават кога е успешното начало на тази именно пчеларска работа:
I.КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ
1. До началото на майкопроизводството трябва да има два или поне минимум един месец на устойчиво топло време, което да способства натрупването на пило. В противен случай броят на кърмачките ще бъде недостатъчен при поточно отглеждане;
2. Да няма продължително (над 4-5 дена) захлаждане, при което максималните дневни температури да са под 8 °С;
3. Краткотрайното захлаждане в рамките на 2-3 дена не е пречка. Дори напротив, то често довежда до поява на роево настроение, което в случая е дори желано явление. Затова важни са не толкова климатичните колебания, колкото общото затопляне в природата.
Успешно може да се отгледат качествени майки само тогава, когато средната дневна температура достигне 15 °С
Като средно дневна температура в случая се има предвид НЕ средното аритметично на максималната и минималната денонощна температура, а от сборът на температурата на всеки кръгъл час, разделена на 24ч.. С известно приближение, в агрономическите среди се прилага и следния метод: температурата в 7 часа (астрономично време) + температурата в 14ч + температурата в 21ч, умножена по 2 и цялата сума, разделена на четири. При днешните досъпни електронни метеостанции, няма проблем да се изчисли съвсем точно и дори автоматично.
4.При всичко това, максималната температура в продължение на няколкото предхождащи началото на пренасяне на личинките денонощия, трябва да бъде над 18 градуса С.
II. ХРАНИТЕЛНИ ФАКТОРИ
За средните географски ширини, добро отхранване на личинките като правило се обезпечава тогава, когато след първата пролетна паша семействата се развиват бурно и известно време могат в изобилие да събират прашец от овошките. В периода на майкопроизводство семействата трябва буквално да "плуват" в млечице. Тогава и маточните личинки ще "плуват" в млечице. Наличието на изобилно количество млечице в гнездото е най-надеждният признак за готовност на семейството да се грижи за маточните личинки. Количеството на млечицето зависи в голяма степен от наличието на прашец. Негови заместители дават негативни резултати в майкопроизводството (Пенгу, 1976). Необходимо е в кошера да има изобилие на пресен прашец и в (само) краен случай да се подхранва с прашец от миналия сезон под формата на медово- прашецова смес или с прашецови пити, като задължително условие е той да е бил съхранен правилно - без да е замръзвал. Прашецът от фризера, според нарочни опити, с нищо не е допринасял за повишаване площите на отглежданото пило и то било точно толкова, колкото при тези без никакъв прашец.
За оценяване обезпечеността на пчелните семейства с прашец се следи по състоянието на търтеевото пило:
1. Ако в кошера има всички стадии на търтеевото пило, имаме добра обезпеченост на прашец;
2. Ако няма пресни търтееви личинки, то притокът на прашец рязко е намалял за последните 48 часа;
3. Ако няма открито търтеево пило, значи от 7 дена притокът на прашец е оскъден;
4. Ако търтеите биват преждевременно изгонвани, то семейството изпитва остър недостиг на прашец вече 2-4 седмици.
Ако през пролетното развитие има периоди, в който няма приток и на нектар, то той трябва да се имитира чрез медно-захарен сироп по 200 мл дневно. Добре изхранват маточните личинки онези семейства, които имат базисен запас от поне 4 кг мед и 2 пити с прашец.
III. СИЛА НА СЕМЕЙСТВАТА
Семейството в естествен ритъм на годишния си цикъл на развитие трябва да се намира в предроево състояние. Такива семейства се преформират умишлено в тесни гнезда - ориентировъчно, почти два пъти по-тесни от нормалното. Вече стеснени, те трябва да заемат около 20-24 многокорпусни пити. С други думи, общата площ на плътно заетите с пчели пити трябва да бъде около 2 кв. м (24 пити по 800 кв. см).
Друг индикатор за желаната сила на семейството, което ще бъде отглеждач, е обемът на гнездото, което той заема - той трябва да бъде 80 л. Това се постига, като семейството заема 3-4 корпуса с пчели и се прегрупира на два.
В Германия се смята, че 15 дни преди началото на майкопроизводството отглеждачът трябва да има минимум 8 Дадан-Блатови пити с пило, а строителната рамка да е изградена и изпълнена с добре снабдено с храна пило. Семейства, които в строителната пита са изградили работнически килийки, категорично не са готови за отглеждачи.
Посочените данни са за един идеален вариант. В условията на Руссия, например проф. Савушкина доказва, че за успешен и еднократен отглеждач може да се използват и значително по-слаби семейства. Те трябва да имат обаче поне 1,5кг пчели, т.е. да са с поне 6 бр. плътно покрити с пчели ЛР пити.
И така, времето за отглеждане на пчелните майки наближава, но още не е дошло. Моята скромна препоръка е, да се започне с производството на млечице. Така на практика, а не според книгите, ще се тества готовността на пчелите за изхранване на майки, но и постепенно ще се „приучават“ към тази новата за тях работа. Пък и млечицето и без това ще потрябва.
Успешен сезон за всички!

Публикувана в Пчела и кошер

ВЪПРОС: Притежавам 8 пчелина, които искам да настаня в края на гората на 100 м от моята вила. Полянката е държавна собственост и затова поисках разрешение от “Държавно горско стопанство”. Отказаха ми, тъй като това било резерват и ако пчелите ужилят някой посетител, те щели да отговарят. Обясниха ми, че в двора на моята вила мога да настаня пчелините.
Как мога да регистрирам пчелините си? Имам ли право да настаня пчелините извън частния си имот и ако имам право, какъв е редът за това?
А.М. ОТ ВРАЦА
ОТГОВОР: В кметствата се води регистър на пчелините. Собствениците в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация в съответното кметство. В едномесечен срок от регистрацията кметството изпраща информация за регистрираните пчелни семейства в Областната дирекция “Земеделие” и Българската агенция за безопасност на храните. За извършване на регистрацията не се заплаща такса. Собственикът заявява за вписване в регистъра, ако настъпят промени на данните, подлежащи на регистрация, в 15-дневен срок от настъпването им.
Полянката, на която читателят иска да настани пчелините, е държавна собственост и без да получи разрешение от държавата чрез съответното лесничейство, той не може да настани там пчелините си. Той не може да иска да му бъде учредено и право на ползване върху държавната земя, тъй като за такова право може да се кандидатства за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства (чл.12 от Закона за пчеларството). Ако читателят увеличи броя на пчелните си семейства, той може да кандидатства за учредяване право на ползване, но това не означава, че ще му бъде учредено такова право, тъй като това е една правна възможност, но не е задължение за държавата, още повече като се има предвид, че местността е резерват и на това основание веднъж вече е получен отказ.
В случая, остава възможността пчелините да бъдат настанени в частния имот на читателя.

РУБРИКАТА СЕ ВОДИ ОТ АДВОКАТ ВИОЛЕТА АНДРЕЙЧИНА

Публикувана в Бизнес

Случайно или не, сега излизат наяве редица проблеми в сектора, нерешавани дълги години

Зооинж. Михаил Михайлов
Използване на неподходящи ПРЗ
Нерегламентираният внос на препарати за растителна защита и тяхната употреба са бич за пчеларството. Вносът от страни извън ЕС, както и от нелицензирани производители, трябва да се контролира от БАБХ. За съжаление, този контрол е слаб или никакъв и резултатите са налице – много голям брой отровени пчелни семейства и силно отслабени пчели. Надяваме се, че с внедряването на новата електронна оповестителна система за пръсканията, пчеларите ще бъдат по-информирани и загубите им ще бъдат по-малки.
За правилното отглеждане на пчелните семейства е необходимо де се извършват и следните дейности:
 Подмяна на восъчните пити. Ежегодната подмяна на поне една трета от броя на пчелните пити в кошерите е задължителна. Във восъчните пити се извършват всички процеси на снасяне на яйца от майките, отглеждане на пило и натрупване на хранителни запаси. Във восъка се отлагат много замърсители, някои от които са болестотворни;
 Смяна на пчелните майки. Смяната на пчелните майки не подлежи на съмнение, но какъв да бъде интервалът – през година или две, се определя от прилаганата технология на отглеждане. Освен износване от интензивното яйцеснасяне, майките са носители на болести и трябва по-често да се сменят. Често пъти се наблюдава тревожното явление на рязък спад на броя на пчелите, тогава, когато яцеснасянето от майките е прекратено рано и не може да се възстанови;
 Осигуряване на качествен нектарен мед при зазимяване. Наличието на качествен нектарен мед в зимните запаси е необходимо условие за успешно иззимуване на пчелите. Допустима е подмяната на една трета от запасите със захарен мед. На рапичен, слънчогледов и манов, пчелите трудно зимуват, поради твърдите несмлени остатъци от храна в дебелото черво;
 Отглеждане на здрави и силни пчелни семейства. Създаването на здрави и силни пчелни семейства е основна задача на всеки пчелар. То включва ранно форсирано отглеждане, използване на помощни семейства, подсилване с пило и с пчели взети от други семейства, работа със строителни рамки, третиране против вароатозата;
 Обновяване на стоковите пчелни семейства с млади пчели. Пчелните семейства за стокова продукция са подложени на интензивна работа, в резултат на което през есента пчелите силно отслабват и често пъти загиват през зимата. Обновяване и подсилване на стоковите пчелни семейства с млади неамортизирани пчели се извършва след сваляне на магазините и медовите корпуси от кошерите. На пчелните семейства се придават отводки, необременени от интензивното събиране на нектар.
Причините за високата зимна смъртност са комплексни:
Открояващи сред тях са болестите по пчелите и пилото, отравянията и начина на отглеждане. Характерно за изминалата зима е, че на места смъртността достига до 80% и повече, а на други е в рамките на допустимите 10 %. Отсъствието на достоверна научна информация за причините за ВЗС ще влоши още повече положението в сектора. Науката е в дълг спрямо пчеларите и е крайно време да се облекчи участието на научни работници в Националната програма по пчеларство. От своя страна, пчеларите не трябва да крием за проблеми в пчелините ни, а трябва да ги афишираме за по-бързото и по-лесното им отстраняване.
За компенсиране на загубите от ВЗС през 2021 г, в МЗХГ е подадена Докладна записка за държавно подпомагане по схемата de minimis.
Край

Публикувана в Пчела и кошер

Да опазим малките пчели, на които се крепи големият свят!

Проф. Георги Цанков, акад. Атанас Атанасов, инж. Илия Цонев
Мисли глобално, действай локално! (Френска мъдрост)
Извършваните проучвания определено показват, че освен меда и пчелните продукти особено ценна е опрашителната дейност на пчелите. По този повод нашата ННАП направи предложение до ръководството на ЕС за допълнително заплащане на отглеждащите пчели. Въпреки, че беше одобрено нашето предложение, на практика не бяха взети съответните решения. Предлагаме по този въпрос, както двата пчеларски вестника, така и другите пчеларски организации да оказват необходимата подкрепа.
Изходът от тежката ситуация в пчеларството е само един – пчеларите да се обединим в общия си интерес и заедно да се борим, докато все още има макар и много малко време. А времето е малко да се включат средства за заплащане на опрашителната дейност на нашите пчели под формата на заплащане на екосистемната услуга „опрашване“ в Стратегическия план на страната за Общата селскостопанска политика (ОСП). Предлагаме заплащането да е в размер не по-малко от 120 лв (60 евро) годишно на всяко регистрирано средно по сила пчелно семейство със средства главно от Европейския съюз (ЕС).
Тези пари нашите пчели са ги заработили чрез опрашването и добива на по-голяма и по-висококачествена селскостопанска продукция. Според разчети на експертите, стойността на продукцията получена в резултат на опрашването е 15–20 и повече пъти по-голяма от стойността на добития пчелен мед. В момента цялата печалба от продукцията отива при фермерите, а за това, че отглеждаме най-важните опрашители засега никой нищо не плаща. Крайно време е това положение да се промени.
За пример ще посочим колко се заплаща в САЩ на едно пчелно семейство за опрашване на някои култури, в т.ч.: за слънчоглед – 50 - 60 $; за ябълки – 51$; за рапица – 50 - 60$; за боровинки – 53 – 88$; за дини и пъпеши – 58 – 80$; за бадеми – 122 – 167$.
По данни от Резолюция на Европейския парламент (ЕП) от 01.03.2018г в САЩ за опрашване ежегодно се дават 2 милиарда евро за опрашителна дейност.
За сравнение в Европейския съюз (ЕС) от 2021г. за пчеларството се отделят меко казано скромните 60 млн. евро за всички страни членки. Тази сума е предвидена за ежегодно предоставяне до 2027г. Това значи, че ЕС отделя 33 пъти по-малко пари за пчеларството отколкото САЩ. Това ако не е парадокс. От една страна в Стратегията за биоразнообразието е записано, че опрашителите са много важни, а на пчеларите се подхвърлят трохи. Време е да се борим за достойна финансова и организационна подкрепа на пчеларството!
Както фермерите, така и управляващите, така и цялата общественост трябва най-после да осъзнаят, че опрашването не е даденост и не е безплатно. За да има пчели, които да опрашват, многохилядна армия от пчелари целогодишно се труди и се грижи за тях.
Пчеларите създават условия за живот на пчелите, лекуват ги, подхранват ги при необходимост, полагат тежък физически труд, харчат много средства. Допреди няколко години някак с добива на мед се връзваха двата края, но последните години положението става финансово все по-лошо и няма изгледи за подобрение. Външните (независещи) от пчеларите условия бързо и драматично се променят в ущърб на пчеларите. Това изисква незабавни действия. За да опазим пчелите си, бизнеса си или хобито си, трябва да предприемем решителни действия.
Призоваваме ви заедно да преосмислим остарялата вече парадигма, че пчелите се отглеждат само за мед и да възприемем наложително промяната, че
Естествената и основна функция на пчелите в природата е опрашване на ентомфилните растения
А добивът на мед и други пчелни продукти са допълващи техни функции. Това е труден и бавен процес, но ние нямаме друг избор, ако искаме да опазим пчелите без които е невъзможно биологичното разнообразие, екологичното равновесие и продоволствената сигурност у нас и по света. Мед пак ще добиваме както и досега, но той ще е само допълнение към основните ни доходи от опрашването.
Представете си една везна с две блюда. На едното блюдо има 1 кг злато, а на другото има 20 кг злато. Вие кое ще изберете? Засега огромната част от пчеларите упорито избират блюдото с 1 кг злато. Защо? Събудете се, размърдайте си мозъка и преценете кое е повече - 1 кг злато, което е равно на добивания мед или 20 кг злато, което е равно на опрашването от нашите пчели. Мислете и избирайте бързо, защото утре вече може и да няма пчели. Хората са казали „С умни хора пари да делиш, с глупави хора камъни да вадиш“. Вие от кои искате да бъдем?
Време е за действие. Ние ви подкрепяме. Готови сме да обсъждаме, да обясняваме, да защитаваме каузата и с общи усилия да се поздравим с успех!

Публикувана в Пчела и кошер

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”
Инспекцията за здравословно състояние започва с оглед пред пчелните семейства, активност на полетите, наличие на умрели или пълзящи пчели, поведение на пчелите (агресивност, превъзбуденост, ленивост), разположение и състояние на крилата (разкрилица, деформация), окраска на хитина (черни, блестящи), състояние на хоботчето (при умрели пчели) и т.н.
Наблюдението на входа на кошера дава възможност да се направи оценка на силата и активността на семейството според сезона, времето и околната среда.
Bonev vlaga02Наличието на умрели пчели на прилетната дъска и пред кошера, както и такива с разкрилица, са насочващи признаци за нозематоза.
Наличието върху прилетната дъска на черни пчели с бляскаво коремче и без косми по гърдите е клиничен признак за хроничен вирусен паралич.
Наличието на мумии на прилетната дъска е клиничен признак за аскосфероза (варовито пило).
Наличието на пчели с деформирани крила на прилетната дъска, на дъното или пред кошера е клиничен признак за вирус, деформиращ крилата.
Bonev vlaga03Ако времето е студено, а конструкцията на кошера позволява, може да извадите дъното на кошера и да го огледате за наличие на подмор, на части от пчели - крила, крачка (наличие на мишки в кошера, нападение от оси), на изпражнения от восъчен молец (Galleria mellonella), пчели с разкрилица (нозематоза), пчели с по-малки коремчета или с извадени хоботчета (вирусно заболяване, интоксикация), на паднали акари (вароатоза) и т.н. Тази информация е важна преди извършването на основен преглед в подходящо време. В активния сезон може да се наблюдават мумии на дъното на кошера.
Bonev vlaga04Следващата стъпка е провеждане на инспекция вътре в кошера. Провежда се, когато времето е тихо и слънчево, и температурата е над 12 - 14 °C.
След отварянето на кошера се преценява:
 сила на семейството - брой междурамия, заети с пчели;
 поведение на пчелите - активност, вялост;
 наличие на пчели с разкрилица или с деформирани крила;
 диарични петна по горните летви на плодниковите пити, стените на кошера;
 черни пчели с бляскави коремчета, без косми по гърдите и т.н.
Bonev vlaga05Констатирането на слаби семейства в активния сезон, пчели с разкрилица и вялост в движението им са насочващи признаци за нозематоза (Nosema ceranae). Подробности за нозематозата вижте в презентацията на д-р Илиян Гечев на нашата страница (страницата на Екстрактфарма): ЗДРАВИ ПЧЕЛИ С ПРИРОДНИ ПРОДУКТИ или в youtube канала на ПС РОДОПСКА ПЧЕЛА СМОЛЯН.
При преглед на плодниковите пити се обръща внимание на плътността на пилото, цвета и положението на ларвите в килийките, консистенцията на умрелите ларви и състоянието на капачетата.
Bonev vlaga06Ако пилото е прошарено, килийките са с продрани и хлътнали капачета, а умрелите ларви са с кафяв, шоколадовокафяв цвят и с лепкава, точеща се консистенция и гнилостна миризма може да се предположи, че се касае за американски гнилец.
Наличието на ларви с променен цвят - от перлено бял и блестящ до жълтеникав, кремав или сиво-черен и неестествено положение в килийките, с кашеста зърнено-водниста, но не точеща се консистенция са признаци на европейски гнилец.
Наличието на новоизлюпени пчели с акари по тялото или акари, които се движат по питите са признак за вароатоза.
Bonev vlaga07Наличието на изправени в килийките ларви, често с глава над килийките са признаци за мехурчест гнилец.
Наличието на пчели с недоразвити крила, с по-малки размери на тялото и вяли движения са признаци на вирус, деформиращ крилата (DWV).
Когато семейството е силно заразено с вируса, деформиращ крилата, освен че има пчели с деформирани крила, често се наблюдават и много други признаци, характерни за паразитния синдром. При него пилото е прошарено, капачетата на някой килийки са продрани и наподобяват признаци на американски гнилец, но какавидите са с оформени глава, гърди и коремче, неизлюпените пчели са недоразвити и умрели в килийките, някои от които с извадени хоботчета.
Bonev vlaga08Пчелите с добър почиствателен инстинкт рано откриват инфектираното пило, разпечатват капачетата на килийките и изхвърлят какавидите на дъното и пред кошера.
Трябва да се има предвид, че вирусните болести по пчелите протичат безсимптомно при част от пчелните семейства. Т. напр. според Budge, G. и кол. (2020) в 12 годишно проучване, проведено в Англия и Уелс 87.5 % от семействата с клинични признаци са положителни за хроничен вирусен паралич (CBPV), а повече от 30 % от семействата без клинични признаци също са положителни за CBPV.
Locke, B. и кол. (2017) доказват, че при висок титър (над 1010 геномни копия/пчела) заразените с DWV пчели (чрез акара Varroa destructor по време на стадий какавида) проявяват клинични признаци, а при титър, под 108 геномни копия/пчела заболяването протича безсимптомно.
Bonev vlaga09При съмнение за заболяване на пчелите или на пилото е необходимо да се вземе проба и да се изпрати за лабораторно изследване.
Как се взема и изпраща проба от възрастни пчели?
Вземат се 60-100 пчели по възможност такива, които пълзят пред кошерите или на дъното на кошера, умират или са умрели наскоро. Поставят се в картонени кутии и се номерират.
Как се взема, подготвя и изпраща проба от пита с пило?
Bonev vlaga10От питата с пило се изрязва участък с размери не по-малко от 10 х 10 cm с най-типичните изменения – болни или умрели ларви или какавиди, килийки с продрани или хлътнали капачета и т.н. Не е необходимо в участъка да има пчелен мед. Пробите се увиват в хартия, поставят се в картонена кутия и се номерират.
Bonev vlaga11Взетият патологичен материал със съпроводително писмо се изпраща в НДНИВМИ „Болести по пчелите” - София или в други частни лабратории за поставяне на диагноза.

Bonev vlaga12

Публикувана в Пчела и кошер

Предвижда се комплекс от мерки за гарантиране устойчиво развитие и повишаване доходите на земеделските производители в сектор „Пчеларство“, заложени в Стратегическия план за новата Обща селскостопанска политика за периода 2021-2027 г. Целта е да се постигне модернизация на стопанствата, използване на цифровизация, както и по-широкото практикуване на подвижното пчеларство. Това стана ясно по време видеоконферентно заседание на Тематична работна група (ТРГ).

Ще продължи да се подпомага обучението за повишаване знанията и уменията на пчеларите за прилагане на иновации и съвременни методи на производство. Нов момент е възможността за предоставяне на консултантски услуги за подпомагане дейността на сдружения/организации и групи на производители и на техните членове.

Обсъдено бе подпомагането за инвестиции в материални и нематериални активи за модернизиране и обновяване средствата за производство и първичен добив на пчелни продукти. Това ще доведе до повишаване на ефективността в стопанствата и подобряване достъпа им до пазара.

За първи път ще се подкрепят дейности, свързани с разработване и използване на управленски практики за адаптиране към променящите се климатични условия, както и за застраховане на продукцията срещу природни бедствия и неблагоприятни климатични явления или болести.

Предоставя се нова възможност за подобряване капацитета на акредитираните лаборатории за анализ на пчелните продукти, с цел подобряване на проследяемостта, тяхното качеството и безопасност.

Ще продължи да се стимулира и самоконтролът на продуктите, ще доведе до по-добро функциониране на късите вериги на доставки. За подобряване пазарната ориентация и реализацията на по-висока добавена стойност, пчеларите ще могат да се възползват от подпомагане за разработването на продукти, обхванати от публични или сертифицирани частни схеми за качество.

С цел внедряване на нови технологии в пчеларската практика, се предвижда прилагането на мярка „Сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“.

Обсъдено бе и подпомагането за популяризиране на пчелните продукти и насърчаване на тяхното потребление.

Публикувана в Пчела и кошер
Понеделник, 04 Януари 2021 11:47

Януарски пчеларски работи

При необходимост правете зимни подхранвания

Месец януари е най-студеният от годината. Средните месечни температури за цялата страна, с изключение на Черноморието, са отрицателни. За Северна България те са между -1,3 С до 3,5 С, а за южните части на страната – между 0 и 2,4 С. През отделните дни са наблюдавани абсолютни увеличения, достигащи през някои години до 22 С, но и абсолютни понижения – до -38 С.

Влажността на въздуха е висока, а валежите са предимно от сняг в северните, мокър сняг – в южните райони и по Черноморието. Слънчевите дни са твърде малко.

РАЗВИТИЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Продължава периодът на относителен покой на пчелните семейства, през който те са събрани на кълбо. Прехвърлили са се вече върху участъците със запечатан мед. Последният поглъща влагата ог въздуха в гнездото, намалява концентрацията си и става по-лесноусвояем от пчелното семейство. В центъра на зимното кълбо се поддържа постоянна температура до 28°С. Оптималната температура в пчелното гнездо е в границите 15-25°С, а при поява на първото пчелно пило – 34-35°С.

Способността на пчелите да зимуват спокойно, без да излизат от кошера няколко месеца се дължи на възможността дебелото черво (ректума) да се разпъва и по този начин да побере големи количества фекалии, достигащи до 50 % от масата на пчелата. Своевременното освобождаване на натрупаните в дебелото черво фекални маси става при облитането на пчелите през краткотрайното затопляне на въздуха в някои слънчеви дни през зимата.

Към края на месеца в по-силните семейства младите майки започват да снасят яйца.

ПЧЕЛАРСКИ ПРАКТИКИ В ПЧЕЛИНА

През този месец пчеларят извършва следното при периодичните си посещения в пчелина:
- Външен оглед на кошерите и пчелните семейства и при необходимост отстраняване на нередностите (осигуряване на спокойствие на семействата чрез изрязване на клоните, опиращи се в кошерите и поправяне на оградата); изправяне на съборените кошери и поставяне на падналите покриви; освобождаване на кошерите и входовете им от паднал сняг; изваждане на умрелите пчели с Г-образна тел от затрупаните от тях входове.
- Констатиране на здравословното състояние на зимуващите пчелни смейства чрез:
- Оглед на пространството пред и около кошера и прилетната дъска при наличие на умрели пчели по прилетната дъска или пред кошера – предполага се, че хранителните запаси са недоброкачествени; ако се виждат изгризани пчели или миши изпражнения, то в кошера има мишка.
- Прослушване с тънък каучуков маркуч, единият край на който се вкарва през входа на кошера, а другият се поставя на ухото.
- Обръща се внимание на отделяната от пчелните семейства миризма.
За да се подтвърди направената констатация относно наличието на заболяване, се изпраща проба за лабораторни изследвания.
- Наблюдаване на очистителното облитане. Пчеларят трябва да следи за метеорологичната обстановка и в деня на прогнозираното затопляне да бъде на пчелина. Теренът около кошерите е необходимо предварително да бъде подготвен. Почистват се входовете и прилетните дъски. Пред кошера се поръсва слама или пепел, за да не кацат пчелите върху снега.

В тези топли дни външната температура достига до 12-13°С и повече. Тогава пчелите извършват очистително облитане. По начина на облитане пчеларят може да установи моментното състояние на пчелните семейства.

Ако облитането е енергично – всичко е нормално. Поединичното и бавно излитане на пчелите, разпълзяването им по прилетната дъска показва, че семейството не е в ред. Търсят се причините – глад, влага, мишки, болести.

При облитането пчелите отделят изпражнения. По тях може да се съди за здравословното им състояние. Ако са светложълти, пчелите са здрави, но ако са тъмнокафяви или сребристобели, налице е болест (манова токсикоза, нозематоза, паратиф).

ПОДХРАНВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПРЕЗ ЗИМАТА

Към подхранванията за попълване на пчелните запаси още през месец януари се отнасят извършваните по необходимост зимни подхранвания. Те се правят със закупена или подготвена от самия пчелар полутвърда храна – кърмова маса, или захарно-белтъчна храна. Тя се приготвя по следния начин: на 8 кг пудра захар, предварително смесена със сухо мляко „НИДО”, опаковка по 400 грама (по 20 грама за всяко пчелно семейство от млякото), се добавя пчелен мед 1,9 кг (предварително разтворен във водна баня до 42°С) от здрави пчелни семейства и 100 грама вода. Добре се омесват всичките съставки докато добият вид на тесто. Опаковат се в полиетиленови торбички или марлени такива по 500 грама. След това се разточват и полагат върху плодниковите (корпусните) рамки над кълбото под възглавницата, двукратно или трикратно в зависимост от силата и нуждата на пчелното семейство.

Публикувана в Пчела и кошер
Вторник, 08 Декември 2020 17:01

Работа на пчелина в късна есен

Да припомним редица практични похвати за най-правилно и полезно за пчелите зазимяване

Инж. Георги Русимов
И през есента има работа на пчелина. Вярно, не е обемиста, но за сметка на това важна и решаваща за осигуряване на добро презимуване.
Нека видим най-напред какви са природните дадености и статуса на пчелните семейства. Есента вече е в правата си. Дори да има циганско лято, природата не дава кой знае какъв шанс на пчелите да летят и събират зимнина. Първо, времето е хладно, второ, денят е къс и трето, почти няма цъфтяща медоносна растителност. Казвам почти, защото тук-таме можем да срещнем астра, синя жлъчка (цикория), есенен минзухар (кърпикожух), дива коприва и други, от които пчелите събират безценен прашец.
Освен това, абсолютно не препоръчвам подхранване с каквато и да било храна, дори и с мед. Ако подхранваме със захарен сироп с цел увеличаване на зимните запаси, то ние жестоко амортизираме безценните зимни пчели и вместо да доживеят до Гергьовден, те ще отпаднат преди да отгледат първото пило. При положение, че подхранваме с мед, резултатите също са плачевни – продължава неестественото подбуждане на яйцеснасянето на майката, в резултат на което се отглежда пило в лоши климатични условия – студено време, липса на вода и ненужно изразходване на зимните запаси. Подхранването със захарен сироп трябва да приключи до 10-15 септември, когато все още има достатъчно прашец.
Пчелните семейства са в своеобразна предзимна летаргия. Почти няма летеж, на прелките се суетят няколко пчели-стражи, в хубав ден може да се наблюдава и облитане на млади пчели. Майките по принцип са спрели яйцеснасянето, до 10-15 октомври се излюпва последното пило. Акарите вече са само по пчелите. Търтеите са изгонени от кошерите. Затваря се един извечен природен цикъл.
Ние можем само да помогнем на пчелите да приключат своя годишен жизнен кръговрат по най-добрия начин. Какво следва и можем да направим?
Да „зазимим“ пчелните семейства
Терминът „зазимяване“ се е наложил в пчеларския език и литература и звучи претенциозно и неясно. Огрев ли да осигуряваме на пчелите, климатици или санировка на пчелните жилища? Нито едното, нито другото! Просто трябва да оставим пчелите да образуват изключителния природен феномен – зимното си кълбо, гарнирано с достатъчно хранителни запаси над него. Всъщност основната дейност по зазимяването е да прегледаме всички пити в Дадан-Блатовите кошери, да преценим силата на пчелното семейство, запасеността с храна и да го стесним на толкова пити, колкото могат да се покрият с пчели. Ориентировъчно това значи:
- за силни семейства – от 12 рамки се оставят 8-9 рамки
- за средни – оставят се 7-8 рамки
- за слаби – 6-7 рамки
Изваждат се маломедните и негодни пити – черни, провиснали, продупчени, с много търтееви килийки и т.н. Така стесненото семейство се ограничава с преградна дъска, като зад нея не се слагат никакви парцали, възглавници или други затоплящи материали, както се препоръчва в старите справочници по пчеларство. Въздухът зад преградната дъска служи за страничен изолатор, а освен това способства за по-добър въздухообмен и микроклимат в кошера. Някои пчелари практикуват двустранно стесняване – от лявата и дясната страна на кошера изваждат по 1-2 пити и ограничават пространството на плодника с две преградни дъски. Няма лошо, но е по-трудоемко и без особен ефект в сравнение с едностранното стесняване. Наскоро с прилагането на такова стесняване се сблъсках с един необичаен случай. Млад колега, при стесняване от западната страна, не сложил преградна дъска и в началото на ноември ме сюрпризира с новината, че пчелите изградили далак с размерите на плодникова пита. Истинска аномалия! Така или иначе, с това стесняване решаваме следните задачи:
- Премахваме негодните пити с цел обновяване на пчелното гнездо с нови пити през пролетта – виж 8-ми принцип от „Ръководство по рационално пчеларство“. Моментът за това изземване е най-подходящ в целия годишен цикъл, защото вече нямаме пило, което би ни попречило да имаме свободен избор и да елиминираме негодните пити.
- Осигуряваме всички останали пити в кошера да бъдат покрити с пчели, което ще предпази меда и прашеца от разваляне (меда в непокритите от пчели пити прокисва, а прашеца плесенясва).
- Преценяваме запасите от храна и там, където не достигат, можем да придадем пита/и с мед от друг, силен и добре запасен кошер. Стремим се да осигурим поне 15-20 кг мед на семейство. Разбира се, в термина „зазимяване“ влиза и доброто уплътняване и изолиране на тавана с изолационни материали – възглавници, дрехи, велпапе, вестници, стиропор и др.
 Другата дейност по зазимяването е да се сложат мишепредпазителите, защото през октомври полските мишки се насочват към домовете, мазетата, хамбарите и към пчелните кошери. Лично аз съм допускал грешката да подценя тази дейност и през пролетта съм намирал в кошера жалка картина – изгризани пити и изядени пчели от мишките, които са си направили гнездо от сено и слама в дъното на кошера. През зимата пчелите са неподвижни и гризачите се възползват от тяхната пасивност.
- Създаване на заслон против преобладаващите северни ветрове. Това е много важно мероприятие, защото силните ветрове създават недопустимо течение в кошерите, което е предпоставка за стресиране на пчелите и повишена консумация на храна. Укрепване и застопоряване на капаците на кошерите.
- Преди да затворим за последно кошера ни остава още една работа – да третираме семействата с оксалова киселина (ОК) против акара Вароа. Поради важността на това мероприятие ще се спра по-подробно на него. Преди всичко искам да кажа, че ОК е най-ефикасното и екологично средство в борбата с Вароатозата. Само след това третиране забелязвам на контролната табла паднали множество акари. Третира се след 15 октомври, когато вече няма пило, защото оксаловата киселина не може да действа на кърлежа, когато е скрит в запечатаното пило. Хубаво е кошерът да има мрежесто дъно или омаслена хартия, но паднали веднъж и на нормално дъно, акарите трудно биха се върнали в пчелното гнездо, още повече, че в този период няма летеж и пчелите не пълзят по дъното, за да прилепне по тях някой полумъртъв кърлеж.
За третирането с оксалова киселина използвайте препоръките на специалистите и прилагайте регистрираните ветеринарномедицински препарати.
Всички тези дейности е добре да се извършат до края на ноември.
След така свършената работа не ни остава нищо друго, освен да си вземем довиждане с пчелите до следващата пролет.

Публикувана в Пчела и кошер
Понеделник, 03 Август 2020 10:19

Продължителност на живот на пчелите

Съществува ли хипотезата, че пчелите сами регулират колко да живеят?

Горан Миленков
Познанието на зависимостите, жизнена дейност, добив на храна, хранене и размножаване, определят продължителността на живот на пчелите и технологиите по отглеждането им. Защо през лятото пчелите имат кратък живот и са биологично по-стари от своята реална възраст с голяма разлика между биологична и истинска възраст. За изясняване на въпроса с продължителността на живот на пчелите е необходимо да преосмислим цялата жизнена дейност на пчелното семейство свързана с храна, хранене, условия на живот, работа и размножаване. В пчелното семейство през активния сезон всекидневно се раждат хиляди пчели и хиляди умират. И aко пчелите живееха до някаква пределна възраст, дълбока старост, обитават кошера и не могат да събират и преработват храна, те биха сериозно затруднили жизнените процеси в пчелното семейство. Това ни задължава да изясним
ФАКТОРИТЕ, КОИТО ВЛИЯЯТ ВЪРХУ ЖИЗНЕНАТА ДЕЙНОСТ НА ПЧЕЛИТЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА ИМ НА ЖИВОТ
А те са физични с физическо износване и стареене и физологични, зависими от храна, хранене, условия на живот и размножаване. Старостта и физическото износване са неизбежен процес от индивидуалното развитие на организма, което води до общо понижаване на интезивността на жизнените процеси, които владеят цялата природа. Старостта е предопределена заложена програма за всеки жив организъм, заложен в гените. Обуславя се от действието на околната среда в която съществува и възстановителната способност на клетките. Когато остатъчната енергия на организма е недостатъчна за въстановяване на организма като цяло от въстановителната енергия отвън, той старее. Фактор, който пряко влияе върху старостта и продължителността на живот на живите организми в природата. Всъщност стареенето е необратим, не котролируем физиологичен процес на организма с определен период от време, в който се развива, размножава, износва и умира. Външните условия оказват положително или отрицателно влияние върху него и се отразява на продължителността им на живота. При пчелите смъртта настъпва без да се нарушава целостта на пчелното семейство и ритъма му на работа, обуславя се от времето на излюпване, от условията на живот, добив на храна, хранене и ежедневен разход на енергия.
КРАТЪК Е ЖИВОТЪТ НА ПЧЕЛИТЕ
Основна причина за това е интензивната работа, отглеждане на пило, почистване на кошера, събиране на цветен прашец, нектар и производство на мед. Продължителността на живота спада, ако енергията изразходвана за отглеждане на голямо количество пило, събиране и преработка на нектар не се покрива отвън. Според някои автори, пчелите отделят мляко само докато са кърмачки, след което до края на живота си продължават да отделят пчелно мляко, но с малко по-друг състав, обогатено с ензими. Това мляко можем да го наречем ензимно. Ензимите са антиоксиданти, аминокиселини, минерали, витамини, флавоноиди, каротеноиди и др. Те играят ролята на вещества, които разграждат протеините, въглехидратите и мазнините в процеса на храносмилане, като ги правят достъпни за усвояване от организма. Отделянето на ензимно мляко е пряко свързано с мастната тъкан на пчелите и влияе на продължителността им на живот. Мляко отделят само пчелите, които имат телесни запаси или са в условия на хранене с прашец.
ВСЪЩНОСТ ПЧЕЛАТА Е ПЧЕЛА И ПОЛЕЗНА ЗА СЕМЕЙСТВОТО, САМО АКО ОТДЕЛЯ МЛЯКО
Медоносните пчели след раждане задължително се захранват с прашец и дълго живеещи пчели се появяват само когато семейството е добре снабдено с прашец и има малко или въобще няма пило. Така в първата част от живота си, когато се явяват като пчели кърмачки, техните глътъчни жлези и мастно тяло са добре развити. Излезли на полето те не развиват мастно тяло, живеят до изразходване на хранителните му вещества. От наблюдения на практици, опровегаващи теорията за „работната смърт” на пчелите, свързват продължителността на живота им с първия период след раждане в течение на който полагат грижи за пилото. Всъщност, ако семейството има добра майка, но малко пчели, то в семейството ще има повече пило от пчелите, които са в състояние да го хранят без да пренасилват себе си. Отделянето на млечице е изискване, което пчелите са длъжни да изпълняват.
НЯМА НЕДОХРАНЕНО ПИЛО, ТО ИЛИ СЕ ИЗХРАНВА ИЛИ ИЗЯЖДА
Ако след това настъпи паша, изтощените от кърмене пчели, станали летящи ще се топят като сняг на слънце и продължителността им на живот може да се изравни с периода на кърмене. Но от съкратения живот на пчели в семейството, произвеждаме повече млади, на които продължителността на живот ще се определя от общите условия на новородените пчели, основно захранвани с прашец. Поради това в нормалните пчелни семейства, на които разчита пчеларството, задвижването на биологичните закони са пряко свързани с природата за естествено развитие и физиологично израстване на пчелите. Те са в пряка зависимост от хранене с прашец за физиологично състояние на организма и продължителност на живот. Пчелите през милионите години на еволюция са си създали режим (инстинкти) на хранене и размножение, благодарение на което са оцелели до днес.

Известно, е че пчелното семейство се развива само в условия на паша, с храна отвън. Така, без намесата на пчеларя, от ранна пролет с появата на първите цветове, зависими от природата, пчелите започват плахо размножение, което върви успоредно с развитието на природата. Този синхрон на развитие, природа-пчела, подсигурява сигурно захранване с прашец на новоизлюпените пчели, което удължава живота им. Едно естествено пролетно развитие на пчелното семейство до главната паша с непрекъснато, балансирано увеличаване на пчели кърмачки и пило, довежда до натрупване на големи количества хранителни запаси в мастното тяло и глътъчните им жлези, като много от тях стават анатомични търтовки. Това са голяма част от пчели достигнали биологичен и физиологичен максимум на развитие с дълъг живот, готови за рой и голяма продуктивност. Един малък период от време, в който до голяма степен се формира продължителността на живот на пчелите и те могат да живеят до година, ако не хранят пило и събират храна. Очевидно,
Резервните хранителни вещества на мастното тяло поддържат жлезите в добро състояние,
ЗА ХРАНЕНЕ НА ПРОЛЕТНОТО ПИЛО
Известни са опити, които показват, че обилното хранене с прашец, удължава продължителността на хранене на пилото и дава същия резултат, както при липсата на пило. Следва, че между продължителност на живот и степента на развитие на мастното тяло съществува тясна връзка. Освен това летящите пчели притежават биологична даденост да удължават продължителността си на живот чрез хранене с прашец. Едно необикновено явление, което намира малко аналогии в света на животните
С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЖИВОТ НА ПЧЕЛИТЕ И ТО ОТ САМИТЕ ТЯХ
Храната е пряк фактор определящ продължителността на живот на пчелите и на целия животински свят. Пчелите, след преминаване на периода на кърмене, стават кошерни и летящи, като спират храненето с прашец. Нещо необичайно в природата на животинския свят, при което летните пчели в резултат от липсата на прашец в диетата им се обричат, като че ли доброволно на кратък живот. Тук можем да вместим, като причина биологията и железните инстинкти на пчелите. Има и научно недоказано обяснение, че пчели станали летящи имат значително ограничени способности да усвояват прашеца. Следователно изяждането му без да бъде усвоен, няма смисъл. Практиката обаче показва, че ако старите летящи пчели бъдат отделени от младите в новосформирано семейство, са принудени отново да поемат грижите по отглеждане на пило. Така старите пчели, ако я нямаше тази подялба биха живели още 10-20 дни. Храненето на пило, обаче ги връща малко назад и те трябва отново да изминат последователния път, кърмачки, вътрешно кошерни и летящи, което увеличава продължителността им на живот с повече от един месец
СЛЕДОВАТЕЛНО ПРИЧИНАТА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ЖИВОТА ИМ Е СМЯНАТА НА ХРАНАТА
Но след като необходимостта от хранене на пилото възвръща способността им да произвеждат мляко, би трябвало също така да възвръща и способността на храносмилателната им система да усвоява съдържащи се в прашеца съставки за осигуряване суровина за мляко. Влизането на старите пчели в контакт с ларвите е вероятна причина в техните уморени от работа организми да приемат определени количества секрет от ларвите, което подбужда атрофиралите им вече глътъчни жлези с възможност за повторна секреция на пчелно мляко. Известно е, че летящите пчели не развиват мастно тяло и белтъчните резерви в организма им са твърде незначителни. Затова някои субстанции приемани най-вероятно от ларвите, съществено изменят обмяната на веществата в организма на летящите пчели, като ги връщат малко назад. Опирайки се на тези доказателства може да направим извод, че продължителността на живот на пчелите работнички е регулиран хормонално. Но пчелите, като всеки друг организъм се износват, стареят и изтощават с времето. Мастната и жлезиста тъкан се изчерпва, нервни клетки умират, на дегенерация е подложена храносмилателната система. Тези процеси е възможно да бъдат забавени или дори до известна степен временно върнати назад. Но дългосрочно друго решение за поддържане жизнените процеси на този съвършен биологичен организъм няма, освен замяната на един организъм с друг - млад. Така пчелната колония, поради постоянната смяна на поколенията в нея, живее вечно млада и никога не остарява. Природата постоянно, сезонно и всекидневно се променя и пчелите, за да живеят и оцеляват са длъжни да я следват, като се приспособяват с доминиращи инстинкти. Те са всесилни и доминират за определен срок от време, подвластни на природните условия и потребностите на пчелното семейство. Загадъчна е смъртта на медоносните пчели. Те нямат инстинкт за самоволно напускане на жилището. Но притежават индивидуално доминиращ инстинкт за смърт, зависим от физиологичното им състояние с предусещане на смъртта. Упражнява се след изтощение с последни сили да отлети далече от жилището, може на километри и умре.
ВЕРОЯТНО ТУК НЯКЪДЕ СЕ КРИЕ И СИНДРОМА НА ПРАЗНИЯ КОШЕР
Инстинкта на пчелите за спиране и възобновяване, храненето с првшец след излизане от кърмаческа дейност води до съкращаване или удължаване на живота им. Прашецът регулира продължителността на живот на пчелите, важен за поддържане вечната младост на пчелното семейство и оцеляване при екстремни условия. Младостта е дръзка и желана. На нея се дължат и феноменалните качества на пчелното семейство преживяло милиони години. Дело на природата, която е опростила до съвършенство на възможното, живота и жизнените дейности на пчелното семейство за живот, съществуване и оцеляване чрез бързо размножаване и кратък живот. Медоносната пчела е създадена от природата и е част от нея. Човек не може да противостои на природата и силните вродени, железни инстинкти на пчелите, но с познания може да допълва и ускорява определени инстинкти изгодни за пчеларя и приемливи за пчелите. В заключение, продължителността на живот на медоносните пчели е изцяло функция на физиологичното им състояние, респективно на отделните им органи.

Публикувана в Пчела и кошер
Понеделник, 13 Юли 2020 09:25

Пашата и майките

За тази важна връзка в пчеларството разговаряме с Борислав Бумов, производител на пчелни майки и отводки в Ловеч

ВИЗИТКА
Борислав Бумов е един от най-опитните и известни производители на пчелни майки в България. Качеството на произвежданите от неговия екип млади оплодени майки не подлежи на съмнение и стотиците български пчелари, които са получавали от неговото производство, със сигурност могат да потвърдят това. В практиката винаги има неизвестни, които затрудняват дейността и понякога водят до лоши резултати. Важно според Бумов, е да не се отказваш и да търсиш най-добрия начин за придаване и последващо развитие на семейството. Готов е на диалог с всеки, който е готов да чуе съвет.
– Как премина досега сезонът за производство на пчелни майки?
– В голяма степен тази пролет беше трудна за всички пчелари и особено за майкопроизводителите. Редуваха се студени и ветровити дни, многото валежи затрудняваха не само работните пчели, а и оплождането на младите майки. На моменти загубите достигаха до 40% - това е твърде много за един майкопроизводителен пчелин. От друга страна променливото време въздействаше и на пчеларите, които развиваха своите семейства. При нужда от млади оплодени майки, те ни търсеха, а продукцията беше ограничена и така настъпва колизия. Без постоянен приток на нектар и прашец яйцеснасянето на всички майки се затруднява, дори може да спре. По моя информация имаше райони в страната, където и тази лошотия се случи.
– Има ли значение медоносната растителност за качеството на произвежданите от вас пчелни майки?
– Бързият и кратък отговор е да, но оттук насетне започват много условности. В процеса има много фактори и един от тях е качествената медоносна растителност. Има периоди, когато ние, като производители на майки, се ужасяваме от обилната паша. На пръв поглед изглежда ненормално, но всъщност при обилен приток на нектар в отглеждачите настъпва презастрояване на маточниците и частично загърбване на функцията по хранене на личинките. От друга страна, работните пчели блокират с нектар и прашец свободните килийки в кошера, което при пчеларите води след време до намаляване на броя на пчелите – пак лошо.
Трябва да се балансират тези неща и аз от моя дългогодишен опит вече мога да кажа – решение има при всяка ситуация, но иска търпение и понякога нещата ставата по-бавно. Търсим качеството – значи трябва да платим цената за това!
Цената може да е търпение, средства, време и т.н. Както ние, така и пчеларят трябва професионално и културно да се отнася към тези неща, с разбиране и морал.
IMG 0474– Кое е най-доброто от гледна точка на пашата за пчеларя и производителя на майки в днешното време?
– Ако допуснем, че всеки разбира от работата си и подготвя пчелите за сезона както трябва – най-доброто е благоприятното време – това за мен е влажност и температури над 24-25 С, безветрие и поддържаща паша. В същото време за пчеларя нещата са по-други - последното изискване трябва да се замени с обилна паша, т.е. качествен район с богата медоносна растителност.
– Кое е най-важното, което спазва Борислав Бумов в производството на качествени пчелни майки?
– Нямям кой знае колко правила, но малкото които имам, спазвам желязно:
 важен е изходният материал – за нашите условия местната сива пчела. Редовно получавам и използвам качествен племенен материал, защото само така може да се поддържа качеството на младите оплодени майки, които получават пчеларите. Те трябва да са доволни от мен, когато заменят своите стари майки и получават много добри производствени резултати;
 имам натрупан дълъг опит в тази дейност, а практиката е важно нещо. При всеки проблемен случай ползвам наученото преди и трябва да кажа – получава се. Много важна е документацията, която се води на пчелина. Тя също помага в тези случаи;
 всеки случай на придаване на майка е специфичен и когато пчеларите се колебаят къде е грешката и защо не се е получило, аз с търпение обяснявам, повтаряме с нова майка и така, докато не се получи. В природата нищо не е така просто, както написаното в книгите;
 последното, което искам да посоча и е много важно, е следното - от години работя със стотици и хиляди клиенти пчелари и се стремя да съм им полезен. Постигам постоянно добро качество на майките. Нека колегите пчелари също да ме разберат в едно отношение – трябва да планират работата си и да заявяват майки при мен поне 10 дни предварително. Така за производството на качествени майки е най-добре, за екипа ни няма претоварване и прибързване, а и ще можем да откликнем на всяка заявка от пчелари!
(ПиК)

Публикувана в Пчела и кошер
Страница 1 от 17

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта