Наскоро създаденият Институт за агростратегии и иновации е организация с нестопанска цел и обществено полезна дейност и обединява специалисти с утвърдени имена в своята област. Създадел на института е Светлана Боянова, добре позната сред земеделските производителите с работата си като заместник министър на земеделието по време на правителството на ГЕРБ, а преди това и като изпълнителен директор на асоциацията на земеделските производители. За читателите на Farmer.bg Боянова представи основните проекти и направления, в които институтът ще работи

Г-жо Боянова, как се зароди идеята за създаване на института?

Когато приключих работата в министерството, имах за цел да продължа да се занимавам професионално с аграрната политика, защото работата в сектора е огромна и е важно да достигне до повече хора.

Обмислях идеята дълго време, търсейки правилната форма, която да бъде успешна. Въпросът беше как да запълним онази потребност от правене на политики (policy decision) в областта на българското селско стопанство, които да се основават на добри анализи. В останалите сектори на икономиката тази теоретична база съществува, докато земеделието значително изостава в това отношение.

Не че сега не се правят политики – държавата и браншовите организации го правят. Но като че ли се усеща липсата от едно свързващо звено, което да дава експертните анализи и прогнози, върху които да се надгражда. Така че да служат като база за взимане на важни за страната управленски решения.

Имате предвид дейност като тази на Института за пазарна икономика, така ли?

Да, целта ни е хората от бранша да познават добре общата селскостопанска политика на ЕС, така че да могат да я прилагат професионално. И ние да им я предлагаме в концентриран вид.

Защото в момента имаме огромна липса от подобна информация.

На сайта на института сме представили един календар на събитията до 2016 година, който според мен ще бъде от изключително голямо значение за ориентация на фермерите. Когато са информирани, те по-лесно могат да изискват от администрацията прилагането на адекватни решения.

Лично аз като участник в преговорния процес за аграрната политика на Еворпейския съюз през следващия програмен период, лесно мога да отсея какво е важно и какво не за земеделците и да го представяме. Затова с колегите ми се насочихме към аналитично представяне на това законодателство, което да стане основа за бъдещи дискусии.

Защото на всички е ясно, че на този етап изключително малко се обсъждат новите политики, приложими в българските условия.

Кои са останалите експерти от института?

Организацията е регистрирана и имената на колектива може да се видят на интернет страницата на Министерството на правосъдието. Поканила съм експерти, които са признати в своята специалност и в бранша, където работят. Те не са политически лица, а високо квалифицирани специалисти.
В института работят Стоилко Апостолов, управител на Фондацията за биологично земеделие „Биоселена”, Иво Евтгениев от земеделския инвестиционен фонд „Серес”, деканът на агрономическия факултет в Аграрния университет в Пловдив Божин Божинов.
Участват още Антоанета Божинова от Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци, бившият председател на асоциацията на земеделските производители Христо Цветанов, който е и действащ фермер, изпълнителният директор на „Амета холдинг“ Любомир Лозанов и аз.
Обединихме се около идеята да представим обективно това, от което земеделието се нуждае – без политически окраски.

По кои теми би могло да се предизвикат важните обсъждания, от които зависи бъдещото управление?

Темите са от цялата обща селскостопанска политика. Спрели сме се на възможности за субсидиране, по които на този етап малко се говори. Ако искате конкретни примери, ще посоча схемата с първите хектари на подпомагане, за която хората не знаят абсолютно нищо.
Заедно с моите колеги разиграхме няколко модела за подпомагане, така че да се види ефектът в различните ситуации. Целта е да покажем какво ще се случи, ако това подпомагане за българските условия бъде при максималните 30 хектара, както е препоръчано от ЕК. И какво - ако вариантите са с 20 или с 6 хектара. В тези три случая потърсихме отговор на въпроса как точно ще стане преразпределението на субсидиите между големите и малките ферми. Направихме също примерно изчисление на ставката за хектар,която би могло да се получава. В този случай предвидихме и задължителните плащания за „млади фермери” и за „зелени дейности”. На този етап не се обсъждат кои доброволни схеми е добре да се приложат и кои ще са най-добри за малките стопанства. Засега не е ясно дали и как субсидиите за дребни фермери ще се включат в това преразпределение.

Ако трябва да обобщя, в нашите анализи представяме различни варианти за подпомагане, като се отипваме да отговорим на въпроса „кои стопани ще печелят повече – малките или големите, и ако едните получават по-малко, как това ще се отрази на сектора”.

Нашето мнение не е меродавно, но целта ни е да предизвикаме дискусия по тези въпроси. Защото на този етап администрацията дори няма точно решение колко малки ще са малките стопанства и колко големи ще са големите. Според еврозаконодателството има 4 критерия за малки стопанства, нашата цел беше да дадем предложение, което да е работещо за българските условия. Малките стопанства биха могли да се подпомагат и по двете оси – и по директните плащания, и по програмата за селските райони. Въпросът е да се намери балансът, така че стопаните да имат полза от бъдещото подпомагане.

На този етап малките стопани не знаят, че ще има бъдеща мярка „Сертификация за качество”, която е много подходяща за подпомагане на продукти, произвеждани в планинските райони. Тя е идеална за нашите малки стопанства, но няма информация дали тя ще бъде предпочетена пред други алтернативни форми, описани в еврорегламента. Окончателното решение трябва да се вземе от самите хора, но преди това администрацията трябва да ги е информирала за всички варианти.

На каква база стъпвате при вашите анализи?

Използваме данните от последното преброяване на земеделските стопанства в страната. Разбира се, европейските регламенти са ни настолно четиво, защото те формират бъдещите политики в ЕС. Търсим пресечните точки и се опитваме да направим това, което го има в края на всеки европейски регламент – „оценка на въздействието”. Защото всяко подпомагане има ефект – върху доходите на земеделските производители, върху конкурентоспособността на предприятията, върху околната среда и др.

Досега у нас подобни оценки никой никога не е правил. Не че имаме капацитета да правим цялостна оценка на въздействието, защото това е много трудоемка работа. Но можем да размишляваме по тези теми – в ЕС тези кратки информации по ключови въпроси се наричат briff. Ние искаме да правим точно това, да брифираме хората с подобна синтезирана информация. Опитваме да повдигнем завесата - когато администрацията има инструментите да прилага механизмите, тогава и за фермерите ще е по-лесно. В момента никой не знае „зелените плащания” как точно ще се прилагат, а това е важен въпрос, защото ако не отговориш на евроизискванията, ти ще търпиш санкции и ако си неизправен, няма да можеш да получиш дори базовото си плащане на хектар.

Какви дългосрочни цели си поставя институтът?

Проучваме не само опита на Европейския съюз в областта на агросектора, но и този на САЩ, така че при анализите да стъпим на максимално широка база. Примерно, изключително назрели са проблемите с поземлените отношения, с напояването, с негативното влияние на климатичните промени. На този етап не сме видели сериозни предложения за тяхното разрешаване. Това е сериозна пречка за развитието ни и е важно да се дават предложения.

Ето сега заседава тематична група по новата програма за селските райони. Но на никого не е ясно по какви направления тя заседава. И как европейският регламент ще бъде адаптиран към българското земеделие. За целта е важно и администрацията, и браншовите организации да имат подготвени хора, които да знаят какво преследват с даденото подпомагане и защо го преследват т.е. как това ще се отрази на отрасъла.

Затова искам да извадим информацията наяве и да има ефективност. В напреднала фаза сме на първия си проект. Той е свързан с иновации – неслучайно институтът ни е за агростратегии и иновации. Всичко е внимателно подбрано. Ако хората започнат да се информират от нашия сайт редовно, значи сме на прав път. Част от анализите са платени, но има и такива със свободен достъп. Няма да правим семинари и обучения, а ще се стремим към професионални програми, които да станат интересни и фермерите да се включат Имаме идеи за бъдещи дейности, които на този етап са в работна фаза.


Ще кандидатствате ли като институт по някои от мерките на новата програма?

На този етап нямаме подобна цел. Въпреки, че бихме могли. По така нареченото „Европейско партньорство за иновации”, за което в България за жалост много малко хора знаят, бихме могли да участваме с подпомагане на така наречените „иновативни брокери”. Това са хора, сдружения или организации, които свързват хора от науката и бизнеса и предлагат иновация в земеделието.

Като форма обединенията сe наричат „оперативни иновативни групи”, които кандидатстват и ако защитят проекта си, могат да получат финансиране по това партньорство. Затова призоваваме хората да се организират и да кандидатстват по европейското партньорство за иновации. За да популяризираме това партньорство, на страницата на нашия институт сме качили обширна информация за това каква е дефиницията на иновация, какви са документите за участие в създаването на подобни групи и др.

Посочваме също и мерките от новата програма за селските райони, по които хората могат да кандидатстват за подпомагане с иновативни проекти. На страницата ни може да се намерят и примери за защитени иновативни проекти. Над 90 полезни примера сме издирили, които да са от полза на хората. При изпълнението на тези биопроекти има и примери за проблемите. Отрицателният опит също е много важен, за да знаят хората какво да избягват при реализацията на тези проекти.

Не можете да си представите какви проекти са защитени в ЕС. Примерно в Австрия иновационен проект е спечелен от обединяването на производителите на биологични сливи. За иновативно се приема фактът, че хората са се обединили да продават заедно биологични сливи. В Чехия пък, хората са започнали да произвеждат конфитюр без консерванти и това също се приема за иновация – екологичен продукти, който е защитен и се подпомага. В ЕС все повече се насърчават политиките на обединяване на производителите и това трябва да се използва от нашите стопани. Въпросът е как влагаме европейските инвестиции и какъв е ефектът от това. Това е големият въпрос, чийто отговор се опитваме да предложим.

Публикувана в Интервюта

Николай Вълканов
Институт по пазарна икономика

Въпреки че подробните разбивки официално все още липсват и така направените предложения биха могли да претърпят известни промени, средствата за земеделие от националния бюджет за 2014 г. вече добиха очертания.
Първото, което прави впечатление, е, че разходите за администрация (текущи и капиталови разходи на Министерство на земеделие и храните) са чувствително намалени - с 13,1% до 209,4 млн. лв. Същевременно нараства директната подкрепа за земеделските производители - националните доплащания ще достигнат 263 млн. лв. спрямо 254 млн. лв. (след актуализацията на бюджета за тази година и отделянето на допълнителни 15 млн. лв. за тютюн и зеленчукопроизводство). Ако към тях се добавят и преотстъпените 84 млн. лв. за акциз на горивата, селското стопанство отново става един от глезените сектори в икономиката. Въпреки готовността на правителството да кляка веднага щом някой бранш плесне заплашително с ръце, всъщност никой в сектора не изглежда доволен.
ОРЯЗВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ
със сигурност е добра новина - ако се отделя публичен ресурс за подпомагане на земеделието, то е по-добре той да отива в производителите, а не за издръжката на чиновници. Намалените разходи в подопечните на министър Греков ведомства говорят, че догодина ще започнат съкращения в опит за оптимизиране на безбройните структури към МЗХ. Във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК) към министерство на земеделието работят над 8000 души по справки с устройствените им правилници при общ брой на наетите в сектор "селско, горско и рибно стопанство" малко над 72 000 души към септември 2013 г. по данни на НСИ. На този фон съкращенията изглеждат наложителни, но успоредно с това трябва да се даде възможност на ВРБК реализираните собствени средства да остават в тях, за да се създават стимули за работа, както и да се осигури повече автономност.
ПОМОЩИТЕ ЗА ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВОТО - НЕОПРАВДАНО ВИСОКИ
По отношение на средствата, предназначени за национални доплащания, специфично подпомагане и одобрени схеми за държавни помощи, засега се предлага 88,5 млн. лв. (малко над една трета от всички средства) да отидат за подпомагане на тютюнопроизводството - спорно и изцяло политическо решение, което сме коментирали неведнъж. То е особено неоправдано с оглед либерализацията в сектора, която създаде предпоставки производителите да получават по-добри възможности за реализация. По данни на Евростат, средната цена на изкупувания тютюн в страната се е повишила с 15% през 2012 г. спрямо 2011 г.
За животновъдството са отделени 60 млн. лв., което още повече разбуни духовете в бранша. Запазва се плащането на глава, което не стимулира преструктурирането в сектора, а същевременно се изострят отношенията между различните подсектори (на принципа всички срещу тютюнопроизводителите).
НАЦИОНАЛНИТЕ ДОПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ
като практика са в резултат от сделката между правителството и зърнопроизводителите. Средствата - около 32 млн. лв. - са пренебрежими от гледна точка на самите стопани (пада се по по-малко от лев на декар), но са величина от гледна точка евентуалното им алтернативно приложение и можеха спокойно да се пренасочат към друго перо.
Все още няма яснота какви средства ще бъдат отделени за зеленчукопроизводители и овощари, но има основания да се смята, че ще бъдат близки до тазгодишните или малко по-високи.
Изглежда ще се запази порочната практика на
ОБЛЕКЧЕНО ДЪРЖАВНО КРЕДИТИРАНЕ НА СЕКТОРА
То още повече отдалечава фермерите от реалния бизнес и дългосрочно намалява тяхната конкурентоспособност. Особено в животновъдството, където един много сериозен дял на кредитите са проблемни.
Като цяло бюджетът не отразява някаква стратегическа политика по отношение на сектора, а по-скоро дава представа за лостовете на влияние на отделните браншове и кой какво е успял да получи, притискайки правителството. Резултатът ще се види идната година и няма да се хареса на никого.

Публикувана в Коментари
Четвъртък, 31 Октомври 2013 18:33

Животновъди на протест

Много водачи и съюзи, малко полза за фермерите
 
Най-накрая животновъдите осъществиха заплахата си и излязоха на протест. Само, че справедливите им искания няма да бъдат чути и този път. Първо, защото пари няма, и второ, защото секторът е раздиран от междубраншови и междуличностни конфликти, които лесно се използват от управляващите. 
 
Животновъдите решиха да протестират, като спрат движението по автомагистрала “Тракия” при село Труд в 11:00 часа, сряда, 6 ноември. “Айде да се видим колко струваме”, подхвърли ядосано към колегите си Бойко Синапов, председател на Асоциацията на животновъдите в България.
 
Около стотина души се събраха в четвъртък между 11 и 12:30 часа при изхода на село Труд до Пловдив. “Срам ме е! Трябваше да сме две-три хиляди души сега”, обърна се към хората Синапов. “Трябва да си стегнем редиците, да се преброим и ако е нужно да си сменим председателите. Сигурно и аз не струвам, щом сме се довели до този хал”, направи си твърда самокритика Синапов.
"Учудвам се, как така нагло министър Греков се опитва да се измъкне, че няма такова решение за изплащане на 70% от субсидиите”, каза Синапов. Той призова министъра да си погледне протоколите от последния съвет по животновъдство, за да си припомни, че такова решение има. В този смисъл, това, което говори днес от телевизионните екрани, не му върши работа. Затова по-добре е да се изпълни това, което са поели като ангажимент,каза още Синапов. 
Около половин час се обсъждаха предложения кои пунктове да бъдат блокирани. Атанас Къцов от Съединение предложи да се отиде в София пред Министерството на земеделието и храните. Фермери от района на Клисура искаха да блокират подбалканския главен път. Други от Харманли казаха, че е най-сигурно да се затвори граничния КПП при Свиленград, както и някой от двата моста на Дунав. Бойко Синапов отхвърли варианта за протест в София по две причини. Първо, там никой няма да ни забележи, и второ, бунтът ни ще се политизира, каза той. Накрая бе решено сборната точка да е отново пред Труд на 6 ноември.
 
Преди това Синапов поясни пред медиите, че председателите на няколко от браншовите организации са сключили политически сделки и са склонили хората да не протестират. Той отказа да назове организации и имена, но малко по-късно Пенка Христова, председател на Съюза на животновъдите, директно назова парламентьорите. По нейните думи това са Димитър Зоров – председател на Националния говедовъден съюз, Мария Степанчева от Асоциацията на биволовъдите, Танчо Колев, който е начело на Асоциацията на млеко- и месопроизводителите и семейство Коюмджиеви, за които не знаеше точно коя организация оглавяват.
 
По думите на Пенка Христова посочените председатели са подписали декларации в Министерството на земеделието и храните, в които искат опростяване на кредитите, раздадени за изхранване на животните през 2008-2010 г., но само за фермерите, които не са намалили броя на стадата си. “Ако това се въведе, най-бедните стопани ще трябва да плащат лихви и главница, а мощните ще бъдат освободени. Ние не сме съгласни”, заяви Христова.
 
На събранието присъстваше и председателят на сдружение “Тракия милк” Пенко Налбантов, който бе солидарен с колегите си.
 
Малко по-късно към откритото събрание се присъедини инабеденият за отцепник Танчо Колев. Той потвърди за искането пред МЗХ, но посочи, че формата му е писмо, а не декларация. Освен това категорично отрече да е влизал в съглашателство с министерството и заяви, че е за протестите. Колев предложи недоволството да се демонстрира на две места. “Нека видим как ще премине срещата с финансовия министър Петър Чобанов в понеделник и тогава да решим”, каза той.
 
Подкрепеният от БСП кмет на Калофер Румен Стоянов, който е и председател на Организацията на развъдчиците на автохтонни породи овце, също присъстваше на събранието. Той побърза да уточни, че не подкрепя протестите, но е дошъл да чуе какво мисли бранша.
 
Животновъдите се организираха за протести след като през октомври разбраха, че няма да получат 70% от субсидиите, а по-малко от 50 на сто. Те обясняваха, че имат кредити, чиито размер е съобразен с обещаните 70 на сто от годишните помощи. По думите им в момента са затруднени да закупят фураж за зимата. Браншът бурно протестира и срещу договореното преди години изплащане на субсидии на база брой на животните към 2009 г. “Аз направих фермата през 2010 г. и тя ми струваше 200 000 лева. Не получавам и един лев помощ от държавата. Вчера човекът, който ми продаде животните си, ми се обади да се похвали, че са му платили субсидиите за кравите. Той вече няма и една крава – и държавата му плаща. Аз имам – и не получавам нищо”, възмути се животновъдът. 
 
 
Пазарджишките млекопроизводители няма да вземат участие в протеста на животновъдите, остават в протестна готовност
 
Пазарджик. Пазарджишките млекопроизводители няма да вземат участие в днешния протест на животновъдите, който започна в 11.00 часа в пловдивското село Труд, съобщи Румен Георгиев, председател на Асоциацията на млекопроизводителите в област Пазарджик. Към момента никой от животновъдите в страната не знае каква сума трябва да са субсидиите. Ние дадохме достатъчно време на земеделското министерство да разгледат и да се опитат да решат проблемите на този сектор. Нашето усещане е, че политиците се стремят да унищожат този сектор с пълното си безхаберие и липса на адекватност. Много фермери вече продават стадата си, защото не могат да се справят с дейността си. Пазарджишките животновъди имат протестна готовност, но към този момент не са сигурни, че тази форма ще бъде успешна, тъй като има разцепления в самия животновъден сектор. Когато ние се обединим по между си, тогава можем да излезем на протест с общи искания, каза още Георгиев. По думите му, протестите са възможна помощ за решаване на проблемите в животновъдния сектор, но само след евентуално обединение.
 
Мария Степанчева: В понеделник в 14.00 часа представители на животновъдите ще се срещнем с премиера Пламен Орешарски
 
Протестът е протест на Бойко Синапов, а не на животновъдите. Това каза Мария Степанчева, председател на Асоциацията на биволовъдите. „Това е една свита около него, които излязоха въпреки договорката, която имаме с Министерство на земеделието и храните за среща с премиера Орешарски и с министъра на финансите Чобанов, която среща ще бъде в понеделник от 14.00 часа в Министерски съвет”, обясни тя.
„Всички разумни животновъди сме казали, че няма да излизаме на протест, докато разговорът не мине, тогава вече целият бранш ще реши какви да бъдат действията от тук нататък. Бойко Синапов не се вслуша в гласа на животновъдите, извика една сюита от 20 – 30 животновъди и не мога да разбера дали е някаква ПР-ска кампания или не, но това не е протест на животновъдите”,посочи Степанчева. По думите й, след срещата ще се съберат всички представители на животновъдните организации и ще се разберат какви действия да се предприемат, засега обаче протест на животновъди няма.
„Нека всички да знаят, че това не е протест на животновъдите, защото ако е, недоволните ще са много повече. На България не са й нужни протести, нужно е да се действа”, каза още Мария Степанчева.
Тя обясни още, че освен нея, на срещата с премиера Пламен Орешарски ще присъстват и Дарина Шишкова, Румен Стоянов, Станчо Колев и още няколко души, но тези от тях, които са присъствали на днешния протест са под въпрос.
 
Димитър Греков: Не можем да платим 70% субсидии за глава животно сега
 
14 хил. животновъди са получили до 50% от средствата за глава животно. Това обяви в интервю за bTV министърът на зeмеделието и храните проф.Димитър Греков.Той допълни, че наличните средства, с които е разполагало МЗХ, са „осъществени“ –  от 16 октомври  до сега на животновъдите са раздадени близо 45 млн. лв. А искането им е за още 20% над това – или около 22 млн. лв.„Ние никога не сме се договаряли с животновъдите за изплащане на 70% от субсидиите за глава животно.  Ние сме говорили, че ще бъдат дадени тези средства, които са били заложени от миналата година“, посочи Греков. Според министъра, предшественикът му Мирослав Найденов е допринесъл за проблема с липсата на пари в сектора, тъй като раздал предварително от средствата – до 60 лева на глава животно, които били предназначени за тази година, в началото на януари. „Фуражите тогава бяха много високи, сега са ниски. Във всеки случай до края на ноември ще има разпределение на средства, останали във фонда. Около 40 млн. лева ще отидат приоритетно за млечния сектор. Но като цяло до 70% няма да стигнем, ще е над 50%”, посочи Греков. Министърът съобщи още, че за понеделник в 14 часа е насрочена среща с финансовия министър. Предизвикателството да гледаш животни в България е изключително трудно осъществимо, каза Греков и допълни, че комуникацията с животновъдите продължава ежедневно.
 
И още: Отпускаме 41 млн. лв. за млечния сектор през декември
 
През декември т.г. на животновъдите ще бъдат изплатени 41 млн. лева по схемите за специфично подпомагане за млечния сектор. Това обяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков в предаването „Тази сутрин” по бТВ. Средствата са от Европейския съюз и се отпускат на собствениците на млечни крави, овце-майки и кози-майки. Греков уклончиво обеща 70% от парите за фермерите да се платят през ноември
Ще има субсидии за птицевъди и свиневъди, каза земеделският министър
Търсим формулата, така че до края на годината да изплатим обещаните 70% от субсидиите на животновъдите. Това доста уклончиво обеща земеделският министър Димитър Греков в  интервю, дадено пред bTV. Досега фонд „Земеделие” е изплатил 50% от средствата за фуражи. Това означава, че 14 хиляди фермери са получили над 40 млн. лв. По същото време на миналата година обаче, те имаха на разположение около 80 млн. лв. не само от националните доплащания, но и от програма de minimis.
Затова стопаните настояват преди да започне зимата да им бъдат преведени останалите 22 млн. лв., с което ще бъде изпълнено предварително даденото от земеделския министър обещание за 70% помощи.
С една уговорка - министърът подобно обещание не помни.
 
снимка: Пловдивски новини
 
 

Публикувана в Бизнес
Петък, 11 Октомври 2013 16:45

Безплатна консултация с юрист!

В помощ на всички фермери и производители, които имат юридически въпроси започваме нова рубрика - безплатна консултация с адвокат! Квалифициран в земеделието специалист юрист ще отговори на всички юридически въпроси, дошли на редакционните e-mail или във фейсбук страницата ни на страниците на вестник "Гласът на фермера"!

Публикувана в Бизнес
Петък, 11 Октомври 2013 10:20

"Не съм съгласен..."

Ангел Върбанов

През тези дни на редакционния телефон се обадиха десетки възмутени фермери и членове на земеделски кооперации. Тяхното искане бе едно. "Искаме си незабавно полагащите ни се европейски субсидии за декар обработвана земя". И допълваха: "Възмутени сме от примиренческата позиция на ръководството на Националната Асоциация на зърнопроизводителите, което се съгласи това да стане догодина. Нас никой не ни е питал за това".

Ние в редакцията също се чувстваме меко казано пообъркани. Поместихме не едно и две изявления на известни фермери и производители, включително и от ръководството на НАЗ, които твърдяха, че ако не се получи националното доплащане още тази есен, нивите няма да бъдат засети и едва ли не земеделието ще фалира като отрасъл.

Всички знаем приказката за лъжливото овчарче. В същото време ни е напълно ясно, че ситият на гладния не вярва. Не е възможно фермери, обработващи десетки хиляди декара земя да са на едно и също финансово дередже с такива, които обработват 203 хиляди или пък с по-малките земеделски кооперации. Но пък земеделието в България е едно. А сегашните действия на НАЗ отново поставят въпросът за браншовото представителство на българският фермер и производител. Да припомним опитът на вече братската ни Дания, където има организация на едрите фермери и друга организация на дребните такива. Които са равнопоставени в Съвета по земеделие, който решава големите проблеми на страната и включително одобрява кандидатурата на министъра на земеделието. Подобно е положението и в някои други европейски държави.

Така, че въпросът за земеделското представителство пред ръководството на МЗХ трябва да се реши в най-скоро време. Естествено, ръководството на МЗХ има интерес да общува с една-единствена съглашателска организация. Но никак не ни се ще да сме на мястото на ръководството на тази организация, когато европейските субсидии не бъдат изплатени през обещания им месец януари. Нека не сме големи песимисти, смятаме, че тези пари ще бъдат платени, но очевидно това ще стане през някои други месеци, когато буквата "р" ще изпадне от тях...

Публикувана в Коментари

Земеделски производители създадоха нова политическа формация „Земеделски производители и преработватели“ . Учредителната сбирка се проведе през октомври в Свищов, а председател на инициативния комитет за новата политическа структура е Димитър Димитров, който е и председател на кооперацията в село Александрово. Идеята за новия политически субект е тригодишна, но първата сбирка на инициаторите е била в средата на август, когато са избрали за дата на учредяване Деня на Независимостта на България. Целта на 68-те членове на инициативния комитет е новата партия да се превърне в партия на българския селянин и селски труженик. Основание за учредяването на новата партия е фактът, че земеделските производители са от малкото в страната, които във времето на икономическа криза произвеждат продукция и създават работни места. Новата партия възприема идеите на земеделския идеолог Александър Стамболийски, но категорично заявява, че не е поредният БЗНС в страната.

Потърсихме Димитър Димитров, за да представи новата формация на читателите на „Гласът на фермера“.

$1-          Г-н Димитров, какво доведе до необходимостта от създаването на политическа формация "Земеделски производители и преработватели"?

 

$1-         ПП „Земеделски производители и преработватели „ е организация на съидейници,която създадохме да подпомага  и защитава дребните и средни земеделски производители и преработватели, кооперации  и сдружения. Тя е партията на всички работещи в Аграрния сектор с изключение на едрите агробарони и латифундисти.Това е партията и на всички радетели за възраждане на българските села.

            Близо четвърт век българското земеделие е незаслужено неглижирано от управляващите. Никога досега то не е било приоритет на държавата. Последиците са катастрофални за някои отрасли в българското земеделие - изчезнали са традиционни български породи животни, изключително е ограничено производството на месо и мляко. Производството на български плодове и зеленчуци не надхвърля 20 % от потреблението им. Останалите 80 % се внасят от различни страни, но са с влошени качества. От традиционен производител на плодове, зеленчуци, мляко и месо България  се превърна във вносител на тези продукти от други страни.

          Правителствата от различните партии досега допуснаха създаването на най-едрото земеделие в Европа, тоест огромна част от обработваемата земеделска земя е съсредоточена в малко на брой арендатори. Монополистите в земеделието не са по-малко от  тези в останалите отрасли на икономиката и те потискат развитието на дребния и средния бизнес в земеделието. Създаде се огромна пропаст между богатството на едрите земевладелци  и неконкурентните на тях –дребни и средни земеделски производители. Така богатите стават все по-богати, обработваемата им земя се увеличава, диктуват арендните взаимоотношения. На обратния полюс са дребните и средни земеделски производители, кооперации и други , които не могат да се конкурират по възможности-финансови и технически с едрите земевладелци, но въпреки това осигуряват трудова заетост на местното население.

Причините са това са много, но могат да се обобщят така :

- Липса на държавна стратегия (политика) за развитие на земеделието при конкретните български условия.

- Отсъствие на професионализъм на държавна ниво при ръководството на отрасъла.

- Погрешна политика на субсидиране, породена от условията на договаряне и не използване на възможностите за правилното и приложение у нас.

- Пренебрежително отношение към международният опит, особено на европейския в земеделието.

- Дискриминация на земеделските кооперации и на малкият и среден бизнес в отрасъла.

 Затова е необходимо изготвянето и  прилагането на нова политика за развитие на българското земеделие, включваща :

  • Осигуряване на възможности за адекватно развитие на всички сектори в селското стопанство.

• Увеличаване производството на зеленчуци, плодове, мляко и месо на човек от населението на нивото на осемдесетте години на миналия век. По този начин ще се доближим до средните показатели за ЕС.

• Възстановяване на поливното земеделие в България.

• Подкрепата на малкия и средния бизнес и на интензивните отрасли.

• Промени в Закона за собствеността и ползването на земеделската земя ,ограничаващи размера на притежаваната и обработваема земя.

• Промяна в Закона за аренда на земеделската земя.

Създаването на правила за регулиране на пазара на земеделска земя.

Насърчаване на дребните и средни земеделски стопанства,както и тяхното сдружаване.

•Приоритетно субсидиране на интензивните отрасли-животновъдство,зеленчукопроизводство,овощарство и други.

• Приемане на закон за браншовите организации в земеделието .

• Подкрепа за научните изследвания в земеделието.

          •Прилагане на добри земеделски европейски практики по отношение на законодателството и механизмите на управление на всички равнища.

    За реализирането на дългосрочна програма за развитие на земеделието  съобразно конкретните български условия ПП „Земеделски производители и преработватели „ предлага комплекс от конкретни  мерки :

 

• приоритетно държавно субсидиране на сектора чрез държавни и европейски финансови възможности и механизми

• осигуряване на достъпни кредитни възможности

• данъчни преференции и стимули за развитие на земеделието

• държавна интервенция за гарантиране на доходите на земеделските производители

• държавни механизми за регулиране на вътрешния пазар  и недопускане на картелни споразумения за ниски цени при прекупуването на селскостопанска продукция

• промяна на нормативната уредба за поземлените отношения в България

• възстановяване  на поливното земеделие

• подпомагане на научните изследвания в  земеделието

• въвеждане на лимит за притежание  и обработка на земеделска земя

• ограничаване и държавен контрол на вноса на  селскостопанска продукция

• възстановяване на ген фонда от български породи животни

• облекчени процедури на земеделските производители по програми и административни услуги

•  приоритетно стимулиране на малките и средно големи земеделски стопанства

• данъчни облекчения при модернизиране на земеделските стопанства и  въвеждане на добри земеделски практики

• професионално обучение на кадри в селското стопанство

• гарантирано реализиране на произведената селскостопанска продукция чрез създаване на  специализирани борси  и пазари за директни продажби,елиминиращи прекупвачите

• продажба на земеделска земя единствено на земеделски производители

• обвързване на финансовото стимулиране с конкретни производствени  количествени и качествени показатели

• предимство на българските селскостопански стоки пред внесени от други страни , при обявени обществени поръчки  за нуждите на държавата

• ефективен контрол на цена и качество на внесена селскостопанска продукция

• разработване на система за опазване на пчелите и предотвратяване на „синдрома на празния кошер”

• държавна интервенция на пазара на животновъдна продукция чрез ограничаване на вноса на замразено месо

• повишаване на продуктивността в млечните ферми чрез оптимизирано млекопроизводство и  улеснен достъп до национални и европейски финансови ресурси

• държавна отговорност и ангажираност към опазване на селскостопанската продукция

• създаване на фонд за  адекватно компенсиране при неблагоприятни климатични влияния

$1-         Какъв е социалният статус на членовете на партията?

$1-         ПП „Земеделски производители и преработватели „ е отворена структура за всички свързани със земеделието лица-дребни и средни земеделски производители, преработватели, селскостопански работници, собственици и арендодатели на земеделска земя, учени, студенти и всички отрудени жители на българските села и градове.

    Учредителите на ПП „Земеделски производители и преработватели„ са агрономи, селскостопански инженери, зооинженери, ветеринарни лекари и техници, икономисти, експерти и научни работници в сферата на селското стопанство.

- Какви са целите ви и с какви средства смятате да ги постигнете? 

- Нейните цели са фокусирани върху развитието на земеделието в България и свързаната с него преработвателна промишленост и възраждането на българските села.Основна цел на всички учредители е чрез нашата дейност и морал, чрез всички наши структури в цялата страна да създадем по-добър живот на ограбения български народ.

   На България са и нужни не политици, а държавници с висок личен морал и отговорност,работещи единствено и само за благото на народа и държавата.

  Нужно за българското земеделие е да има представители от своите редици във всички нива на управление на държавата. Само така могат да се отстояват целите и потребностите на родното земеделие. Нужно е да се създадат такива закони, които да са в интерес на българския народ и да накажат  всички , които го ограбиха през годините.

   ПП „Земеделски производители и преработватели„ ще се издържа от членски внос и дарения и е против държавното субсидиране на политическите партии.

    Идеите на партията са тясно свързани с нуждите и потребностите на 80 000 регистрирани земеделски производители и още хиляди нерегистрирани, на 2 300 000 собственици  и арендодатели на земеделска земя, на близо 800 000 трудово заети в земеделието, 140 000 преработватели- заети в колбасарски цехове, консервени  и фабрики, винарни, мелници, мандри, кланици и други трайно или временно заети в земеделието лица.

   Основните ни цели са превръщането на земеделието в държавен приоритет и отговорност и чрез неговото възраждане, да възродим цялата българска икономика.

   

- Ще търсите ли коалиция с други партии?

 

$1-         На този етап няма да търсим коалиция с други политически партии и движения.

   Единствената коалиция или договор е с Негово Величество Българският избирател,  който е суверен и решава кой да управлява.Нашата кауза е за силна и независима България и здрав и щастлив народ!

  Ще търсим съдействие и научно подпомагане от Клуба на аграрниците в България, чиито членове са работили и продължават да работят за просперитета на селското стопанство.

   Ще се опитаме чрез нашата програма и платформа да привлечем интелектуалния капацитет на страната за възраждане на българското земеделие и българските села.

- Разкажете повече за себе си. Знаем, че сте дълбоко свързан с българското земеделие. Какви са причините Ви да навлезете и в политическия живот на страната?

- Казвам се Димитър Здравков Димитров. Роден съм през 1963 г. Живея в село Александрово, община Свищов, област Велико Търново. Потомък съм на няколко поколения земеделци. Завършил съм техникум по механизация на селското стопанство. Целият си трудов път съм извървял в селското стопанство. Закърмен с идеите на земеделското движение, не станах безразличен към него. Бях областен и общински председател на БЗНС за Велико Търново, а също и член на Управителния съвет. Напуснах огорчен от бандитското ограбване на държавата и нежеланието ми да се превърна в съучастник на унищожаването на БЗНС.

    От десет години съм председател на ППОК „ЗЕМЯ-93” с. Александрово. Поех кооперацията почти в ликвидирано състояние,без земя, без техника и без финансови средства и с огромни задължения. Днес кооперацията е възродена, модернизирана и стабилна, осигуряваща прехрана на младите хора от селото.

   Семеен съм, с три деца и едно внуче.

Публикувана в Интервюта

Компанията продължава възходящото си развитие, на приближаващата Агритехника тя получи два сребърни медала за принципно нови разработки в света на технологиите.

Hor2Само преди 25 години Horsch е фамилия германски фермери.. Днес, само 25 години по-късно, Horsch e водеща компания за производство на почвообработваща, сеитбена и растителнозащитна техника и оборот от 250 млн. евро за 2012 г и няколко фабрики по света. Каква е тайната на този невероятен успех? Може би в това, че Horsch не означава просто земеделски машини. Horsch е цялостна система за модерно печелившо земеделие. Преди 25 години  германският фермер Михаел Хорш, започнал да приспособява и преработва наличната в стопанството му техника именно с оглед на практиката, натрупана в собствената му ферма. Идеята му била тя да отговаря на вижданията му, целящи по-добри резултати и прилагането на безорно земеделие. Тогава той изобщо не смятал да произвежда техника. Но идеите му били толкова новаторски и печеливши, че днес компанията е лидер в производството на техника в света.
И не само финансовите резултати са показател за успеха на фирмата. Те са впечатляващи – увеличението на оборота от 2002 до 2012 година е 10 пъти, като се очаква продажбите през 2013 г да поставят нов рекорд. Фирма Horsch обаче има и един друг, силно впечатляващ резултат. Около 40 на сто от обработваемите площи в Германия се обработват без плуг, а площите, засети с пшеница без предварителна оран достигат 60 на сто. И най-голям принос за това има компания Horsch, която само за две десетилетия  от семейна фирма се превърна във водещ световен производител на техника за почвообработка, сеитба и растителна защита. Когато създавал своята фирма през 1984 година Михаел Хорш, е изрекъл: „Никога няма да произвеждам плугове”. Компанията е вярна на тези думи и до днес и е един от основателите на безорното земеделие в Европа.
Всичко това обяснява интересът на агрожурналистите, пристигнали от цял свят в новата фабрика на компанията в северногерманския град Роннебург, където Horsch демонстрира новостите си за Агритехника 2013. Две от тях са впечатлили и журито на Агритехника 2013, което им е присъдило 2 сребърни медала.
hor3ФАБРИКАТА В РОННЕБУРГ Е ЗНАЧИТЕЛНО РАЗШИРЕНА
Само в рамките на една година е разширена съществуващата производствена база на Horsch в Роннебург. Проектът на стойност 20 милиона евро стартира през юли 2012 година. Целта на тази най-голяма самостоятелна инвестиция е да се разшири в почти двоен размер съществуващия до сега завод и с това да се гарантира сигурния растеж на фирмата. Изграден е склад за стомана на отделни нива на площ от 3 400 кв.м, а цех производство достигна 5 300 кв. м. В цех рязане и обработка на детайлите е инвестирано в плазмени, лазерни и заваръчни роботи. Входът и изходът на продуктите бе променен според новите мощности. Изграден е цех с площ от 4 500 кв. м. с нова инсталация за прахово боядисване на малки масови детайли. Складовата площ за готовите машини е увеличена до 400 машини. Инвестициите в този сектор възлизат на 6 милиона евро.
НОВОСТИТЕ ЗА АГРИТЕХНИКА 2013
ПОДОБРЕНИЯ ПРИ ДИСКОВАТА БРАНА JOKER CT
Навесните дискови брани Joker CT са оптимално пригодени за плитка обработка на стърнища, провокация на самосевки, прекъсване на капилярността, смесване на растителните остатъци, подравняване и подготовка на семенното легло.  Joker CT с от 3 до 6 м работна ширина стана един от най-продаваните продукти на HORSCH в почти всички държави. След шест години работа сега са направени известни подобрения.
НОВАТА JOKER 10/12 RT
Късата дискова брана Joker RT е оптимално пригодена за плитка обработка на стърнища, провокация на самосевки, прекъсване на капилярността, смесване на растителните остатъци и подготовка на семенното легло при големи работни захвати. Основната промяна спрямо досегашните модели Joker RT е поставената между двете дискови секции и валяка  ходова част. Тази промяна носи многобройни предимства. От една страна  тежеста  е разпределена равномерно, което не позволява подскачане и люлеене на браната. Центърът на тежестта по време на транспорт е по цялата ос,  което гарантира спокоен и сигурен превоз. От друга страна позицията на ходовата част по средата позволява по-голяма маневреност в края на полето и използването на двоен валяк.
JOKER HD С ГОЛЯМ ДИАМЕТЪР НА ДИСКА
За Агритехника HORSCH увеличава семейството на късите дискови брани с Joker HD с 5; 6 и 7,5м  работна ширина.Тя е предназначена за плитка, интензивно смесваща обработка на стърнища  до 15 см дълбочина. Новите дискове с 62 см диаметър ( 10 см повече от Joker CT/RT) позволяват интензивно нарязване и смесване на тежки  органични остатъци като например царевична шума. Дисковете са с формата на конус  и с постоянен ъгъл от 17 градуса.  Настройката на работната дълбочина става чрез добре известните алуминиеви скоби. Допълнителни опорни колела с размер 15.0/55-17 водят отпред браната в дълбочина. Това допълнително  допринася за плавната работа при високи скорости. Необходимата мощност за тази брана започва от 180 к. с. при 5 м работна ширина.
HORSCH LEEB GS - МОДЕРНА ПРЪСКАЧНА ТЕХНИКА С 6 000, 7 000 И 8 000 Л ВМЕСТИМОСТ НА РЕЗЕРВОАРА
hor4За пръв път на Агритехника HORSCH ще представи пълната гама пръскачки Leeb GS. Прикачната професионална пръскачка  Leeb 8 GS вече е част от цяло семейство, като в него са включени моделите Leeb  7 GS и Leeb 6 GS които се предлагат с 6 000, 7 000 и 8 000-литрови резервоари. Освен това  пръскачката бе  допълнена с нови интелигентни решения.
Едноосовата пръскачка е с изключително компактна конструкция, много маневрена и на въздушно окачване. Общата дължина на пръскачката е 8,3 м, височината и е 3,6 м, а ширината и възлиза на 2,8 м. Опционално се предлага с управление на всяко колело по отделно, което при неравни терени не позволява излизане от следата, гарантира спокойно водене на крилата и по-голяма стабилност. Както при всички Leeb пръскачки, така и при цялата фамилия GS, резервоарът е от неръждаема стомана, което гарантира лесно почистване без остатъци на препарат по вътрешните стени.
Стабилна рама носи резервоара, който изцяло я обгръща като седло. По този начин центърът на тежеста е много ниско. Машината от долната страна е изцяло обшита за да не се нараняват при пръскане растенията. Новост при Leeb  GS е хидравличния опорен крак, който е интегриран в обшивката на пръскачката. Маркучите и разпределители са така подредени, че да не остават почти никакви остатъци от препарат по тях. Премиксерът е подобрен за по-сигурно и бързо смесване на препарата. Почистването на тази част от пръскачката също е подобрено чрез заоблената му форма. Новост при премиксерът е също и поставка за препарата, както и държач за мерителната чашка - за лесно и точно дозиране.
Leeb GS е оборудвана с големи 3-цолови маркучи за бързо зареждане с чиста вода. Помпата е 3-цолова центробежна с максимален капацитет от 1000 л/мин и е без обслужване. Възможно е до 8 бара налягане. Така могат да бъдат изпръскани до 600 л/ха при скорост от 12 км/ч и 30 м захват на крилата. На този етап се предлагат пръскачки с ширина на раменете от 21 до 36 м. Окачването на раменете е на паралелограм и е патентовано. То е хидропневматично и гарантира меко и спокойно водене на щангите. Работната височина е между 0,3 и 2,5 м. Геометрията на паралелограма е такава, че щангите се водят близо до оста. За прецизното водене на крилата служи и опционалното управление BoomControl. Чрез него крилата дори и при високи скорости и неравни терени могат да бъдат водени близо до растенията. Средната и страничните части на  крила могат независимо едно от друго да бъдат водени над растенията. Те се предлагат и  могат да бъдат конфигурирани в 9 различни варианта и ширини.  Пневматичното регулиране на всяка дюза по отделно позволява  щангите да  могат да бъдат оборудвани с разнообразни комбинации от дюзи, от единична дюза с 50 см хоризонтално разстояние, през двойна с 25 см разстояние до четворна с междинни дюзи. С опционалната дюза с 25 см разстояние до растенията се намаляват до минимум загубите при пръскане. Този тип пневматично регулиране  позволява индивидуални, интелигентни решения за едно всеобхватно , повсеместно пръскане на растенията. Системата за почистване на пръскачката CCS (Continuous Cleaning System) позволява след преключване на работа сигурно и бързо почистване.  Почистването става без да е нужно водача да слиза от трактора. Резервоарът за чиста вода е с обем от 530 л. Управлението и контрола на пръскачката са от кабината на трактора с помощта на ISO-BUS терминали. Чрез голяма гама от опции, като например Night Light /нощно осветление/ за контрол през нощта и много други се допринася за удовлетворяване на различни изисквания на земеделски стопани.
HORSCH БУНКЕРНИ СИСТЕМИ  ЗА ПРЕДЕН И ЗАДЕН НАВЕС НА ТРАКТОРА – КОНТРОЛИРАНО ТОРОВНАСЯНЕ ПО ВРЕМЕ НА ПОЧВООБРАБОТКА
hor5Чрез специални бункери, монтирани на предната или задната навесна система на трактора HORSCH въвежда система чрез която по време на почвообработка се внася контролирано тор. Системата функционира с познатите HORSCH стърнищни култиватори Terrano FM, FX и MT. Тя допълва познатия метод StripTill от Focus TD като предлага за всяка ситуация оптимално решение. Тази система е опростено техническо решение за точно полагане на тор и отчасти може да се сравни с основната концепция на  Focus TD. Предвид факта, че времето за почвообработки е винаги по-дълго от това за сеитба, то чисто логистично е много по-лесно защото  трябва само да се подготви тор за зареждане.
Предвид, че при много тежки почви и бързо променящи се терени Focus TD  достига своите граници, то там с помощта на тази система може да се положи тор в дълбочина със стърнищните култиватори, като остава възможността за допълнителна обработка преди сеитба.
Чрез този вид контролирано торовнасяне се увеличава ефективността и се пестят в сравнение с традиционното торене значителни средства. Особено ефективна се оказва тази система при торенето с фосфат. Положеният в дълбочина тор е веднага усвоим от растението и остава дълго на разположение. Полагането на тора може според нуждите, също както при от  Focus TD, чрез разпределител намиращ се на култиваторната лапа , да бъде в три различни варианта – плитко, дълбоко или 50:50.
Бункерът  на HORSCH, монтиран на задния навес на трактора в комбинация с култиватор Terrano FM, FX  и  MT разполага с две секции от по 2 800 л и разпределение 70/30. Това позволява независимо дозиране на два различни вида тор и снабдяването на почвата с необходимите вещества.  Другата възможност е едновременното торовнасяне и сеитба на междинни култури или рапица. Всички изброени стърнищни култиватори които вече са в употреба могат да бъдат дооборудвани с тази система, което е най-лесният начин да се започне с контролираното торовнасяне.
Бункерът на HORSCH, монтиран на предната навесна система на трактора в комбинация с култиватор Terrano FX е с обем от 1 800 л. И при този вариант всички култиватори, които вече са в употреба могат да бъдат дооборудвани с тази система. Техническото решение като датчици, дозиращи ролки и електромотор е взаимствано от  бункера на Pronto DC.
HORSCH Focus TD – следващото стъпало по пътя на развитие на метода StripTill – една машина, повече възможности
HORSCH се слави като пионер в областта StripTill. Още през 2001 година с машината, наречена EVO започнаха първите опити. През 2007 година HORSCH  пусна първата StripTill машина на пазара, наречена Focus TD, която се оказа атрактивна алтернатива и/или допълнение на съществуващата техника.
С новият Focus HORSCH отговаря на желанията и изискванията на земеделците, като е взел под внимание агротехническите познания, натрупани през последните години. Целта на тази разработка е през климатично добрите години добивите да се покачват а през неблагоприятните да бъдат запазени.
Новото поколение Focus е с 4 и 6 м работна ширина. Така тази техника става интересна за по-широк кръг от клиенти, тъй като досега най-малката работна ширина беше 6 м. Като цяло машината е значително по-компактна и e с дължина от 9,56 м , което е с около 1,2 м по-малко от предходния модел. Допълнително е намалено общото тегло, благодарение на пластмасовите бункери.
СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ ЗА HORSCH НА АГРИТЕХНИКА 2013
ТОЧНА СЕИТБА НА СЛЕТИ КУЛТУРИ
hor6Пръв сред производителите на земеделска техника HORSCH предлага решение за точна сеитба на слети култури при високи скорости. Иновативната дозираща система се прилага при сеялките HORSCH, които използват Turbo Disc сеещите секции, като например Pronto DC или  Focus TD. Намиращите се в централен бункер семена пневматично се транспортират през централен обемен дозатор до съответните секции. До тях  всички процеси по транспортирането на семената са обичайни, както при стандартните сеялки. Делението на семената и полагането им в почвата обаче изисква нова Turbo Disc сееща секция с вграден дозатор. Този дозатор е предвиден да улавя много големи честоти при разделяне на семената. Това е важно, за да се запази  скорост от 10 до 12 км/ч при сеитбата,  а оттам и високата производителност. Новият дозатор е в състояние да дозира прецизно  слети  култури при честоти от до 120 Hz. 120 Hz отговарят на 120 семена/секунда или на сеитбена норма от 240 семена/ кв.м при 12 км/ч и междуредие от 15 см. Патентованата система за разделяне на семената при слети култури на практика постига Коефициент на вариране /VK/ от 30 до 50%, което се доближава до стойности, постигани при сеялките за точна сеитба на редови култури. Преминали с помощта на въздушния поток през централния дозатор семената се транспортират към отделните секции и попадат в дозаторите, където се разделят по единично и пускат в сеещата тръба. При навлизане в дозаторите с помощта на центробежната сила семената се транспортират в края на дозиращия диск. Там на практика става реалното деление – от една купчинка със семена се отделя едно от тях и се пуска в тръбата.
Останалите семена се отвеждат обратно на стартова позиция и отново се завъртат. По този начин отделни струпвания на семена или празноти от централния дозатор могат да бъдат коригирани. На изхода на всеки сеещ диск се вижда равномерен поток от прецизно подредени семена.
Координацията межу централния дозатор и тези на всяка секция става чрез компютъра на сеялката. Водъчът трябва само да зададе желания брой семена на кв. м , относителното тегло на хиляда семена  и калняемостта, а системата сама изчислява сеитбената норма за централния дозатор. Оборотите на дозиращия диск в секционните дозатори и разстоянието между отделните семена  автоматично се изчисляват според  зададената сеитбена норма. При евентулна авария в компютърната система сеитбата не се прекъсва, но точното деление на семената отпада и изсяването става както при обичайните пневматични  сеялки.
HORSCH LEEB 330 PT – Управление на крилата BoomControl
HORSCH прави революция при управлението на крилата по време на пръскане, осигурявайки прецизно и спокойно водене над растенията. Този вид активно управление е уникално, патентовано и поставя основата за пръскане на възможно най-близко разстояние от растенията. Воденето на крилата според контура на терена е възможно едва тогава, когато те не са свързани с шасито. По този начин се избягват всички сътресения, които по време на движение рефлектират чрез шасито върху крилата. Регулирането скоростта при копиране на терена на крилата  при тежки условия също става много бързо.Това прави възможно прецизно пръскане с минимални отклонения. Вятър и термични фактори могат да бъдат сведени до минимум.
Крилата са окачени почти до центъра на тежеста.Така се избягват центробежните сили,  които например  при завои влияят върху позицията им. Свободното окачване и леността прави позицията на крилата стабилна и при големи неравности. За да може да се управляват свободно окачените крила по време на работа, е разработено управление, което позволява да бъдат насочени сили към тях, които да позволят копиране контура на терена. Стана възможно крилата да останат свободни въпреки насочване на сила към тях  с помощта на два хидроцилиндъра. Системата за свободно окачване на крилата близо до центъра на тежестта в комбинация с новата електроника позволи сигурно пръскане с минимални отклонения. Чрез тази система е възможно стабилното водене на крилата при височина по-малка от 40 см и при високи скорости на пръскачката.
Серийно тази система ще влезе в производство при следващите HORSCH самоходни пръскачки Leeb PT 330.
ПЕТЯ ДАЙНОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА HORSCH ЗА БЪЛГАРИЯ
Наш домакин в Роннебург бе и Петя Дайнова, представител на фирма Horsch за България. Благодарение и на нейната активна работа, фирма Horsch само за кратко време успя да увеличи няколко пъти пазарния си дял у нас. Ето как камонтира тя коментира видяното в Ронебург:
- Всичко, което беше показано съдържаше някаква иновация или бе напълно нова машина. Лично за мен най-интересна като концепция е комбинираната сеялка Focus TD в два нови размера – 4 и 6 метра работна ширина и възможносттта тя да бъде комбинирана според желанието на клиента. Focus TD както всички машини на Horsch е една комбинирана сеялка с почвообработка и целенасочено торене. Новост при тази машина с добре познатите досега, които са от три години на пазара е по-малкият размер на първо място. Така тя вече е достъпна и за фермери, които притежават трактори с по-малко конски сили. Втората разлика е това, че бункерът вече не е метален, а от пластмаса. Целта е не да поевтинее продукта, а да бъде по-олекотена машината. Третото различие спрямо досега е, че секциите с тежки лапи, които торовнасят в почвата на различни нива – плитко, дълбоко или плитко и дълбоко, вече са поместени точно под рамата на сеялката. Интересно е, че тези секции могат да бъдат демонтирани, а на тяхно място да бъдат сложени познатите при Pronto две секции от дискове.
Това е отговорът на Horsch, който има славата на пионер в Европа, на методът Strip Till или ивична обработка – торене и сеитба целенасочено само в реда.
Както се видя от реакциите на журналистите, голям бе интересът към самоходната пръскачка, която в най-близко време вече ще бъде на пазара. Тя има патентовано сгъване и разгъване на крилата, поддържане на ниво отстояние от растенията. Крилата имат изключителна стабилност. Невероятно маневрена и стабилна машина.
Третата изненада на Horsch бе сеялката за редова сеитба на рапица и пшеница. Много са производителите, които през годините са търсили решения за този вид сеитба – да сееш слети култури като пшеница, ечемик, ръж и рапица така както се сеят пролетните култури на точно разстояние с точна бройка. Дали това би било интересно за българските фермери, смятам, че по отношение на рапицата във времото ще предизвика интерес. При пшеницата не толкова, тъй като ние чисто климатично отиваме към доста по високи норми, които не позволяват не толкова технологично, колкото практически този метод да бъде приложен.
При рапицата смятам, че ще предизвика интерес, тъй като имаме много иновативни клиенти, които биха пробвали. Най-хубавото е, че ако фермерът има сеялка Pronto, тя само се дооборудва.
От моя поглед, в рамките на вече трета година, Horsch постигна един значителен ръст в продажбите в България, те се утроиха. Акцентът ни вече не е само върху прослуватата сеялка Pronto, която на практика заема най-голям дял в продажбите на цялата компания. Много други интересни продукти влязаха в стопанствата на българските фермери. Те се увериха в техните качества – здравина и сигурност. Нищо по-важно няма по време на кампанията. Още повече при създалите се през последните години много тежки климатични условия на изключителна суша, точно тогава една техника доказва своите качества. Именно в такива условия машините на Horsch спечелиха уважението на българските фермери. Смело мога да твърдя, че като иновативност Horsch е една от водещите компании. Това се дължи най-вече на нашия собственик и управител Михаел Хорш и неговата съпруга Корнелия, които с цялата си душа  градят фирмата. Голямата страст, с която работят нашите собственици се прехвърля и върху служителите и може би това е ключът към успеха на фирма Horsch.
За 2014 на фона на цените на зърното, които са сравнително ниски ще има известен спад при покупките на земеделска техника. Но все пак предстои Агритехника, а това винаги кара фермерите да имат желание за закупуване на прекрасните нови машини, които виждат там. Защото виждат колко интересни новости има, а няма друг начин освен чрез добра техника да постигнеш добри резултати в земеделието. Така че прогнозирам малко по-умерен пазар през следващата година с известен спад спрямо последните две години.

Ангел Върбанов, наш спец. пратеник в Роннебург, Германия

Публикувана в Агротехника
Петък, 04 Октомври 2013 11:04

Няма пари за фермерите

Знаете ли онзи виц за циганина, който присъства на българска сватба? Като разбрал, че тука само се обявява, а подаръците ще се дават после станал и обещал най-големия подарък. Нещо такова се получи и по време на срещите на фермерските лидери с премиера Орешарски. Той им предложи по-големи субсидии,  но ... догодина. Най-странното според нас е, че тази среща се отчита като голям успех за фермерското ръководство, което побърза да зарови томахавката на войната. Чудим се защо толкова бързо се забравиха техните декларации, че земеделските производители, ако не получат поне част от европейските субсидии преди Нова година, то голяма част от тях ще фалират.

         В нашия вестник винаги сме смятали, че получаването на субсидии преди Нова година е пълна илюзия и сме се чудели как фермери,  често пъти милионери са повярвали в тази приказка. Ако правителството в този момент извади 300 милиона лева за които ставаше дума първоначално, то трябва на фалира веднага. Бюджетният дефицит за първити осем месеца на годината е 212,7 милиона лева. В същото време бе похарчен стария заем от 300 милиона и сега стартират преговори за нов заем от 360 мил. евро.

         В същото време от Националната агенция по приходите идват тревожни факти. От началото на годината до края на август са събрани 18996 млрд.лв. приходи, или 62,5% от заложените в актуализацията на бюджета. От данъци в хазната са влезли 14,717 млрд. лв., или 77,5% от планираните. Събраните от ДДС приходи са 4,884 млрд. лв. - 63,8% от разчета.

        Не трябва да сме големи ясновидци за да предречем, че фермерите няма да получат пари през януари 2014 г. Истина е, че това са европейски пари, но те ще бъдат платени почти два месеца след като българското правителство ги е превело по сметките на фермерите. А в хазната както навярно вече се убедихте пари няма и не се очаква да има. Не може да се разчита и на Брюксел, тъй като коледните празници често продължават до края на януари следващата година. А на хоризонта вече се задава надигащата се вълна от стачки на миньори, железничари и други професионални групи, които трудно се задоволяват с обещания на думи и трудно напускат площадите и улиците преди да са си получили парите...

Публикувана в Коментари

Интегрираното производство на растения и растителни продукти е рационално прилагане на комбинация от биологични, биотехнологични, химични, физични, агротехнически и селекционни мерки, където използването на химични продукти за растителна защита (ПРЗ) е ограничено до определен минимум, необходим за поддържане на популацията от вредители и загубите от тях в границите под прага на икономическа вредност (ПИВ).
Прилагането на тези мерки допринася за пълно използване на факторите на природното регулиране в агроценозите, увеличаване на биологичното разнообразие и опазване на растенията и продукцията чиста от замърсяване с пестициди.
Интегрираното производство на растения и растителна продукция има за цел:
1. Поддържане на стабилни агро-екосистеми, запазване и обогатяване на
биологичното разнообразие на територията на стопанството;
2. Рационално комбиниране на ПРЗ с механизмите за естествено регулиране на вредителите по земеделските култури;
3. Намаляване на допълнителните разходи и нежеланите влияния върху околната среда и здравето на хората чрез намаляване употребата на ПРЗ.

 

Величината на добива и качеството на зърното са силно зависими от предшественика
Пшеницата реагира силно на вида на предшественика както във връзка с величината на добива, така и по отношение на качеството на зърното.
Поради голямата площ, на която културата се отглежда, на практика всички останали полски и част от зеленчуковите култури могат да бъдат нейни предшественици.
При класиране на предшествениците по отношение на пригодността им за отглеждане на пшеница се изхожда от тяхната ранозрялост, възможността за редуциране на минералното торене, физическото състояние на почвата след прибиране на предшественика, вероятния срок на сеитба на пшеницата и риска от влошаване на фитосанитарното състояние на посева. При комплексна оценка на значимостта на горните фактори, вероятните предшественици се подреждат в следните групи:
 най-подходящи – ранни и средно ранни зърнено-бобови култури (грах, леща, фасул, бакла, нахут и др.), както и едногодишни тревни смеси с бобов компонент, които остават след себе си почвата обогатена с азот и позволяват намаляване на оптималната азотна норма до 1/3, при получаване на висок добив и реализиране на високо качество от пшеницата;
 подходящи – култури, които се прибират до първата декада на септември (рапица, ранни хибриди царевица за зърно, царевица за силаж, слънчоглед), включително по-късни зърнено-бобови култури (соя), дават възможност за навременна подготовка на почвата за сеитба и сеитба в началото на оптималния агротехнически срок;
 средно подходящи – култури, които се прибират до края на втората декада на септември (средно ранни хибриди царевица за зърно, цвекло, зеленчукови култури), в т.ч. и повторка (пшеница след пшеница от същия вид);
 малко подходящи, но допустими – средно късни хибриди царевица, късни хибриди царевица, узрели до средата на октомври, други есенници (ечемик, тритикале, ръж – когато зърното не е предназначено за хляб);
 неподходящи – продължителна монокултура, новоразорани полета с многогодишни треви, включително и целини, късни хибриди царевица, силно заплевелели с многогодишни плевели полета и др.

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 16 Септември 2013 16:35

Сто милиона долара

 

Точно толкова все още очакват българските животновъди от Катар. Тази "блага вест" донесе преди време предпоследната голяма българска делегация, посетила екзотичната дестинация Катар. Последните ни високопоставени туристи, направили петдневен воаяж в Китай, ни донесоха нова сладка вест - домакините се интересуват от българско мляко, пчелен мед и биологична продукция.

От сега можем да предречем, че и това са поредните протоколни думи, с които трябва да се прикрие една добре организирана екскурзия за държавна сметка. Ако става дума за покупка на българско мляко, то това направо е смешно предложение, тъй като в България млякото не стига, магазините ни са пълни с млечни продукти от чужбина, а предстои закриване на много млечни ферми, тъй като не изпълняват европейските изисквания. Междупрочем, млякото в Европейския съюз също е дефицит и не достига.

Що се отнася до пчелния мед, нека да информираме нашите високопоставени туристи, че Китай е световен износител на мед и е залял европейския континент с този продукт. Ако търси български мед за нещо друго, поради високите му качества, това е по-различно, ама нека да разберем за какво става дума.

Направо ни напуши смях, като прочетохме, че Китай се интересува от биологичночисти български продукти. Добре известно е, че тази страна е световен лидер в разработването на генномодифицирани организми. Без никакви европейски забрани, с ГМО се отглеждат големи площи в тази страна.

И накрая малко любопитна информация, за да разберете, че китайците са ненадминати майстори при прилагането на химията в хранителните продукти. Не говорим само за онова мляко за бебета, с което беше залят половината свят и което причини няколко тежки нещастни случая. Става дума за един репортаж, заснет със скрита камера от руски журналисти, посетили китайски завод за производство на натурални сокове под прикритието на търговци, интересуващи се от сделка. За справка, да подчертаем, че Китай е световен износител на концентрат за този продукт. На многобройните запитвания на журналистите, които се представят за търговци, кога ще могат да видят овощните градини, от които се произвежда този концентрат, вежливо им бе отказвано, тъй като се намирали много далеч. За сметка на това в производствените халета непрекъснато се придвижваха някакви чували с някакъв сух продукт, който се изсипваше в казаните, подготвящи концентрата.

А за единствената блага вест не бе необходимо да се ходи чак в далечен Китай. Китайците са вече тук, в България, обработват земя, но странно защо бизнесът им нещо не върви особено добре. Китай е велика страна, но и българската корупция е голяма работа... 

 

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта