От 1 февруари отваря първия прием за 2021 г. от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. В периода 1 - 19 февруари 2021 г. ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“. Марката е предназначена да подобри общите резултати на предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара, повишаване на конкурентоспособността им чрез изпълнението на инвестиции за съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор.

     От финансова подкрепа по мярка „Инвестиции в предприятия“ могат да се възползват предприятия, вписани като винопроизводители в лозарския регистър, поддържан от Изпълнителната агенция по лозата и виното, както и организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.

    Запазват се и допустимите за финансиране дейности, като закупуването на нови машини и съоръжения, свързани с процеса на производство и съхранение на вино, както и строително-монтажни работи по изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино, контрол на качеството на произведените вина и др.

     Общият бюджет по мярката за целия период е над 34,4 милиона лева. Максималната стойност на един проект не може да надхвърля 800 000 евро, а максималният размер на общо допустимите разходи за целия период на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. за един кандидат е 2 000 000 евро.

    ДФ „Земеделие“ направи анализ на подадените проектни предложения от предходните приеми по мярка „Инвестиции в предприятия“. В полза на кандидатите са обобщени често допусканите грешки при подаването на проектното предложение, в т.ч. попълването на заявлението за подпомагане, бизнес плана, офертите за изпълнение на дейностите, документите, свързани с критериите за приоритет по мярката, както и други важни моменти. Целта е своевременно отстраняване на непълнотите от страна на кандидатите, което ще спомогне за по-бързата обработка на депозираните документи и сключването на договор за предоставяне на финансова помощ. Обобщението на често допусканите грешки, ведно с всички документи за кандидатстване по мярката са публикувани на официалната интернет страница на ДФ „Земеделие“.

   Документите за подпомагане ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“, след предварително записан час на един от следните телефони: 02/81 87 513, 02/8187 517 и 02/8187 534. С цел избягване на големи струпвания от хора и спазване на противоемидемичните мерки, молим бенефициентите да спазват стриктно предварително записаните часове, както и да носят лични предпазни средства.

Публикувана в Агроновини

 Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ одобри още 5 млн. лв. за 2020 г. по de minimis за компенсиране на щетите от сушата през 2020 г. за стопаните от областите Бургас, Варна, Добрич, Сливен, Силистра, Шумен, Ямбол. Така ресурсът по схемата нараства от 13 400 000 лв. на 18 400 000 лв.

      От 20 лв./ха на до 30 лв./ха се увеличава и единичната ставка, която земеделските производители ще получат.

     Бенефициерите, които ще бъдат подпомогнати са от гореизброените области, в които има спад от над 30 % при реколтата от пшеница, царевица за зърно или фуражни култури. Размерът на подпомагането се определя въз основа на информацията за установените в заявленията им площи по СЕПП, съобразно проекта на специализирания слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2020 и/или резултатите от извършени проверки на място.

Публикувана в Бизнес

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” взе решение за удължаване сроковете на изпълнение на инвестиционните проекти по схемата за държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция” от прием 2019 и 2020 г. Решението е на база предприети от ДФЗ комплексни действия и набор от мерки за смекчаване на икономическите последици от кризата във връзка с обявената епидемиологична обстановка в България и по предложение на браншовите организации в сектор „Растениевъдство”.

    С Решението се изменят указанията за прилагане на схемата през двата приема. От него ще се ползват бенефициенти по схемата, чиито договори не са изтекли към датата на утвърждаване на указанията от министъра на земеделието, храните и горите Така срокът по договори от кампания 2019 г., сключени през 2019 г., се удължава до 30 юни 2021 г. За кандидати от прием 2019 г., чиито договори са сключени през следваща кампания, срокът за изпълнение на инвестициите и за подаване на заявление за плащане на помощта е 9 месеца от датата на сключването им. Срокът по договорите от кампания 2020 г. се удължава с 6 месеца, но не по-късно от 30 септември 2021 г. За кандидати, чиито договори са сключени след датата на утвърждаването на измененията в указанията за 2020 г., срокът за изпълнение на инвестицията и за подаване на заявление за плащане на помощта е 9 месеца от датата на сключването на договора за държавна помощ. Във връзка с промените в сроковете на сключените договори са направени съответните допълнения и в текстовете, уреждащи валидността на предоставените банкови гаранции по отпуснати авансови плащания.

   Изменените указания за прилагане на схемата за държавна помощ ще бъдат публикувани на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“.

Публикувана в Бизнес

През януари отварят две нови ковид мерки – по Рибарската програма

Утре ДФЗ се очаква да вземе решение за увеличение с 5 млн. лева на бюджета за компенсации на щети, причинени от сушата, съобщи на заседание на кабинета земеделският министър Десислава Танева. Така ставката скача от 2 на 3 лева на декар. Подпомагането ще отиде при 6 хил. стопани, уточни още аграрният министър.

Над 30 000 земеделци са получили допълнителна подкрепа във връзка с пандемията. „С над 400 милиона лева тази година бяха увеличени средствата за подкрепа заради ковид и сушата“, съобщи още министър Танева. Тя заяви, че през януари се предвижда отварянето на две нови ковид мерки по Програмата за морско дело и рибарство, които вече са обсъдени с бизнеса.
„Рекордна финансова подкрепа от над 3,1 млрд. лева получи през 2020 г. българското селско стопанство. Това са огромни пари за сектора в условията на пандемия“, заяви по време на правителственото заседание министър-председателят Бойко Борисов. Държавен фонд „Земеделие“ е превел близо 700 милиона лева на близо 55 000 земеделски стопани по схемата за единно плащане на площ по ставка, която е по-висока с близо 20 лева на хектар спрямо миналогодишната. „Тази ставка стана възможна, защото се възползвахме от възможностите на Европейската комисията за прехвърляне на средства“, обясни министър Танева.
 В периода 21-23 декември предстои ДФ „Земеделие“ да направи и последното плащане към стопаните за тази година. Очаква се да бъдат преведени още над 80 млн. лв. по мярката за необлагодетелстваните райони по ПРСР 2014-2020.

Публикувана в Агроновини

През 2020 г. българското селско стопанство получава рекордна подкрепа от над 3,1 млрд. лева

   ДФ „Земеделие“ преведе най-очакваното от земеделските производители плащане по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2020. Разплащателната агенция изплати по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) 683 361 861 лв. на 54 760 земеделски стопани. Изчисленията са извършени по индикативна ставка от 210,17 лв./хектар, която е и най-най-високата, по която за правени разплащанията по СЕПП досега. За сравнение, за Кампания 2019 ставката, по която стопаните получиха субсидиите си през декември, беше в размер на 191,45 лв. ха.

   Калкулациите през месец декември по СЕПП са извършени след финализиране на процедурата по изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи и съобразно данните предоставени от МЗХГ по проекта на специализиран слой „Площи допустими за подпомагане“ за Кампания 2020.

    Окончателната ставка по СЕПП за Кампания 2020 ще бъде определена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Документът ще бъде издаден след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“. На тази база ДФ „Земеделие” – РА ще извърши окончателните оторизации по СЕПП през месец юни 2021.

    За Кампания 2020 по СЕПП се разпределят общо над 807,5 млн. лева. Финансовата подкрепа, която фонда изплаща на стопаните тази година е най-голямата, превеждана досега. Причината е, че бяха прехвърлени допълнително 140 милиона лева от финансовия пакет на Програмата за развитие на селските райони, разпределен за 2021 г. към бюджета на директните плащания. Те са част от общо увеличения бюджет на ДФЗ – РА с 400 млн. лв. Финансовата подкрепа влиза в българското земеделие за да компенсира двете кризи, предизвикани от пандемията COVID 19 и от голямата суша в страната.

    С допълнителните 140 млн. лв. общият бюджет по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2020 нарасна от 1, 803 млрд. лв. на 1, 943 млрд. лв. Общото увеличение на средствата е с близо 9%, което се разпределят между схемите на директните плащания.

    До момента фермерите са получили общо 914 млн. лв. за Кампания 2020. От тях 117 млн. лв. бяха изплатени на животновъдите по схемите за обвързано подпомагане. Преведени са още - първи транш по ПНДЖ 1 - над 17 млн. лв., както и средствата по ПНДЖ 3 - над 24 млн. лв.

    През 2020 г. българското селско стопанство получава рекордна подкрепа от над 3,1 млрд. лева. Разплатените средства до момента от ДФЗ – РА са над 3 млрд. лв. В периода 21-23 декември предстои фонда да направи и последното плащане към стопаните за тази година. Очаква се да бъдат преведени още над 80 млн. лв. по мярка 13 за необлагодетелстваните райони по ПРСР 2014-2020.

Публикувана в Бизнес

Днес, до полунощ, земеделците ще получат парите по СЕПП. Тази година ставката е 21 лева на декар - с 2 лева по-висока в сравнение с 2019, съобщи в интервю за БНР изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев.

Увеличението се дължи на 140 милиона лева, прехвърлени от бюджета на Програмата за развитие на селските райони за догодина. Целта е българските фермери да бъдат подкрепени заради кризисната година, белязана от суша и пандемия. 

Авансовото ползване на пари от следващия бюджет няма да се отрази на сумите за догодина, гарантира изпълнителният директор на ДФЗ.

И припомня, че по ПРСР Европейската комисия отпуска над 260 милиона евро допълнителен бюджет, по линия на т.нар. Следващо поколение Европа.

На 21 декември се планира изплащане на средствата по мярка 13 - за необлагодетелствани райони. Около 90 милиона лева ще стигнат до 31 хил. бенефициенти.

На фермери, които питат защо през декември са получили намалени субсидии по други схеми, Грудев обяснява  това с механизма за финансова дисциплина на Европейската комисия. Той има за цел да генерира ресурс, който да може да бъде използван в кризисни и бедствени ситуации.

Мярката представлява удържане на определен процент от всяка единична субсидия над 2 хиляди евро. За тази година този коефициент е 2.9% и това се усеща и от българските земеделци. Миналата година този коефициент е бил 1.4%. Средствата, които се акумулират в кризисния фонд, ще бъдат възстановени през септември, следващата година.

Публикувана в Агроновини

ДФ „Земеделие“ одобри 147 проекта за услуги по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Те са с обща стойност на одобрената субсидия от близо 33 млн. лв.

    В рамките на процедурата чрез ИСУН бяха подадени общо 471 проектни предложения. Заявената субсидия за тях надхвърляше 123 млн. лв., при разпределен бюджет за приема от 68,453 млн. лв.

  От оценените за административно съответствие и допустимост 258 проекта, с общ размер на заявената финансова помощ от над 70 млн. лв., до последния етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, достигнаха 157 проекта. От тях отпаднаха 10 инвестиционни предложения, които не получават необходимия брой точки за съответната дейност.

    От общо одобрените за финансиране 147 проекта за услуги, 23 са за социални грижи, насочени към възрастни лица, хора с физически увреждания, както и за дневни грижи за деца. Те са с обща стойност на субсидията от близо 8 млн. лв. и са с не по-малко от 78 точки ранкинг. Финансиране получават още 108 проекта за услуги на микропредприятия за близо 21 млн. лв. При оценяването те са получили не по малко от 58 точки. Останалите 16 проекта, с обща стойност на субсидията от над 4 млн. лв., са на земеделски стопани и са оценени с не по малко от 40 точки.

    Минималният размер на инвестицията за един проект по подмярка 6.4.1. е левовата равностойност до 10 000 евро, а максималният размер – до 600 000 евро. Допустими за подпомагане са земеделски стопани или микропредприятия.

     ДФЗ – РА започва изпращането на писма за подписване на договори с одобрените за финансиране кандидати.

Публикувана в Агроновини

На 16 декември първите 700 млн. лева по СЕПП ще бъдат преведени по сметките на земеделците. Това съобщи изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев в интервю за Дарик радио. Ставката е 21.01 лева на декар. За сравнение, миналата година подпомагането е било 19,14 лева на декар. Тази година ставката е по-висока, защото 140 млн. лева от ПРСР бяха прехвърлени по директните плащания – заради ковид кризата и щетите от сушата.

През 2021 година контролът върху земеделците ще бъде затегнат – страната ни в момента усъвършенства софтуера, който трябва да сработи по европейската система на програмата „Коперник“ – проверките ще се основават на спътниково наблюдение. Това трябва да минимизира грешките при очертаването на земеделските парцели, както и нарушенията по всички схеми и мерки за подкрепа.

До края на 2022 година трябва да бъде реализиран и проектът за дигитализация в земеделието – по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. Европейските средства, които страната ни ще получи за тази цел са 102 млн. лева.

През 2020 година към фермерите е насочен най-големият до сега ресурс на подпомагане. Той е в размер на 3,1 млрд. лева.

Публикувана в Агроновини

ЕК определи ставка от 2,9% по механизма за финансова дисциплина за Кампания 2020 (съгласно Регламент (ЕС) 2020/1801 от 30.11.2020 г. за адаптиране на Регламент (ЕС) №1306/2013). По силата на Регламента, от 01.12.2020 г. - преди оторизиране на финансовата подкрепа по схемите на директните плащания, се налага определеното от ЕК намаление. Първите плащания, върху които беше наложена корекцията на субсидиите, обхвана осемте схеми за обвързано подпомагане в сектор Животновъдство“.

   В страните-членки на ЕС, съгласно Регламент (ЕС) №1307/2013, от 1 януари 2016 г. е въведен механизъм за финансова дисциплина. При него всички суми по схемите на директни плащания се намаляват с определен процент, ако субсидията надвишава левовата равностойност от 2 000 евро за конкретна кампания. Удържаните средства са предназначени за попълване на резерв за кризи в селскостопанския сектор. Механизмът на финансовата дисциплина е въведен с цел годишният бюджет да е в съответствие с многогодишната финансова рамка (МФР). Съгласно друг Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1953 на Комисията, при неизползване на натрупания кризисен резерв, от 2018 г. насам, за всяка държава членка се определя сума за възстановяване.

   Припомняме още, че през септември тази година ДФ „Земеделие“ - РА възстанови над 18,967 млн. лева на 36 хил. земеделски стопани, кандидати по схемите за директни плащания за Кампания 2019. При тях беше наложена ставка на корекция от 1,432635% по механизма за финансова дисциплина (съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС) 1307/2013).

Публикувана в Агроновини

ДФ „Земеделие” разплати над 817,5 хил. лв на 15 преработвателни предприятия по схемата de minimis за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика, сортиране на продукцията, нейното почистване, калибриране и съхранение на готова продукция от праскови и нектарини, сливи, малини, домати, пипер и патладжан.

   Помощта е част от мерките, които бяха въведени като облекчения за земеделските стопани.

  На финансиране имат право всички предприятия, които завишат обема на изкупената продукция от регистрирани земеделски производители с над 15% спрямо 2019 г.

    Ставките за подпомагане са:

    - праскови и нектарини - единичната ставка от 27 лв./тон;

    - сливи - единичната ставка от 21 лв./тон;

    - малини - единичната ставка от 139 лв./тон;

    - домати - единичната ставка от 30 лв./тон;

    - пипер - единичната ставка от 37 лв./тон;

    - патладжан - единичната ставка от 20 лв./тон;

   След приключване на административните проверки, всички допустими заявления ще бъдат платени.

Публикувана в Агроновини

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта