През юли-август направете същинската резитба на зелено,с която се премахват цели леторастипри силно растящи дървета - най-често при младите праскови. Така се премахва засенчването във вътрешността на короната.

Често пъти, когато не е извършена лятна резитба се образуват къси и слаби, недохранени клончета, загива плододаваща дървесина във вътрешната част на короната, и то в рамките на един вегетационен период.

Плододаването се измества нагоре, към върха, а центърът на короната остава безплоден.

При същинската лятна резитба при плододаващи дървета се извършва просветляване на короната - отстраняват се едногодишни силнорастящи във вертикална посока клонки с оформени листа, както и пропуснатите при зимната резитба сухи и болни клончета.

Просветляването на короната, постигнато чрез лятна резитба, улеснява постъпването на светлина до останали листа, които фотосинтезират по-интензивно, вследствие на което се подобрява цветообразуването и узряването на леторастите във вътрешните части на короната.Увеличава се интензивността на оцветяването на плодовете и се повишават вкусовите им качества.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

За да постигнем определени цели при отглеждането на даден овощен вид ние прилагаме различни способи. Един от най-важните от тях е резитбата. Според целта, която преследваме и възрастта на овощните дръвчета, резитбите биват:

  • Резитба за формиране

Тя се прави, когато дръвчетата са млади – до 4-5 годишна възраст и са в период на усилен растеж. С нея се постига оформяне на избраната корона подходяща за съответния овощен вид. Тази резитба запчва от първата година на засаждането и продължава до окончателното формиране на короната.

  • Резитба за плододаване

Тя започва да се прилага от периода на встъпване в плододаване на овощния вид. При някой видове, които встъпват по-рано в плододаване тя се прилага още по-време на формиране – както е при прасковата. Основната задача на тази резитба е чрез прореждане и съкращаване да се осигури достатъчно количество обрастваща дървесина и да се получава редовно и оптимално количество плод ежегодно.

  • Резитба за подмладяване

Тази резитба се прилага при дървета, чийто растеж е спрял преждевременно или поради старост и плододаването е слабо и некачествено. Според степента на застаряване се прави подмладяваща резитба на различни части от дървото – обрастващи клонки,върховете на скелетните клони и разклонения, които се съкращават на многогодишна дървесина – 4-6 годишна, или се подмладява цялата корона, като силно се съкращават скелетните клони и разклоненияи се премахва почти изцяло застарялата плододаваща дървесина.

  • Зимни и летни резитби

Според сезона в който се прилага резитбата те биват зимна и лятна. Зимната резитба се прави извън вегетацията, по време на зимния покой на дръвчетата, а лятната резитба, която в съвременното овощарство придобива все по-голямо значение, се прави по време на вегетацията, когато дръвчетат имат листа и плодове.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Главната цел на резитбата на овощните дървета е една – повишаване качеството на плодовата реколта. Останалите цели можем да отнесем към спомагателните. Ще се съгласите с това, защото действително формирането на короната на дърветата е важно, премахването на счупени и болни клони също е не по-малко значимо, но всичко това безусловно се прави с една единствена цел - получаване на реколта. Тези прости на пръв поглед операции повечето от любителите овощари прилагат без да се замислят. Да се опитваме да търсим магическа формула за най-правилната резитба няма смисъл – тя не съществува. Вместо това, по-добре е да усвоим и използваме няколко правила в точното време и на точното място. Резитбата на дърветата е и наука и изкуство – едното не може да съществува без другото. Има абсолютно научни принципи на резитба, такива като съкращаване и премахване на клони, но колко точно да съкратим и кои клончета да премахнем, всичко това в крайна сметка се изпълнява приблизително по преценка на овощаря.

Начинаещият любител овощар се бои от дървото, в книгата на двуизмерна рисунка всичко му е ясно, но пред живото триизмерно дърво, очите не намират точките на приложение. Затова трябва да се придържаме към принципа: очите се плашат, но ръцете трябва да действат!

Задачата на резитбата на млади фиданки, на встъпили в период на плододаване и силен растеж и на стари дървета е различна. Съобразно възрастта на плодните дървета резитбите биват три вида:

. формираща, която е насочена за създаване на основа на короната и насищането и с обрастваща дървесина;

. поддържаща, целта на която е да се съхрани висока продуктивност на дървото;

. подмладяваща за повишаване на продуктивността на стари, но жизнени дървета.

Въпреки, че при тези резитби се прилагат едни и същи техники, те имат различия, които са свързани с биологичните особености на дърветата.

При младите е необходимо да се формира корона, при плододаващите да се оптимизира растежа и плодоваването, а при старите да се продължи периода на плододаване, като се прилага силно подмладяване на короната.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

В зависимост от силата на дръвчетата често по тях се развиват прекалено много едногодишни леторасти, които взаимно си пречат и се засенчват. В този случай е необходимо да премахнем някой от тях от основа, за да могат останалите да се развиват нормално. Това може да стане с ръка чрез внимателно отчесване на все още невдървесинелите леторасти. Ако основите им са вдървесинели и ръчното им премахване е трудно, и носи риск от образуване на рани, тогава на помощ идва овощарска ножица.

При премахването на излишните леторасти с овощарска ножица, режете до основа. Много важно е да не оставяте чеп, защото спящите пъпки по него ще се развият и ще сгъстят короната още повече. Излишни леторасти може да има както по скелетните клони и разклонения, така и развили се от спящи пъпки по водача.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Когато премине опасноста от нощните измръзвания, може да се пристъпи към отстраняване на стари и загинали клонки, на изсъхнали плодове със зимуващи болести в тях, на клонки с яйца на различни вредители, нападнати от маните, прикоренови издънки и др. При резитба на дърветата замазвайте раните с диаметър по-голям от 1,5см. Смело правете така наречената санитарна резитба. Премахвайте всички счупени, изсъхнали, измръзнали или заболели от рак клонки, сега те много добре се виждат и различават.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Едно от най-съществените мероприятия имащо най-голямо значение за редовното плододавне при овощните дръвчета е резитбата. За да се постигне това обаче, любителите овощари трябва добре да познават резитбените операции по време и по вид и да ги прилагат съобразно биологичните особености на отделните овощни видове.

Видът на резитбата зависи от възрастта на дръвчетата. В зависимост от това тя бива:

. Формираща резитба - тя започва от първата година на засаждане и трае до окончателното формиране на избраната формировка. Най-често тя завършва до 4-5 година.

. Резитба за плододаване - провежда се през целия период на плододаване на овощните дръвчета. При някой видове, които встъпват по-рано в плододаване, като праскови или ябълки и круши на слаборастящи подложки тя започва още с резитбата за формиране.

. Подмладяваща резитба - тя се прилага в периода, когато дърветата започнат да застаряват и плододаването им отслабва, но са още жизнени и имат потенциал.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

При младите овощни дръвчета, освен летните операции за плододаващи дървета, могат да се прилагат и т.н. помощни операции, които ще ускорят тяхното формиране и изграждане на здрав скелет на короната. Тези операции се извършват с помощни средства и се изразяват в изменяне положението на леторастите и клонките чрез изправяне, навеждане или превиване. По този начин се регулира пробудимостта на пъпките и силата на растежа. По силните клони се навеждат и обрастващата дървесина слабо се прорежда, за да се отслаби техният растеж, а по-слабите само се изправят, за да се засилят.

. Навеждането на по-силните клони е особено ефикасно, когато причина за силния растеж е по-малкият ъгъл на отклонение спрямо вертикалата

. Изправянето влияе много благоприятно при изоставащи клони, когато причина за изоставането им е по-силното отклонение от вертикалата.

Публикувана в Овощната градина
Петък, 25 Септември 2015 11:59

Болни клони се режат по всяко време

Дечо Миков от гр. Кнежа зададе въпрос:

Имам попска круша на 6 години. Тази година се разви добре и даде много плодове. Има основно стебло и четири разклонения. Единият клон е болен, като започна да съхне в основата. Какво да направя, за да не се заразят и другите?

Отговаряме му:

Вероятността инфекцията да обхване стеблото и по този начин да загубите цялото дръвче е голяма. Затова ви съветваме да отрежете болният клон до здрава тъкан и да го унищожите. Отреза замажете с овощарска замазка, за да може раната да зарастне по-бързо и да не е вход за други патогени.

Публикувана в Овощната градина

Обикновенно облагородените едногодишни черешови дръвчета са без предивременни клонки. След засаждане те се съкращават на 90-100 см над почвената повърхност, така че в горната част над определена височина на стеблото да има пет-шест добре развити пъпки. Когато в началото на вегетацията леторастите достигат 6-7 см дължина, се прилага филизене. Премахват се конкурентите на централния летораст (бъдещ водач) и прираста в зоната на стъблото. Другите леторасти не се премахват.

РЕЗИТБА ПРЕЗ ВТОРАТА ГОДИНА

Ако е пропуснат срока на филизене през вегетацията, конкурентите на централния клон и прирастите по стъблото се премахват при зимната резитба. Избира се силно вертикално растяща клонка за централен клон (водач) и три клона с по-голям ъгъл на отклонение. Те трябва да са равномерно разположени в пространството и ще изградят скелетните клони на първия етаж. След избора, трите скелетни клона се съкращават на 50-60 см от основата им, а централния клон на 25-30 см над тяхното ниво, за да предизвика по-силен прираст за формиране на скелетни клони и разклонения.

Публикувана в Овощната градина

Растежът на скелетните клони и разклонения, както и гарнирането им с обрастваща дървесина е в голяма зависимост от наклона спрямо хоризонталата. фиг 15

При вертикално или слабо вертикално положение на даден клон, от близките до върха растежни точки се развиват силни леторасти. При по- ниско разположените се наблюдава рязко отслабване на растежа, като значителна част от пъпките в основната част не се развиват и остават в спящо състояние. Това води да изнасяне на плододаването в периферията на короната.

С намаляване на наклона спрямо хоризонталата, растежът към върха постепенно отслабва. Намалява и броят на неразвитите пъпки към основата на скелетните разклонения.

ВАЖНИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

При наклон 30° спрямо хоризонталата се развиват почти всички пъпки по дължината на клона и се получават еднакво силни обрастващи клонки. При хоризантално разположение на клона най-силен е прирастът в основната му част, а при дъговидно в извитата.

В зависимост от възрастта на дръвчето и целта, овощарят може да използва тази закономерност. Тя му позволява както бързо да изгради короната, така и когато се налага по-добро гарниране, да наклонява клонките, но не повече от 30° спрямо хоризонталата.

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта