При определяне на торовите норми трябва да се имат предвид биологичните особености на овошките:

. По време на нарастването, корените проникват в почвени зони, по-богати на хранителни вещества. Благодарение на нарастването, корените обхващат нов обем почвени частици, откъдето ги усвояват.

. Периодът на кореновата активност за една вегетация е по-продължителен, отколкото при едногодишните култури, не спира със завършнане на вегетацията и започва рано напролет преди началото на развитие на надземните органи.

. Торенето на овощните дървета способства за образуване на плодни пъпки, които формират реколтата през следващата година.

. Необходимостта на овощните растения от хранителни вещества са различни не само за отделните видове и сортове, но се изменят и в зависимост от възрастта, гъстотата на засаждане, начина на поддържане на почвената повърхност, резитбата, количеството на добива и др.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

За да постигнем определени цели при отглеждането на даден овощен вид ние прилагаме различни способи. Един от най-важните от тях е резитбата. Според целта, която преследваме и възрастта на овощните дръвчета, резитбите биват:

  • Резитба за формиране

Тя се прави, когато дръвчетата са млади – до 4-5 годишна възраст и са в период на усилен растеж. С нея се постига оформяне на избраната корона подходяща за съответния овощен вид. Тази резитба запчва от първата година на засаждането и продължава до окончателното формиране на короната.

  • Резитба за плододаване

Тя започва да се прилага от периода на встъпване в плододаване на овощния вид. При някой видове, които встъпват по-рано в плододаване тя се прилага още по-време на формиране – както е при прасковата. Основната задача на тази резитба е чрез прореждане и съкращаване да се осигури достатъчно количество обрастваща дървесина и да се получава редовно и оптимално количество плод ежегодно.

  • Резитба за подмладяване

Тази резитба се прилага при дървета, чийто растеж е спрял преждевременно или поради старост и плододаването е слабо и некачествено. Според степента на застаряване се прави подмладяваща резитба на различни части от дървото – обрастващи клонки,върховете на скелетните клони и разклонения, които се съкращават на многогодишна дървесина – 4-6 годишна, или се подмладява цялата корона, като силно се съкращават скелетните клони и разклоненияи се премахва почти изцяло застарялата плододаваща дървесина.

  • Зимни и летни резитби

Според сезона в който се прилага резитбата те биват зимна и лятна. Зимната резитба се прави извън вегетацията, по време на зимния покой на дръвчетата, а лятната резитба, която в съвременното овощарство придобива все по-голямо значение, се прави по време на вегетацията, когато дръвчетат имат листа и плодове.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Според физичното си състояние торовете могат да бъдат течни или твърди.

  • Течни торове - използват се във вид на разтвор за пръскане по листата или за поливане на корен. Течните разтвори се абсорбират от зеленчуковите растения много по-добре, затова са за предпочитане.
  • Твърди – прилагат се чрез разхвърляне и заравяне в почвата или директно в дупките при засаждане на разсадите от зеленчукови растения.

При многократно прилагане на допълнителни хранения, трябва да се редуват органични и минерални торове. Ако последния път е направено минерално подхранване, това означава, че след него трябва да се приложие тор от органична материя (оборски тор). 20-25 дни преди прибирането на реколтата храненето на растенията трябва да се спре напълно.

Начини на подхранване:

  • Кореново - директно в дупките при засаждане или в редовете.

Органично кореново хранене трябва да се прилага основно през есента, а през лятото за тази цел се използват минерални торове. Цвеклото не бива да се тори прекомерно с азот, тъй като то е склонно да натрупва нитрати.

  • Листно (пръскане върху листата) - абсорбира се по-бързо

За да се избегнат пригори от химичните елементи, разтворът за листно подхранване трябва да е в препоръчаната концентрация. Ако листното подхранване се направи през деня растенията могат да получат пригори от слънцето. Затова то се прилага привечер или в облачно време, като допълнение към кореновото хранене на растенията, което е основно.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

. Ако видите черно щитчепо клонките на дръвчетата това е калифорнийската щитоносна въшка, която зимува като ларва от първа възраст, разположена под черно щитче и много рядко като възрастна женска.

. Червената стридоподобна щитоносна въшка, напада много овощни култури - круша, слива, ябълка, череша, джанка, зарзала и др. Зимува като възрастна женска.

. Лъжекалифорнийската стридоподобна въшка зимува като ларва от втора възраст по кората на дърветата, най-често по стъблата и дебелите скелетни клони. Напада крушата, ябълката, сливата, черешата, вишната, кайсията, дюлята, прасковата.

. Запетаевидната щитоносна въшка поврежда ябълката, крушата, сливата, кайсията и други овощни видове. Зимува като яйце под щитчето на умрялата женска.

Съществуват още много видове щитоносни въшки чието намножаване е силно опасно за овощните дървета и довежда до силното им затормозване.

Щитоносните въшки са изключително устойчиви на инсектициди. Основната причина за това е щитчето, с което е защитено тялото на вредоносните им стадии - ларви и възрастни. През периода ноември-март може да се извърши зимно пръскане с минерални масла Акарзин - 3%; РЗ масло - 3% и Паразомер - 2%. Тези препарати запушват дихателните отвори на неприятелите, затова короната трябва да се напръска много добре и да се облеят всички въшки по клоните и стъблото.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Трябва ли да очакваме появата на нов вредител- мутант?

Нощенките са най-голямото семейство от Lepidoptera, което наброява 1 089 рода и 11 772 вида. Сред тези пеперуди има много силно мобилни видове, за които обменът на адаптивни признаци чрез хибридизация влияе на свойствата им като вредители.
Неотдавнашната инвазия в Южна Америка от един от най-важните вредители - Helicoverpa armigera (памукова нощенка), силно обезпокои учените за формиране на нови комбинации от адаптивни гени тясно свързани след хибридизация с Helicoverpa Zea (американска царевична нощенка).
За да изследват склоността към хибридизация в рода Helicoverpa, изследователите провеждат повторно проучване на целия геном на образци от шест вида, като се фокусират по-специално върху структурата на популации на Нelicoverpa armigera и връзката с Helicoverpa zea.
Експериментите показват, че и двата подвида на Helicoverpa armigera имат голямо генетично разнообразие и по-големи популации от другите видове. Една от изследваните проби показва кодирането на цитохром Р450, което осигурява устойчивост към инсектициди.

Данните, получени от учените говорят за появата на нови хибридни ековидове и подчертават значението на мониторинга на генотиповете на Нelicoverpa armigera до степента на разпределението им в Северна и Южна Америка.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Сряда, 14 Февруари 2018 15:01

Видове пъпки при овощните дървета

Пъпките на плодните дървета са два вида - растежни (вегетативни) и плодни (цветни, репродуктивни). Растежните пъпки образуват листа и клонки, а плодните – цветове и плодове. По външен вид плодните пъпки са по-големи и закръглени на върха, а растежните са заострени и по-прибрани към носещата ги клонка. Ако пъпките образуват само цветове те се наричат прости (вишня, слива), ако образуват едновременно листа и цветове – смесени (ябълка, круша, праскова).

Някой растежни пъпки, разположени в основата на клоните и клонките не прорастват и се наричат спящи. Тяхната роля е важна, защото имат заместваща роля и прорастват при някой условия – силна резитба, измръзване, счупване на клони и други.

Според мястото, където се намират пъпките по клонките и клоните те биват връхни и странични.

На снимката: вдясно листни, вляво плодни пъпки

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Главната цел на резитбата на овощните дървета е една – повишаване качеството на плодовата реколта. Останалите цели можем да отнесем към спомагателните. Ще се съгласите с това, защото действително формирането на короната на дърветата е важно, премахването на счупени и болни клони също е не по-малко значимо, но всичко това безусловно се прави с една единствена цел - получаване на реколта. Тези прости на пръв поглед операции повечето от любителите овощари прилагат без да се замислят. Да се опитваме да търсим магическа формула за най-правилната резитба няма смисъл – тя не съществува. Вместо това, по-добре е да усвоим и използваме няколко правила в точното време и на точното място. Резитбата на дърветата е и наука и изкуство – едното не може да съществува без другото. Има абсолютно научни принципи на резитба, такива като съкращаване и премахване на клони, но колко точно да съкратим и кои клончета да премахнем, всичко това в крайна сметка се изпълнява приблизително по преценка на овощаря.

Начинаещият любител овощар се бои от дървото, в книгата на двуизмерна рисунка всичко му е ясно, но пред живото триизмерно дърво, очите не намират точките на приложение. Затова трябва да се придържаме към принципа: очите се плашат, но ръцете трябва да действат!

Задачата на резитбата на млади фиданки, на встъпили в период на плододаване и силен растеж и на стари дървета е различна. Съобразно възрастта на плодните дървета резитбите биват три вида:

. формираща, която е насочена за създаване на основа на короната и насищането и с обрастваща дървесина;

. поддържаща, целта на която е да се съхрани висока продуктивност на дървото;

. подмладяваща за повишаване на продуктивността на стари, но жизнени дървета.

Въпреки, че при тези резитби се прилагат едни и същи техники, те имат различия, които са свързани с биологичните особености на дърветата.

При младите е необходимо да се формира корона, при плододаващите да се оптимизира растежа и плодоваването, а при старите да се продължи периода на плододаване, като се прилага силно подмладяване на короната.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Овощните култури изискват цяла година грижи за своето нормално развитие и редовно плододаване. Налага се сериозна химична защита, включително и през невегетационния период. Зимата, когато овощните дървета са в покой трайните насаждения се нуждаят от редица растителнозащитни грижи. За това трябва да се използват всички слънчеви, немразовити дни.

Зимната химическа защита е ефикасна, когато е съобразена с фенологичното развитие на овощните видове и е нужна, защото много икономически важни болести остават да презимуват по тях или по окапалите листа.

По дърветата продължават развитието си зимуващите форми на много насекоми, акарите, щитоносните въшки, гъсениците на листозавивачките, възрастните на бълхите и други неприятели.

Не трябва да се пропуска през есента след листопада при всички овощни видове пръскането с медни средства - бордолезов разтвор,Шампион ВП , Фунгуран ОН 50 ВП - то е важна основа за предотвратяването на заразяване от икономически важни болести, за доброто здравно състояние на дърветата и получаването на качествена продукция. Това пръскане се прави всяка година.

Пръскането е насочено срещу бактериалния пригор, къдравост по прасковата, съчмянка, ранно кафяво гниене и др.

За да са ефикасни зимните пръскания, много важно е те да се извършат качествено.

Работният разтвор трябва да е в такова количество, че да облее всички части на короната, клоните и клонките и стъблото. Разпръсквачите да са с широк отвор и груба струя, а пръскането да става само в тихо и слънчево време при температури на въздуха над 5-8°С.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Плодовете на всички семкови овощни видове страдат от мекото, наречено още пеницилийно гниене.По повърхността на нападнатите плодове, обикновено около механични повреди, се появяват сламестожълти до бледокафяви петна с меки воднисти тъкани под тях.

ЛЕСНО СЕ ПОЗНАВА ПО ХАРАКТЕРНИТЕ ОСОБЕНОСТИ

Здравата част на плода добива вкус на алкохол и мирис на плесен, които се предават на съседните здрави плодове. Гниенето бързо обхваща целия плод, който омеква и лесно се смачква при натиск. Гъбата е силно разпространена и прониква в плодовете през рани или през мястото на откъснатата дръжка.

Патогенът се развива силно при висока въздушна влажност и температура над 10°С. При сортовете ябълки и круши с отворена чашка не се наблюдават повърхностни повреди, но след разрязване се вижда гниене около семенната кутийка.

УСЛОВИЯ ЗА СИЛНА ПРОЯВА

Мекото гниенесе проявява по-силно при прекомерно азотно торене, поливане на дърветата преди беритба, нараняване на плодовете от градушки. По-едрите и по-сочни плодове са по-предразположени към заболяването.

Контролът над болестта е същият, както при горчивото гниене.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 13 Октомври 2017 12:53

Особености на овощните видове

Различните овощни видове се отличават със свои особености.

. Костилковите се развиват по-бързо

Костилковите овощни видове – праскови, кайсии, сливи, джанки, череши, бадем и вишни имат склонност още през първата вегетация след присаждането да развиват коронки от предивременни клонки. Така ще ги намерите и в разсадниците.

. Семковите се развиват според подложката

Семковите видове – ябълки, круши, дюли и др., не винаги развиват коронка още първата година. От тях може да срещнете дръвчета само с един (централен) летораст или такива с развита коронка. Това зависи от подложката: ако е семенна, растежа е по-буен и може да има развити предивременни клонки. Ако е вегетативна – може да само един летораст или или такива със слабо развити странични клончета.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 4

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта