Те са собственост на Йоханес Лоубстер. „Харесвам големите крави и холандската селекция. Те дават повече мляко и имат капацитет за по-висока продуктивност“ - казва Йоханес.

cow4Първостепенна задача на млечната индустрия в ЮАР е създаването на големи стада и интензивно управление на фермите. За да оцелеят в настоящия икономически климат, фермерите трябва се стремят към по-висока продуктивност и да подобряват усвояването на храната. Създаването на породи, които живеят в горещия южноафрикански климат, съчетано с висока продуктивност, е предизвикателство. Това се постига чрез правилния избор на животните за разплод и внимателното управление на стадото, като се цели да се минимизира стресът, предизвикан от горещините.
Приема се, че едрите животни от породата Холщайн не са подходящи, тъй като не могат да се приспособят към климата в Африка. По-дребната порода Джерсей се приема като единственото решение за проблемът, свързан с горещините. Съществуват доказателства, че въпреки добрата работа на стопанина, той не може да достигне генетичния потенциал на животните, независимо дали е горещо или не.
ЕДНИ ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ
Йоханес Лобстър несъмнено е един от най-големите млекопроизводители в страната. Неговата ферма Уегенгунд се намира на 40 км.  северно от Кейптаун. Фермата е семейна. В нейното управление вземат участие и четиримата братя на Йоханес. Шестте поколения стопанисват своята ферма със стада от крави Холстейн, регистрирали са своя марка за мляко и млечни продукти Fair Cape, които продават директно на местния пазар Woolworths.
Йоханес отглежда 1500 крави. Фермата се състои от 4 огромни обора с помещения за свободно хранене. Това прави невъзможно стопанството да бъде класифицирано като ферма със свободен начин на отглеждане. Част от стратегията на Лобстър е животните да живеят в съответствие със своите нужди. Това включва удобни легла в зоните за почивка, вентилатори и водни спрейове, за да се охлаждат животните. Кравите се доят 3 пъти дневно – в 3,30 ч., в 10,30 ч. и 17,30 часа. Продуктивната група не е разделена физически, но електронната система за управление много точно успява да раздели животните в три групи: високопродуктивни (над 50 л. мляко на ден), среднопродуктивни (40-50 л. мляко дневно) и нископродуктивна група (30-40 литра). Кравите, които дават по-малко от 30 литра мляко са пресушавани като не им се дават концентрати по време на доенето.
ЦЕЛ И СТРАТЕГИЯ НА РАЗВЪЖДАНЕТО
„Аз харесвам големите крави и холандската генетика. Те са доказали своите качества в това стадо – животните са дълголетни и с висок потенциал. Те дават повече мляко и имат голям капацитет за продукция“ – казва Йоханес. Той е убеден, че използването на холандската селекция прави чудеса. „Тя работи в тази ферма. Отглежданите животни са едри и се представят отлично в рамките на нашата система“. Целта на развъдната дейност е да се създадат добре балансирани крави, които имат дълъг живот, да са структурирани и високодобивни.
В стадото се използват бици от Канада, САЩ, а също така и от ЮАР, но Йоханес се възхищава от холандската селекция. „През последните 20 години в стадото си използваме предимно холандската бици и напредъкът е налице. Едно от основните предимства на холандската развъдна програма е, че тя отговаря на очакванията и изпълнява обещанията си. Когато развъдните стойности бележат някаква тенденция, можеш да бъдеш сигурен, че резултатът ще е предсказуем. Надеждността на холандската генетика е просто изключителна! “ Според Йоханес най-големото преимущество на холандските бици е, че благодарение на тях се е удължила средната продължителност на живот на стадото. „Положителните резултати не са единични, а комплексни – като се започне от доброто състояние на краката и копитата, здравето на вимето, нисък брой соматични клетки в млякото, висок млеконадой и потенциал.“
cow3През миналата година една „почти перфектна“ крава показа какво може да се постигне. Делта, дъщеря на Олимпик 6322, дала 107,8 л мляко в пика  на своя четвърти лактационен период. И това не е случаен резултат, след като по време на третата си лактация тя даде 20 441 л. мляко за 413 дневен млеконадой. До 280-ия ден на четвъртата си лактация Делта Олимпик е дала 21 080 литра мляко. Нейната полусестра от същия баща достигна до 96,5 л. мляко в  пика на третия си лактационен период. „Имам чудесни резултати от холандските бикове, като например Уин 359. Неговите дъщери често достигат до 80 л. мляко на ден.“ Представителят на CRV Xseed за Южна Африка Луиза Холкот споделя, че в стадото на Лобстър се използват както по-възрастни бици като Гранд прикс, Делта Олимпик, Уин 359, така и по-млади, като Биг Уинър, Делта Парамонт, които са широко използвани през последните 2 години. „Всички тези животни са пресечки от основната кръвна линия в породата. Използвайки ги ние съхраняваме генофонда.“ - казва Луиза.
ИНДИВИДУАЛНО ХРАНЕНЕ
Храненето е организирано така, че да даде възможност на животните да достигнат своя генетичен потенциал. Кравите са хранени с висококачествени смески, имат свободен достъп до храната, благодарение на системата за идентификация на животните и управление на стадото. Така всяка крава получава индивидуална дажба, която е съобразена с нейното моментно състояние – периода на лактация, ниво на продуктивност и пр. Основните съставки на дажбите включват соев концентрат, високопротеинов концентрат, царевично брашно и рибно брашно.

Публикувана в Животновъдство
Помощта се определя въз основа на броя на кравите и юниците, които реално се отглеждат в стопанството и са заявени за подпомагане. Ако земеделският стопанин е кандидатствал по НДЖ 1 с брой говеда и иска да заяви всички или част от тях и по тази схема е необходимо да знае, че допустими са само реално отглеждани към момента животни и регистрирани в системата на НВМС със съответния идентификатор.
 
ВАЖНО:
Преди да подадат Заявления за входяща регистрация и Заявление за подпомагане по схемите за подпомагане на животните, кандидатите за подпомагане трябва да актуализират данните за броя на отглежданите от тях животни с ушна марка и вида порода в регионалните структури на НВМС, независимо по коя схема кандидатстват!
Детайли по схемата
Бенефициенти 
Право на подпомагане по НДК има земеделски стопанин, който:
- не притежава индивидуална млечна квота;
- отглежда най-малко 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета, които са регистрирани в Системата за идентификация на животните в НВМС.
 
Специфични изисквания на схемата 
1. Подпомагането се изплаща, когато земеделският стопанин продължава да отглеждат кравите и/или юниците в срок най-малко до 30 ноември на годината на кандидатстване и в рамките на този период не са притежавали индивидуална млечна квота.
2. Ако Разплащателната агенция установи, че стопанинът има индивидуална млечна квота, плащането по схемата ще бъде отказано. Липсата на индивидуална квота се доказва с подаване на декларация, която е част от общото заявление за подпомагане;
3. Преди подаване на заявлението за регистрация е необходимо данните за животновъдни обекти и за отглежданите в тях животни да бъдат актуализирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти;
4. При попълване на общото заявление за подпомагане, земеделският стопанин трябва да отбележи в таблицата за отглежданите животни за кое конкретно животно кандидатства по тази схема;
5. Стопанинът може да замени заявените крави и/или юници с други, при условие че заяви писмено за извършената замяна и за събитието, което я е наложило в срок до 3 работни дни за регистриране в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти и в срок до 7 работни дни до съответната Областна разплащателна дирекция на ДФ „Земеделие”. Замените в заявените животни се извършват с подаване на заявление за регистрация, с отбелязано поле „редакция на парцели/схеми/животни”;
 
 
Срок за подаване на заявления 
Всички земеделски стопани, които желаят да кандидатстват за подпомагане по Системата за единно плащане на площ (СЕПП) и схемите за национални доплащания през 2010 г. трябва да подадат заявленията си в срок:
От 1 март до 15 май – без санкция
От 15 май до 9 юни – със санкция от 1% за всеки просрочен ден 
 
Често задавани въпроси 
На какъв принцип се прави подбора и одобрението?
 
След приключване на кампанията по прием и регистрация на заявления, се изработва модел на риск-анализ. На базата на риск-анализа се избират определен брой заявления (% от всички подадени заявления за кампанията) за Проверка на място, които се изпращат на Отдел „Технически инспекторат”. Процентът заявления, определен за проверка на място е различен за всяка година, на база мониторинг и анализ на резултатите, получени след проверки на място от минали години и наложени санкции.
 
Какво включват проверките за допустимост?
 
Проверките за допустимост включват всички видове проверки за избираемост на кандидата и неговото стопанство. Те включват кръстосаните проверки, които се извършват автоматично от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), както и вътрешни проверки в отделното заявление. Има грешки, които не позволяват продължаване на администрирането на заявлението и грешки, които водят само до санкции. Системата проверява всички подадени заявления за плащане. 
 
Каква е процедурата при т.нар. „двойно заявени площи”?
 
В случай че в подаденото заявление има площи, които са регистрирани и в друго/и заявление/я, се пристъпва към решаване на застъпванията или така наречените „Двойно заявени” площи. За всяко заявление със застъпване, ИСАК генерира уведомително писмо, което се изпраща с обратна разписка до засегнатите кандидати. В рамките на 10 работни дни от получаването на писмото, заинтересования земеделски стопанин трябва да се яви в съответната ОРА за разрешаване на конфликта или да изпрати обяснително писмо в същия срок, ако не може да се яви лично. Попълва се „Декларация за изясняване на принадлежността на площи, заявени от повече от един земеделски стопанин”. Ако даден земеделски стопанин не се яви в ОРА или не изпрати обяснително писмо в определения срок, се приема, че той се отказва от застъпените площи и идентификацията им се дължи на негова грешка. Служителите на Разплащателна агенция разрешават спора на база на предоставените документи, доказващи правото на ползване на описаните двойно заявени площи.
 
Каква е процедурата при т.нар. „над-декларирани площи”?
 
При наличие на над-декларирани площи (т.е площи, които не се използват и не се обработват от дадения земеделски стопанин и се смятат за недопустими за подпомагане), на земеделския стопанин се начисляват санкции върху площта, с която е кандидатствал за субсидия. Тези санкции се разделят на няколко групи, спрямо това каква част от декларираната земя е допустима за субсидия. Според разпоредбите на регламентите, санкциите поради над-деклариране са четири вида в зависимост от процентната разлика на над-декларираните площи спрямо допустимите за изчисление площ, както следва:
- Ако разликата е до 3% - субсидията се изплаща на база на допустимата за изчисления площ – допълнителни санкции няма; 
- Ако разликата е над 3%, но до 20% или над 2 ха. - площта, която трябва да се санкционира се определя на база на над-декларираната площ, която се умножава по две преди да се извади от допустимата за изчисления площ. Така се получава крайната площ, за която се изчислява субсидията; 
- Ако разликата е над 20%, но до 50% - не се изплаща субсидия за схемата и/или мярката – санкционира се цялата допустима за изчисляване площ; 
- Ако разликата е над 50% - не се изплаща субсидия за схемата и/или мярката – санкционира се цялата допустима за изчисляване площ – и освен това се налага санкция и за бъдещ период. 
Публикувана в Животновъдство

Скорошно проучване показа, че повечето производители на млечни продукти не успяват да задоволят нуждите на кравите си от тези вещества

Що се отнася до минералите, недостатъчното снабдяване с тях може да бъде от първостепенна важност, но прехранването може да бъде дори по-вредно – не само за здравето на кравата, но също и за вашия джоб.
Финансираното от ДейриКо проучване в 50 ферми установи, че на повечето животни е даван един минерал в излишък за сметка на останалите минерали, от които им било давано недостатъчно количество.
Медта била от основните минерали, които кравите получавали в излишък, като в 31 ферми количеството било над препоръчителния максимум от 20 мг/кг. Притеснително е, че четирима от фермерите давали на кравите си два пъти повече от нужното количество мед.
Като коментар на резултатите от тези проучвания професор Лиам Синкклар от Университета Харър Адамс, който е провел изследването, дава отговор на някои ключови въпроси за това как да снабдим животните си с оптималното количество минерали.
Какво количество минерали има във фуража ми?
Минералният анализ на фуража е сравнително евтин и може да предостави ценна информация за това какви добавки са нужни. Това може да се използва, за да дадем на животните си правилните количества минерали, може да покаже излишък от даден минерал като желязо или молибден, който би възпрепятствал абсорбацията на други минерали.
Кои са основните минерали, които трябва да даваме на кравите си?
Минералите са от изключителна значение за производителността, плодовитостта, здравето и общото благосъстояние на всички животни. Те са ключов компонент на всички диети. Проблеми настъпват както, когато приеманите минерали са недостатъчни, така и когато те са в излишък. Точно затова е важно да знаете каква е дневната доза от всички минерали, която се приема от животните, както и какви минерали съдържат отделните компоненти на храненето, включително фуража, концентратите, водата, а също така и допълнителните източници на свободнодостъпни минерали като булоси, блокчета за лизане и др.
Как се определя какъв е минералният статус на моите крави?
За отделните минерали това е различно. За някои кръвната проба може да бъде добър индикатор, но количеството на други в кръвта не се различава значително, освен ако храненето не е пренаситено от тези вещества или те не са прекалено малко. В случая на медта кръвната проба може да покаже дали животното изпитва недостиг от нея, но чернодробната биопсия или анализът на концентрацията на мед в черните дробове на бракуваните крави по-ясно показва дали животното е приемало мед в излишък. Анализът на фуража и на храненето също е добро и относително евтино начало.
Какви са страничните ефекти от недостига на минерали или от минералната токсичност?
Страничните ефекти също са различни за различните минерали и е трудно да се определят без вземането на кръвна или тъканна проба. Излишъкът от калций по време на сухостойния период може да доведе до по-голяма честота на родилната треска. Симптомите на недостиг на мед пък включват изсветляване на козината, особено около очите, загуба на тегло, общо неразположение, намаляване на количеството мляко и проблеми с плодовитостта. Намаляването на приема на храна и забавеният растеж са симптоми за недостиг на цинк. Ако смятате, че вашите животни изпитват недостиг от някои минерали, то тогава е добре да се консултирате с вашия ветеринарен лекар или диетолог, който може да ви посъветва как е най-добре да постъпите.
Когато избирате хранителна добавка, кои са основните върпроси, от които трябва да се интересувате?
Един от най-важните въпроси е този в какви дози трябва да се прима правилната добавка, тъй като сега има явни доказателства, че много захранвани през зимата животни са получавали прекалено много минерали, докато други животни остават недохранени.
Също така трябва да имаме предвид начина на прием. Например, свободнодостъпните минерали се консумират в различно количество от животните – някои от тях не приемат достатъчно, докато други прекаляват. За животни, които пасат, най-сигурните методи да се гарантира, че са добре снабдени с минерали, са болусът и инжекциите. При животните, които получават смесени дажби или концентрати, трябва да се уверите, че всяко животно получава правилното количество минерали в обора.
Поръсването на фуража с минерали може да бъде ефективно, но само ако всички животни се хранят едновременно. Също така има и доказателства,че някои биологично комплексирани (или хелатени) минерали могат да бъдат по- достъпни за животното от неорганичните източници, но това е различно при различните продукти и може да бъде определено срещу заплащане.
Aly Balsom

Публикувана в Животновъдство
Страница 13 от 13

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта