През 2020 г. българското селско стопанство получава рекордна подкрепа от над 3,1 млрд. лева

   ДФ „Земеделие“ преведе най-очакваното от земеделските производители плащане по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2020. Разплащателната агенция изплати по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) 683 361 861 лв. на 54 760 земеделски стопани. Изчисленията са извършени по индикативна ставка от 210,17 лв./хектар, която е и най-най-високата, по която за правени разплащанията по СЕПП досега. За сравнение, за Кампания 2019 ставката, по която стопаните получиха субсидиите си през декември, беше в размер на 191,45 лв. ха.

   Калкулациите през месец декември по СЕПП са извършени след финализиране на процедурата по изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи и съобразно данните предоставени от МЗХГ по проекта на специализиран слой „Площи допустими за подпомагане“ за Кампания 2020.

    Окончателната ставка по СЕПП за Кампания 2020 ще бъде определена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Документът ще бъде издаден след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“. На тази база ДФ „Земеделие” – РА ще извърши окончателните оторизации по СЕПП през месец юни 2021.

    За Кампания 2020 по СЕПП се разпределят общо над 807,5 млн. лева. Финансовата подкрепа, която фонда изплаща на стопаните тази година е най-голямата, превеждана досега. Причината е, че бяха прехвърлени допълнително 140 милиона лева от финансовия пакет на Програмата за развитие на селските райони, разпределен за 2021 г. към бюджета на директните плащания. Те са част от общо увеличения бюджет на ДФЗ – РА с 400 млн. лв. Финансовата подкрепа влиза в българското земеделие за да компенсира двете кризи, предизвикани от пандемията COVID 19 и от голямата суша в страната.

    С допълнителните 140 млн. лв. общият бюджет по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2020 нарасна от 1, 803 млрд. лв. на 1, 943 млрд. лв. Общото увеличение на средствата е с близо 9%, което се разпределят между схемите на директните плащания.

    До момента фермерите са получили общо 914 млн. лв. за Кампания 2020. От тях 117 млн. лв. бяха изплатени на животновъдите по схемите за обвързано подпомагане. Преведени са още - първи транш по ПНДЖ 1 - над 17 млн. лв., както и средствата по ПНДЖ 3 - над 24 млн. лв.

    През 2020 г. българското селско стопанство получава рекордна подкрепа от над 3,1 млрд. лева. Разплатените средства до момента от ДФЗ – РА са над 3 млрд. лв. В периода 21-23 декември предстои фонда да направи и последното плащане към стопаните за тази година. Очаква се да бъдат преведени още над 80 млн. лв. по мярка 13 за необлагодетелстваните райони по ПРСР 2014-2020.

Публикувана в Бизнес

Днес, до полунощ, земеделците ще получат парите по СЕПП. Тази година ставката е 21 лева на декар - с 2 лева по-висока в сравнение с 2019, съобщи в интервю за БНР изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев.

Увеличението се дължи на 140 милиона лева, прехвърлени от бюджета на Програмата за развитие на селските райони за догодина. Целта е българските фермери да бъдат подкрепени заради кризисната година, белязана от суша и пандемия. 

Авансовото ползване на пари от следващия бюджет няма да се отрази на сумите за догодина, гарантира изпълнителният директор на ДФЗ.

И припомня, че по ПРСР Европейската комисия отпуска над 260 милиона евро допълнителен бюджет, по линия на т.нар. Следващо поколение Европа.

На 21 декември се планира изплащане на средствата по мярка 13 - за необлагодетелствани райони. Около 90 милиона лева ще стигнат до 31 хил. бенефициенти.

На фермери, които питат защо през декември са получили намалени субсидии по други схеми, Грудев обяснява  това с механизма за финансова дисциплина на Европейската комисия. Той има за цел да генерира ресурс, който да може да бъде използван в кризисни и бедствени ситуации.

Мярката представлява удържане на определен процент от всяка единична субсидия над 2 хиляди евро. За тази година този коефициент е 2.9% и това се усеща и от българските земеделци. Миналата година този коефициент е бил 1.4%. Средствата, които се акумулират в кризисния фонд, ще бъдат възстановени през септември, следващата година.

Публикувана в Агроновини

ДФ „Земеделие“ одобри 147 проекта за услуги по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Те са с обща стойност на одобрената субсидия от близо 33 млн. лв.

    В рамките на процедурата чрез ИСУН бяха подадени общо 471 проектни предложения. Заявената субсидия за тях надхвърляше 123 млн. лв., при разпределен бюджет за приема от 68,453 млн. лв.

  От оценените за административно съответствие и допустимост 258 проекта, с общ размер на заявената финансова помощ от над 70 млн. лв., до последния етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, достигнаха 157 проекта. От тях отпаднаха 10 инвестиционни предложения, които не получават необходимия брой точки за съответната дейност.

    От общо одобрените за финансиране 147 проекта за услуги, 23 са за социални грижи, насочени към възрастни лица, хора с физически увреждания, както и за дневни грижи за деца. Те са с обща стойност на субсидията от близо 8 млн. лв. и са с не по-малко от 78 точки ранкинг. Финансиране получават още 108 проекта за услуги на микропредприятия за близо 21 млн. лв. При оценяването те са получили не по малко от 58 точки. Останалите 16 проекта, с обща стойност на субсидията от над 4 млн. лв., са на земеделски стопани и са оценени с не по малко от 40 точки.

    Минималният размер на инвестицията за един проект по подмярка 6.4.1. е левовата равностойност до 10 000 евро, а максималният размер – до 600 000 евро. Допустими за подпомагане са земеделски стопани или микропредприятия.

     ДФЗ – РА започва изпращането на писма за подписване на договори с одобрените за финансиране кандидати.

Публикувана в Агроновини

На 16 декември първите 700 млн. лева по СЕПП ще бъдат преведени по сметките на земеделците. Това съобщи изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев в интервю за Дарик радио. Ставката е 21.01 лева на декар. За сравнение, миналата година подпомагането е било 19,14 лева на декар. Тази година ставката е по-висока, защото 140 млн. лева от ПРСР бяха прехвърлени по директните плащания – заради ковид кризата и щетите от сушата.

През 2021 година контролът върху земеделците ще бъде затегнат – страната ни в момента усъвършенства софтуера, който трябва да сработи по европейската система на програмата „Коперник“ – проверките ще се основават на спътниково наблюдение. Това трябва да минимизира грешките при очертаването на земеделските парцели, както и нарушенията по всички схеми и мерки за подкрепа.

До края на 2022 година трябва да бъде реализиран и проектът за дигитализация в земеделието – по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. Европейските средства, които страната ни ще получи за тази цел са 102 млн. лева.

През 2020 година към фермерите е насочен най-големият до сега ресурс на подпомагане. Той е в размер на 3,1 млрд. лева.

Публикувана в Агроновини

ЕК определи ставка от 2,9% по механизма за финансова дисциплина за Кампания 2020 (съгласно Регламент (ЕС) 2020/1801 от 30.11.2020 г. за адаптиране на Регламент (ЕС) №1306/2013). По силата на Регламента, от 01.12.2020 г. - преди оторизиране на финансовата подкрепа по схемите на директните плащания, се налага определеното от ЕК намаление. Първите плащания, върху които беше наложена корекцията на субсидиите, обхвана осемте схеми за обвързано подпомагане в сектор Животновъдство“.

   В страните-членки на ЕС, съгласно Регламент (ЕС) №1307/2013, от 1 януари 2016 г. е въведен механизъм за финансова дисциплина. При него всички суми по схемите на директни плащания се намаляват с определен процент, ако субсидията надвишава левовата равностойност от 2 000 евро за конкретна кампания. Удържаните средства са предназначени за попълване на резерв за кризи в селскостопанския сектор. Механизмът на финансовата дисциплина е въведен с цел годишният бюджет да е в съответствие с многогодишната финансова рамка (МФР). Съгласно друг Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1953 на Комисията, при неизползване на натрупания кризисен резерв, от 2018 г. насам, за всяка държава членка се определя сума за възстановяване.

   Припомняме още, че през септември тази година ДФ „Земеделие“ - РА възстанови над 18,967 млн. лева на 36 хил. земеделски стопани, кандидати по схемите за директни плащания за Кампания 2019. При тях беше наложена ставка на корекция от 1,432635% по механизма за финансова дисциплина (съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС) 1307/2013).

Публикувана в Агроновини

ДФ „Земеделие” разплати над 817,5 хил. лв на 15 преработвателни предприятия по схемата de minimis за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика, сортиране на продукцията, нейното почистване, калибриране и съхранение на готова продукция от праскови и нектарини, сливи, малини, домати, пипер и патладжан.

   Помощта е част от мерките, които бяха въведени като облекчения за земеделските стопани.

  На финансиране имат право всички предприятия, които завишат обема на изкупената продукция от регистрирани земеделски производители с над 15% спрямо 2019 г.

    Ставките за подпомагане са:

    - праскови и нектарини - единичната ставка от 27 лв./тон;

    - сливи - единичната ставка от 21 лв./тон;

    - малини - единичната ставка от 139 лв./тон;

    - домати - единичната ставка от 30 лв./тон;

    - пипер - единичната ставка от 37 лв./тон;

    - патладжан - единичната ставка от 20 лв./тон;

   След приключване на административните проверки, всички допустими заявления ще бъдат платени.

Публикувана в Агроновини

ДФ „Земеделие” започна плащанията по схемaта „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период” за 2020 г..

  Над 1,1 млн. лева (1 124 943 лв.) са преведени на 2 670 стопани за закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване процесите на гниене на листата на овощните видове, които се прилагат през есента - в периода на масов листопад.

  Средствата се изплащат само за продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, на основание чл. 91, ал. 1 от Закона за защита на растенията и са вписани в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита, на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за защита на растенията. Продуктите за ускоряване процесите на гниене на листата, могат да са закупени и от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон.

  Финансовата подкрепа е в размер до 100 лева на хектар с ДДС.

  Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделците от разпространението на вредители по трайните насаждения.

Публикувана в Агроновини

ДФ „Земеделие“ изплати над 184 хил. лв. (184 118 лв.) по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“. Средствата са преведени на 78 земеделски производители.

Периодът, в който стопаните имаха възможност да кандидатстват по схемата, продължи от 9 март до 30 септември 2020 г. , а в срок до 30 октомври кандидатите трябваше да представят отчетни документи за закупените и приложени продукти и средства за растителна защита за контрол на доматения миниращ молец.

ДФ „Земеделие“ изплаща с 15 дни по-рано помощта.

Подпомагането има за цел да компенсира разходите на оранжерийните зеленчукопроизводители, направени за продукти за растителна защита срещу миниращия молец- Tuta absoluta.

Припомняме, че за настоящата година бюджетът по това направление е 500 хил. лева. Размерът на субсидирането покрива до 100% от цената на закупените препарати и средства за борба с вредителя, не може да надхвърля сумата от 2500 лв./хектар с ДДС.

Публикувана в Новини на часа

До 4 декември 2020 г. ДФ „Земеделие“ приема заявления по de minimis за компенсиране на щетите от сушата през 2020 г. за стопаните от областите Бургас, Варна, Добрич, Сливен, Силистра, Шумен, Ямбол. Бюджетът на помощта е 13,4 млн. лв. Средставата ще бъдат изплатени до 21 декември.

Припомняме, че на подпомагане подлежат земеделци, на които засегнатите площи се намират в изброените области, отглеждащи пшеница, царевица за зърно, фуражни култури (люцерна, овес, царевица за силаж). Стопаните трябва да са с установени площи по СЕПП за 2020 г. при единична ставка в размер на 20 лв./ха за всички култури.

Общият размер на помощта по схемата de minimis, която един земеделски стопанин може да получи е до левовата равностойност на 25 хил. евро за период от три последователни данъчни години.

Публикувана в Бизнес

ДФ „Земеделие“ преведе над 1,1 млн. лв. (1 112 640 лв.) по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани“ по ПРСР 2014-2020 г.

Субсидии получиха 625 земеделски стопани. Оторизираните средства са за извършени дейности в секторите "Растениевъдство" за културите от приложение № 1, "Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози) и "Пчеларство" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съгласно разпоредбите на НАРЕДБА № 2 от 5.08.2020 г.

    Изчисленията са извършени след обработка на допълнителна информация в заявленията на бенефициенти с действащ договор/ангажимент или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.

     Финансовата помощ се изплаща под формата на еднократна сума. Таванът на подпомагането за един земеделски стопанин по подмярка COVID 1 е не повече от левовата равностойност на 7000 евро.  

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта