Готвят нови правила по агроекологичните мерки Избрана

В режим на обществено обсъждане до 18 февруари е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., както и промени в Наредба 7 за  прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“. Те са публикувани на интернет страницата на МЗХГ.

Какво се променя по мярка 12?

Заявленията, подадени за получаване на компенсаторни плащания през 2020 година, ще се определят по досегашните правила.

Заявленията, подадени след 1 януари 2021 година, ще се определят по нови такива.

Компенсаторно плащане ще се получава само за една зона - в обхвата на защитени зони по Директивата за птиците или по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Не могат да бъдат да заявявани едновременно за подпомагане една и съща площ по мярка 11 „Биологично земеделие“ и мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Нови забрани:

- за премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове), при ползването на земеделските земи като такива
- за употреба на минерални торове, както и на продукти за растителна защита и биоциди

- за използване на продукти за растителна защита в горското и селското стопанство

-забрана за употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди в тези територии, освен разрешените за биологично производство и при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия.

Промяна има и в размера на компенсаторните плащания, като те се отнасят за Кампания 2021. Те са одобрени от Комитета по наблюдение на ПРСР. По тях се чака нотификация от Брюксел.

Какво се променя по мярка 10?

Нови ангажименти през 2021 г. да се изпълняват за срок от една година.

Срок от две години – за опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство, както и при контрол на почвената ерозия – при поемане на нови ангажименти.

Ще се коменсират разходите за:

•    Противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения чрез затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения, поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията, както и прокарване и поддържане на оттокоотвеждащи бразди напречно на склона;
•    Противоерозионни мероприятия в обработваеми земи за създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност и поясно редуване на окопни със слята повърхност култури перпендикулярно на склона.

Изисквания по пасторализъм

Животните на свободна паша трябва да бъдат придружавани от пастир (гледач), ако не присъства земеделският стопанин. Ако кучета придружават стадото, те трябва да имат спъвачки.

Прочетена 488 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта